Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Jóbova tretia odpoveď

1 Nato sa Jób ujal slova a povedal:
2 Naozaj, vy zastupujete ľud a s vami vymrie múdrosť. 3 Aj ja mám rozum ako vy, nie som menejcenný popri vás; kto by o tých veciach nevedel? 4 Mám byť na posmech svojim priateľom ako ten, čo k Bohu volá, aby ho vyslyšal? Na posmech je spravodlivý a bezúhonný. 5 Podľa mienky bezpečných opovrhnutie patrí nešťastiu a kopnutie tým, ktorým sa podlamujú nohy. 6 Stany pustošiacich sú na pokoji, a v bezpečí sú tí, čo popudzujú Boha, i ten, kto do svojej moci berie Boha. 7 No len sa opýtaj zvierat, ony ťa poučia, a vtákov nebeských, a povedia ti, 8 alebo krovia zeme, ono ťa poučí, i morské ryby ti budú o tom rozprávať. 9 Kto z týchto všetkých nevie, že ruka Hospodinova to urobila? 10 V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. 11 Či ucho neskúma slová tak, ako ďasná ochutnávajú jedlo? 12 Len u starcov býva múdrosť, a dlhý vek znamená rozumnosť? 13 U Boha je múdrosť i moc, On má rozvahu i rozumnosť. 14 Ak On niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí, 15 ak zadrží vody, tie vyschnú, ak ich vypustí, vyvrátia zem. 16 U Neho je moc a múdrosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza. 17 Radcom dáva odchádzať bosým, zo sudcov robí bláznov. 18 Putá kráľov uvoľňuje a okolo drieku im pripína opasok. 19 Kňazom dáva odchádzať bosým, i pevne stojacich privádza k pádu. 20 Osvedčeným berie reč, starcom odníma rozvahu. 21 Na urodzených vylieva opovrhnutie a oslabuje pás mocných. 22 Z temnoty zjavuje hlboké tajnosti a na svetlo vyvádza, čo bolo v tieni smrti. 23 Rast dáva národom, aj hubí ich, priestor dáva národom, aj odvádza ich preč. 24 Odníma rozum vodcom národov zeme a zavádza ich na púšť bez cesty. 25 Tak tápu vo tme bez svetla, blúdiť im dáva ako opilcom.