Predchádzajúca kapitola

49. kapitola

Proti Ammóncom

1 O Ammóncoch. Takto vraví Hospodin: Či Izrael nemá synov, či nemá dediča? Prečo Milkóm zaujal Gáda a jeho ľud sa usadil v jeho mestách?
2 Preto, hľa, prichádza čas - znie výrok Hospodinov - že dám znieť vojnovému pokriku proti Rabbe Ammóncov; zmení sa na hromadu trosiek a jeho dediny budú podpálené. Izrael bude vlastniť tých, čo ho zbavili dedičstva, - vraví Hospodin. 3 Kvíľ, Chešbón, lebo Aj je spustošený; kričte, dcéry Rabby, opášte sa vrecovinou, žiaľte a túlajte sa po ohradách! Lebo Milkóm pôjde do vyhnanstva spolu so svojimi kňazmi a kniežatami. 4 Čo sa honosíš údoliami, hoci je bohaté tvoje údolie, ty neposlušná dcéra, ktorá si dúfala vo svoje poklady vraviac: Kto ma smie napodobniť? 5 Ajhľa, ja privediem na teba hrôzu zo všetkých strán - znie výrok Pána, Hospodina mocností. Rozpŕchnete sa každý svojou stranou, nik nezhromaždí utečencov. 6 Potom však zmením údel Ammóncov - znie výrok Hospodinov.

Proti Edómu

7 O Edóme. Takto vraví Hospodin mocností: Niet už múdrosti v Témáne a zmizla rada rozumných, zmarená je ich múdrosť?
8 Utečte, obráťte sa, bydlisko si urobte hlboké, obyvatelia Dedánu, lebo privediem naň skazu Ézavovu v čase, v ktorom ho potrestám. 9 Ak prídu k tebe oberači hrozna, neponechajú paberky. Ak prídu zlodeji v noci, narobia skazy, koľko chcú. 10 Lebo ja poprezerám Ézava, odhalím jeho skrýše; nebude sa môcť schovať. Zničené bude jeho potomstvo i príbuzenstvo a z jeho susedov nik nepovie: 11 Nechaj svoje siroty, ja ich zachovám nažive, a tvoje vdovy sa budú môcť ku mne utiekať. 12 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, tí, ktorí nemali piť kalich, musia ho piť, a ty máš ostať bez trestu? Neostaneš bez trestu; ale musíš ho vypiť. 13 Lebo som prisahal sám na seba - znie výrok Hospodinov: Bocra bude predmetom úžasu a potupy, zrúcaninou a kliatbou, i všetky jej mestá budú večným zboreniskom. 14 Počul som zvesť od Hospodina, posol je poslaný medzi národy: Zhromaždite sa a poďte proti nej, povstaňte do boja! 15 Lebo som ťa urobil malým medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Hrôza, ktorú si šíril, ťa sklamala, i pýcha tvojho srdca, ty, čo prebývaš v skalných roklinách a pridŕžaš sa vysokých kopcov. Ak si postavíš hniezdo tak vysoko ako orol, zvrhnem ťa odtiaľ - znie výrok Hospodinov. 17 Edóm bude pustatinou; každý, kto prejde cezeň, užasne a posmešne zasyčí nad jeho rozličnými ranami. 18 Ako pri vyvrátení Sodomy, Gomory a ich susedných miest, tak riekol Hospodin: Nikto sa tam neusadí a nijaký človek sa nebude v ňom zdržiavať. 19 Ajhľa, ako lev vystupuje z jordánskej húšte na stále zelené pastviny, tak ich v okamihu zaženiem odtiaľ a ustanovím tam svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja? Kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je pastierom, ktorý by obstál predo mnou? 20 Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú chystá proti Edómu, a Jeho úmysly, ktoré má proti obyvateľom Témánu: Veru, odvlečú ich - aj najbiednejšie kusy stáda - veru, aj vlastná pastva sa zhrozí nad nimi. 21 Na hrmot ich pádu zatrasie sa zem, ich hlasitý krik bude počuť pri Červenom mori. 22 Ajhľa, vystúpi a vzlietne ako orol a rozprestrie krídla nad Bocru. Srdce edómskych hrdinov bude v ten deň ako srdce ženy v pôrodných bolestiach.

Proti Damasku

23 O Damasku. Na hanbu vyšiel Chamat i Arpád, lebo zlú správu počuli, srdce sa im zmieta starosťou, nevie sa upokojiť.
24 Ochabol Damask, dal sa na útek, ľak sa ho zmocnil. Úzkosť a bôle ho zachvátili ako rodičku. 25 Prečo nie je opustené slávne mesto, moje rozkošné mesto? 26 Preto jeho junáci padnú na jeho námestiach a v ten deň zhynú všetci bojovníci - znie výrok Hospodina vojov. 27 Zapálim oheň na hradbách Damasku, ten strávi Ben-Hadadove paláce.

Proti Arabom

28 O Kédáre a kráľovstvách Chácóru, ktoré porazil babylonský kráľ Nebúkadnecar. Takto vraví Hospodin: Povstaňte, tiahnite proti Kédáru a ničte synov Východu!
29 Poberú im ich stany a ich stáda, ich stanové závesy a všetko náčinie; vezmú im ich ťavy a privolajú im: Hrôza zo všetkých strán! 30 Utečte, rýchlo bežte, bývajte hlboko, obyvatelia Chácóru - znie výrok Hospodinov - lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar zosnoval proti vám plán, vymyslel zámer proti vám. 31 Povstaňte, tiahnite proti bezstarostnému národu, ktorý v bezpečí prebýva - znie výrok Hospodinov - nemá brány ani závory, býva osamote. 32 Ich ťavy budú lúpežou a množstvo ich stád korisťou. Rozosejem ich do všetkých vetrov, tých, čo si strihajú sluchy, a zo všetkých strán privediem na nich skazu - znie výrok Hospodinov. 33 Chácór sa stane príbytkom šakalov a púšťou naveky. Nikto tam nebude bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor.

Proti Élámu

34 Slovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Éláme na začiatku panovania judského kráľa Cidkiju.
35 Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, ja dolámem luk Élámu, prvotinu jeho sily. 36 A privediem štyri vetry na Élám zo štyroch nebeských strán; rozosejem ich do všetkých týchto vetrov; nebude národa, ku ktorému by neprišli rozohnaní z Élámu. 37 Élámcov naplním strachom pred ich nepriateľmi i pred tými, čo im siahajú na život. Privediem na nich pohromu, pálčivosť môjho hnevu - znie výrok Hospodinov - a pošlem za nimi meč, kým neskoncujem s nimi. 38 Postavím svoj trón v Éláme a vykynožím tam kráľov i kniežatá - znie výrok Hospodinov - 39 ale v posledných časoch pozmením údel Élámu - znie výrok Hospodinov.