Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

52. kapitola

Podmanenie Jeruzalema, údel Cidkiju a ľudu

1 Cidkija bol dvadsaťjedenročný, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov panoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny.
2 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, celkom tak, ako robil Jojákím. 3 Lebo pre hnev Hospodinov došlo v Jeruzaleme a v Judsku k tomu, že ich zavrhol od seba. Potom sa Cidkija vzbúril proti babylonskému kráľovi. 4 V deviatom roku jeho panovania, desiateho mesiaca, prišiel sám babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu. Utáborili sa oproti nemu a postavili proti nemu dookola val. 5 Mesto bolo v stave obliehania až do jedenásteho roku panovania kráľa Cidkiju. 6 Deviateho dňa štvrtého mesiaca, keď sa natoľko rozmohol hlad v meste, že ľud krajiny nemal chlieb, 7 vznikol prielom do mesta a - hoci Chaldejci boli zo všetkých strán okolo mesta - všetci bojovníci ušli. Vyšli z mesta cestou vedúcou k bráne medzi dvoma múrmi pri kráľovskej záhrade a šli smerom k Arábe. 8 Ale chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa. Cidkiju dostihli na jerišských stráňach, keď sa všetko jeho vojsko rozpŕchlo od neho. 9 Keď chytili kráľa, odviedli ho k babylonskému kráľovi do Ribly v Chamáte, a ten vyriekol nad ním súd. 10 Potom babylonský kráľ dal popraviť Cidkijových synov pred jeho očami, i všetkých judských vojvodcov pobil v Rible. 11 Ale Cidkiju oslepil a dal ho sputnať okovami; babylonský kráľ ho odviedol do Babylonu a dal ho do doživotného žalára. 12 Desiateho dňa piateho mesiaca - bol to devätnásty rok babylonského kráľa Nebúkadnecara - prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, ktorý stál v službe babylonského kráľa. 13 Ten vypálil chrám Hospodinov, kráľovský palác i všetky jeruzalemské domy, totiž všetky veľké domy spálil. 14 Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúcalo všetky hradby okolo Jeruzalema. 15 A Nebúzaradán, veliteľ osobnej stráže, odviedol do zajatia drobný ľud, zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste, aj zbehov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi. 16 Len z vidieckeho drobného ľudu ponechal veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán vinárov a roľníkov. 17 Bronzové stĺpy, ktoré patrili k domu Hospodinovmu, podvozky a bronzové more, ktoré bolo v dome Hospodinovom, Chaldejci rozdrvili a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu. 18 Odniesli aj hrnce, lopaty, nože, čaše, kadidlové panvice a všetky bronzové nádoby, ktoré používali pri bohoslužbe. 19 Veliteľ telesnej stráže odniesol aj misy, panvice na uhlie, čaše, hrnce, svietniky, kadidlové panvice, úliatbové čaše; čo bolo zo zlata, vzal ako zlato, čo bolo zo striebra, vzal ako striebro. 20 Oba stĺpy, jedno more, dvanásť bronzových býkov pod morom, ktoré dal zhotoviť kráľ Šalamún pre dom Hospodinov. Bronz zo všetkých týchto predmetov sa nedal ani zvážiť. 21 Čo sa stĺpov týka, jeden stĺp bol osemnásť stôp vysoký a obopínala ho dvanásťstopová šnúra. Bol štyri palce hrubý a zvnútra dutý. 22 A na ňom bola bronzová hlavica. Výška jednej hlavice bola päť stôp, mrežovanie a granátové jablká boli na hlavici dookola, všetko z bronzu. Podobne mal granátové jablká aj druhý stĺp. 23 Deväťdesiatšesť granátových jabĺk bolo na vonkajšej strane. Všetkých granátových jabĺk dookola na mrežovaní bolo sto. 24 Veliteľ telesnej stráže odviedol veľkňaza Seráju i druhého kňaza Cefanju i troch strážcov prahu. 25 Z mesta odviedol jedného dvorana, ktorý bol veliteľom bojovníkov, a sedem mužov, ktorí boli v osobnej službe kráľa a na šli sa v meste, i pisára hlavného veliteľa vojska, ktorý povolával ľud krajiny do vojenskej služby, i šesťdesiat mužov z vidieckeho ľudu, ktorých našiel v meste. 26 Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ich odviedol a predviedol pred babylonského kráľa do Ribly. 27 Babylonský kráľ ich dal zbiť a usmrtiť v Rible, v Chamáte. Tak musel Júda odísť zo svojej pôdy do zajatia. 28 Toto je počet ľudu, ktorý Nebúzaradán odviedol do zajatia: v sedemnástom roku tritisícdvadsaťtri Júdejcov, 29 v osemnástom roku Nebúkadnecara osemstotridsaťdva osôb z Jeruzalema. 30 V dvadsiatom treťom roku Nebúzaradán odviedol z Júdejcov sedemstoštyridsaťpäť do zajatia. Dovedna štyritisícšesťsto osôb.

Omilostenie Jojáchína

31 V tridsiatom siedmom roku po zajatí judského kráľa Jojáchína, dvadsiateho piateho dňa dvanásteho mesiaca, babylonský kráľ Evil Meródach omilostil judského kráľa Jojáchína v roku, keď sa stal kráľom, a dal ho vyviesť z väzenia.
32 Zhováral sa s ním priateľsky a jeho stolec postavil nad stolce ostatných kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. 33 Jojáchín odložil svoje väzenské šaty a jedával s ním stále po všetky dni svojho života. 34 Svoje zaopatrenie, trvalé zaopatrenie, dostával od babylonského kráľa podľa dennej potreby po všetky dni života až do dňa svojej smrti.