Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Elífaz obviňuje Jóba z hriešnej namyslenosti

1 Nato sa Elífaz Témanský ujal slova a povedal:
2 Či môže múdry odpovedať vedomosťou zo vzduchu a naplniť si brucho východným vetrom? 3 Obhajovať sa nevhodnou rečou a slovami, ktoré mu neosožia? 4 Dokonca ty aj bázeň Božiu rušíš, zmenšuješ zbožnosť pred Bohom. 5 Lebo tvoja neprávosť poučuje tvoje ústa a volíš si jazyk chytrákov. 6 Vlastné ústa ťa obviňujú, nie ja, a tvoje pery svedčia proti tebe. 7 Narodil si sa azda ako prvý človek, prišiel si na svet prv ako pahorky? 8 Načúval si v rade Božej a tam si vzal múdrosť na seba? 9 Čo takého vieš, čo by sme my nevedeli? Chápeš i to, čo by nám bolo cudzie? 10 Aj medzi nami sú šediví a starci, vekom starší ako tvoj otec. 11 Primálo ti je Božia útecha a slovo, ktoré znelo k tebe nežne? 12 Prečo ťa unáša tvoje srdce a prečo miháš očami tak, 13 že proti Bohu obraciaš svojho ducha a z úst vypúšťaš také slová? 14 Čo je človek, aby mohol zostať čistý, a ten, kto sa zrodil zo ženy, aby bol spravodlivý? 15 Veď Boh ani svojim svätým nedôveruje, ani nebesá nie sú dosť čisté v Jeho očiach, 16 tým menej ten, kto je ohavný a skazený, muž, ktorý pije neprávosť ako vodu.

Elífazovo učenie o hriešnikoch

17 Chcem ťa poučiť, počuj ma! Vyrozprávam, čo som videl,
18 čo hlásali múdri ľudia a čo ich otcovia nezatajili, 19 keď len im samým bola daná krajina a cudzinec ešte nechodil pomedzi nich. 20 Vinník sa každý deň chveje strachom, násilníkovi je vymedzený počet rokov. 21 Strašidelné hlasy znejú mu v ušiach, v čase pokoja príde naň zhubca. 22 Neverí, že sa vráti z temnosti; je predurčený meču. 23 Blúdiac hľadá chlieb. Kde je? Vie, že mu je pripravený tmavý deň. 24 Straší ho súženie a premáha ho úzkosť ako kráľ, čo chystá sa na útok, 25 lebo vystrel ruku proti Bohu a pred Všemohúcim robil sa silákom. 26 Beží proti Nemu s vypätou šijou a so svojimi hrubými vypuklými štítmi. 27 Len svoju tvár pokryl vlastným tukom a svoje boky obložil sadlom; 28 býval v rozborených mestách, v domoch, kde nikto nemal bývať, ktoré sú určené na rumovisko. 29 Nezbohatne a jeho imanie neobstojí, ani jeho klas sa k zemi skláňať nebude. 30 Neunikne temnosti, plameň vysuší jeho výhonok a jeho kvet zhynie vo vetre. 31 Nech neverí v márnosť! Bude sklamaný, lebo odmenou mu bude márnosť. 32 Predčasne bude zoťatý a jeho ratolesť sa nerozzelená. 33 On ako vinič zhodí svoje hrozno nezrelé a zvrhne svoj kvet ako oliva. 34 Lebo spoločenstvo bohaprázdnych bude neplodné a oheň strávi stany úplatkárov. 35 Počnú trápenie, porodia nešťastie, ich lono donosí len klam.