Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

49. kapitola

Proti Ammóncom

1 O Ammóncoch. Takto vraví Hospodin: Či Izrael nemá synov, či nemá dediča? Prečo Milkóm zaujal Gáda a jeho ľud sa usadil v jeho mestách?
2 Preto, hľa, prichádza čas - znie výrok Hospodinov - že dám znieť vojnovému pokriku proti Rabbe Ammóncov; zmení sa na hromadu trosiek a jeho dediny budú podpálené. Izrael bude vlastniť tých, čo ho zbavili dedičstva, - vraví Hospodin. 3 Kvíľ, Chešbón, lebo Aj je spustošený; kričte, dcéry Rabby, opášte sa vrecovinou, žiaľte a túlajte sa po ohradách! Lebo Milkóm pôjde do vyhnanstva spolu so svojimi kňazmi a kniežatami. 4 Čo sa honosíš údoliami, hoci je bohaté tvoje údolie, ty neposlušná dcéra, ktorá si dúfala vo svoje poklady vraviac: Kto ma smie napodobniť? 5 Ajhľa, ja privediem na teba hrôzu zo všetkých strán - znie výrok Pána, Hospodina mocností. Rozpŕchnete sa každý svojou stranou, nik nezhromaždí utečencov. 6 Potom však zmením údel Ammóncov - znie výrok Hospodinov.

Proti Edómu

7 O Edóme. Takto vraví Hospodin mocností: Niet už múdrosti v Témáne a zmizla rada rozumných, zmarená je ich múdrosť?
8 Utečte, obráťte sa, bydlisko si urobte hlboké, obyvatelia Dedánu, lebo privediem naň skazu Ézavovu v čase, v ktorom ho potrestám. 9 Ak prídu k tebe oberači hrozna, neponechajú paberky. Ak prídu zlodeji v noci, narobia skazy, koľko chcú. 10 Lebo ja poprezerám Ézava, odhalím jeho skrýše; nebude sa môcť schovať. Zničené bude jeho potomstvo i príbuzenstvo a z jeho susedov nik nepovie: 11 Nechaj svoje siroty, ja ich zachovám nažive, a tvoje vdovy sa budú môcť ku mne utiekať. 12 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, tí, ktorí nemali piť kalich, musia ho piť, a ty máš ostať bez trestu? Neostaneš bez trestu; ale musíš ho vypiť. 13 Lebo som prisahal sám na seba - znie výrok Hospodinov: Bocra bude predmetom úžasu a potupy, zrúcaninou a kliatbou, i všetky jej mestá budú večným zboreniskom. 14 Počul som zvesť od Hospodina, posol je poslaný medzi národy: Zhromaždite sa a poďte proti nej, povstaňte do boja! 15 Lebo som ťa urobil malým medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Hrôza, ktorú si šíril, ťa sklamala, i pýcha tvojho srdca, ty, čo prebývaš v skalných roklinách a pridŕžaš sa vysokých kopcov. Ak si postavíš hniezdo tak vysoko ako orol, zvrhnem ťa odtiaľ - znie výrok Hospodinov. 17 Edóm bude pustatinou; každý, kto prejde cezeň, užasne a posmešne zasyčí nad jeho rozličnými ranami. 18 Ako pri vyvrátení Sodomy, Gomory a ich susedných miest, tak riekol Hospodin: Nikto sa tam neusadí a nijaký človek sa nebude v ňom zdržiavať. 19 Ajhľa, ako lev vystupuje z jordánskej húšte na stále zelené pastviny, tak ich v okamihu zaženiem odtiaľ a ustanovím tam svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja? Kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je pastierom, ktorý by obstál predo mnou? 20 Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú chystá proti Edómu, a Jeho úmysly, ktoré má proti obyvateľom Témánu: Veru, odvlečú ich - aj najbiednejšie kusy stáda - veru, aj vlastná pastva sa zhrozí nad nimi. 21 Na hrmot ich pádu zatrasie sa zem, ich hlasitý krik bude počuť pri Červenom mori. 22 Ajhľa, vystúpi a vzlietne ako orol a rozprestrie krídla nad Bocru. Srdce edómskych hrdinov bude v ten deň ako srdce ženy v pôrodných bolestiach.

Proti Damasku

23 O Damasku. Na hanbu vyšiel Chamat i Arpád, lebo zlú správu počuli, srdce sa im zmieta starosťou, nevie sa upokojiť.
24 Ochabol Damask, dal sa na útek, ľak sa ho zmocnil. Úzkosť a bôle ho zachvátili ako rodičku. 25 Prečo nie je opustené slávne mesto, moje rozkošné mesto? 26 Preto jeho junáci padnú na jeho námestiach a v ten deň zhynú všetci bojovníci - znie výrok Hospodina vojov. 27 Zapálim oheň na hradbách Damasku, ten strávi Ben-Hadadove paláce.

Proti Arabom

28 O Kédáre a kráľovstvách Chácóru, ktoré porazil babylonský kráľ Nebúkadnecar. Takto vraví Hospodin: Povstaňte, tiahnite proti Kédáru a ničte synov Východu!
29 Poberú im ich stany a ich stáda, ich stanové závesy a všetko náčinie; vezmú im ich ťavy a privolajú im: Hrôza zo všetkých strán! 30 Utečte, rýchlo bežte, bývajte hlboko, obyvatelia Chácóru - znie výrok Hospodinov - lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar zosnoval proti vám plán, vymyslel zámer proti vám. 31 Povstaňte, tiahnite proti bezstarostnému národu, ktorý v bezpečí prebýva - znie výrok Hospodinov - nemá brány ani závory, býva osamote. 32 Ich ťavy budú lúpežou a množstvo ich stád korisťou. Rozosejem ich do všetkých vetrov, tých, čo si strihajú sluchy, a zo všetkých strán privediem na nich skazu - znie výrok Hospodinov. 33 Chácór sa stane príbytkom šakalov a púšťou naveky. Nikto tam nebude bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor.

Proti Élámu

34 Slovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Éláme na začiatku panovania judského kráľa Cidkiju.
35 Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, ja dolámem luk Élámu, prvotinu jeho sily. 36 A privediem štyri vetry na Élám zo štyroch nebeských strán; rozosejem ich do všetkých týchto vetrov; nebude národa, ku ktorému by neprišli rozohnaní z Élámu. 37 Élámcov naplním strachom pred ich nepriateľmi i pred tými, čo im siahajú na život. Privediem na nich pohromu, pálčivosť môjho hnevu - znie výrok Hospodinov - a pošlem za nimi meč, kým neskoncujem s nimi. 38 Postavím svoj trón v Éláme a vykynožím tam kráľov i kniežatá - znie výrok Hospodinov - 39 ale v posledných časoch pozmením údel Élámu - znie výrok Hospodinov.