Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

50. kapitola

Proti Babylonii

1 Slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti Babylonii a proti Chaldejsku prostredníctvom proroka Jeremiáša:
2 Oznamujte medzi národmi a hlásajte; zdvihnite koruhvu, hlásajte, nič nezatajte, hovorte: Podmanený je Babylon, na hanbu vyšiel Bél, zlomený je Marduk, na hanbu vyšli jeho obrazy, polámané sú jeho modly. 3 Lebo tiahne proti nemu národ zo severu, ktorý obráti na púšť jeho krajinu, takže nebude v ňom nikto bývať, od človeka po zvieratá všetko ujde, odíde. 4 V oných dňoch a v tom čase - znie výrok Hospodinov - prídu spoločne Izraelci a Júdejci, pôjdu v neustálom plači a hľadať budú Hospodina, svojho Boha. 5 Budú sa pýtať na cestu k Sionu, obrátia k nemu svoju tvár: Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou. 6 Môj ľud bol strateným stádom; ich pastieri ich zavádzali, viedli ich do vrchov, putovali z vrchu na pahorky, zabudli na miesto svojho odpočinku. 7 Ktokoľvek ich našiel, požieral ich, a ich protivníci hovorili: Nepreviníme sa, lebo hrešili proti Hospodinovi, príbytku spravodlivosti a nádeji svojich otcov. 8 Ujdite z Babylonu, vyjdite z Chaldejska, buďte ako barani pred stádom! 9 Lebo, hľa, vzbudzujem a privádzam proti Babylonu zbor veľkých národov zo severnej krajiny; i zoradia sa proti nemu a odtiaľ ho podmania. Ich šípy sú ako zdatný hrdina, ktorý sa naprázdno nevracia. 10 Chaldejsko bude korisťou, nasýtia sa všetci, ktorí ho plienia - znie výrok Hospodinov. 11 Len sa tešte, len jasajte, vy, ktorí lúpite moje dedičstvo! Len poskakujte ako teľce na zeleni, erdžite ako žrebce! 12 Vo veľkej hanbe je vaša matka, pýri sa tá, čo vás zrodila. Hľa, poslednou bude medzi národmi, suchou púšťou a stepou. 13 Pre hnev Hospodinov nebude obývaná, pustatinou bude skrz naskrz. Užasne každý, kto prejde popri Babylone, posmešne zasyčí nad jeho všetkými ranami. 14 Zoraďte sa zo všetkých strán proti Babylonu, všetci lukostrelci, ostreľujte ho, nešetrite šípmi, lebo sa proti Hospodinovi prehrešil. 15 Kričte na poplach proti nemu zo všetkých strán! Poddal sa, padli jeho piliere, zrúcané sú jeho hradby, lebo to je pomsta Hospodinova. Pomstite sa na ňom, urobte s ním, ako on robieval! 16 Vyhubte z Babylonu rozsievačov i tých, čo sa kosáka chytajú v čase žatvy! Pred vražedným mečom každý sa obráti k svojmu ľudu a každý ujde do svojej krajiny! 17 Izrael je zahnaná ovca, ktorú levy vyplašili. Prvý ho požieral kráľ asýrsky, a teraz naposledy babylonský kráľ Nebúkadnecar mu ohlodal kosti. 18 Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, potrestám babylonského kráľa i jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrskeho. 19 Izrael však navrátim na jeho nivy a pásť sa bude na Karmeli i v Bášáne a sýtiť sa bude na Efrajimskom pohorí i v Gileáde. 20 Za oných dní a v tých časoch - znie výrok Hospodinov - vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. 21 Vytiahni proti Merátajimu a proti obyvateľom Pekódu! Vraždi, podrob ich kliatbe skrz-naskrz - znie výrok Hospodinov - a vykonaj všetko, ako som ti prikázal! 22 Vojnová vrava je v krajine a veľká skaza! 23 Aké rozbité a dolámané je kladivo celej zeme! Ako sa stal predmetom úžasu Babylon medzi národmi! 24 Nastavil som ti osídlo a chytil si sa, Bábel, ani si nevedel o tom. Dopadli ťa a chytili, lebo si začal boj s Hospodinom. 25 Hospodin otvoril svoju zbrojnicu a vybral zbrane svojho hnevu, lebo je to práca Pána, Hospodina mocností, v Chaldejsku. 26 Poďte proti nemu od všetkých končín, otvorte jeho sýpky, navŕšte ho ako hromady obilia, podrobte ho kliatbe, nech nič nezvýši z neho. 27 Pobite mu všetky jeho junce; nech idú na jatku! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich trestu. 28 Hlas utečencov z Babylonu má oznámiť na Sione pomstu nášho Boha, Hospodina, pomstu za Jeho chrám. 29 Zvolajte mnohých proti Babylonu, všetkých lukostrelcov. Utáborte sa proti nemu, nech nikto neunikne z neho! Odplaťte mu podľa jeho skutkov, urobte s ním všetko, čo on robieval. Lebo bol spupný proti Hospodinovi, proti Svätému Izraela. 30 Preto jeho mládenci padnú na jeho námestiach a všetci jeho bojovníci zahynú v onen deň - znie výrok Hospodinov. 31 Ajhľa, ja som proti tebe, ty vtelená spupnosť - znie výrok Pána, Hospodina mocností - lebo prišiel tvoj deň, čas tvojho trestu. 32 Potkne sa spupnosť, padne a nikto ju nepostaví. Založím oheň v jeho mestách, ten strávi celé jeho okolie. 33 Takto vraví Hospodin mocností: Utláčaní sú synovia Izraela a spolu s nimi synovia Júdu. Tí, čo ich zajali, držia ich pevne, nechcú ich prepustiť. 34 Ale ich Vykupiteľ je mocný, volá sa Hospodin mocností. On iste povedie ich spor, aby dal odpočinutie zemi a znepokojil babylonských občanov. 35 Meč na Chaldejcov - znie výrok Hospodinov - a na obyvateľov Babylonu i na jeho kniežatá a mudrcov! 36 Meč na jeho veštcov, aby sa zbláznili; meč na jeho hrdinov, aby sa zľakli. 37 Meč na jeho kone a vozy, na všetku zberbu uprostred neho; nech budú ako ženy. Meč na jeho poklady, nech sú vylúpené. 38 Meč na jeho vody, nech vyschnú, lebo je krajinou tesaných bôžikov; pri strašidelných modlách sa šalejú. 39 Preto tam bude bývať stepná zver so šakalmi, a pštrosy budú v ňom bývať. Nikdy nebude už osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. 40 Ako vtedy, keď Boh vyvrátil Sodomu, Gomoru a jej susedné mestá - znie výrok Hospodinov - nebude tam nikto bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor. 41 Ajhľa, prichádza ľud zo severu, veľký národ a mnohí králi; dvíhajú sa od najkrajnejších končín zeme, 42 chopia sa kuše a kopije, ukrutní sú, nepoznajú zmilovanie; ich hlas hučí ako more, nesú sa na koňoch, do chlapa vystrojení do boja proti tebe, dcéra Bábel. 43 Babylonský kráľ počul správu o nich, ochabli mu ruky, zachvátila ho úzkosť, kŕče ako rodičku. 44 Ajhľa, ako lev vystupuje z jordánskej húšte na stále zelené pastviny, tak ich odtiaľ v okamihu zaženiem a ustanovím tam svojho vyvoleného. Veď, kto je ako ja a kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je pastierom, ktorý by obstál predo mnou? 45 Preto čujte radu Hospodinovu, ktorú chystá proti Babylonu, a Jeho úmysly, ktoré má proti Chaldejsku. Veru, odvlečú ich, - aj najbiednejšie kusy stáda - veru, aj vlastná pastva sa zhrozí nad nimi. 46 Na hlas: Podmanený je Bábel! zatrasie sa zem a jeho krik bude počuť medzi národmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk