Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

49. kapitola

Proti Ammóncom

1 O Ammóncoch. Takto vraví Hospodin: Či Izrael nemá synov, či nemá dediča? Prečo Milkóm zaujal Gáda a jeho ľud sa usadil v jeho mestách?
2 Preto, hľa, prichádza čas - znie výrok Hospodinov - že dám znieť vojnovému pokriku proti Rabbe Ammóncov; zmení sa na hromadu trosiek a jeho dediny budú podpálené. Izrael bude vlastniť tých, čo ho zbavili dedičstva, - vraví Hospodin. 3 Kvíľ, Chešbón, lebo Aj je spustošený; kričte, dcéry Rabby, opášte sa vrecovinou, žiaľte a túlajte sa po ohradách! Lebo Milkóm pôjde do vyhnanstva spolu so svojimi kňazmi a kniežatami. 4 Čo sa honosíš údoliami, hoci je bohaté tvoje údolie, ty neposlušná dcéra, ktorá si dúfala vo svoje poklady vraviac: Kto ma smie napodobniť? 5 Ajhľa, ja privediem na teba hrôzu zo všetkých strán - znie výrok Pána, Hospodina mocností. Rozpŕchnete sa každý svojou stranou, nik nezhromaždí utečencov. 6 Potom však zmením údel Ammóncov - znie výrok Hospodinov.

Proti Edómu

7 O Edóme. Takto vraví Hospodin mocností: Niet už múdrosti v Témáne a zmizla rada rozumných, zmarená je ich múdrosť?
8 Utečte, obráťte sa, bydlisko si urobte hlboké, obyvatelia Dedánu, lebo privediem naň skazu Ézavovu v čase, v ktorom ho potrestám. 9 Ak prídu k tebe oberači hrozna, neponechajú paberky. Ak prídu zlodeji v noci, narobia skazy, koľko chcú. 10 Lebo ja poprezerám Ézava, odhalím jeho skrýše; nebude sa môcť schovať. Zničené bude jeho potomstvo i príbuzenstvo a z jeho susedov nik nepovie: 11 Nechaj svoje siroty, ja ich zachovám nažive, a tvoje vdovy sa budú môcť ku mne utiekať. 12 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, tí, ktorí nemali piť kalich, musia ho piť, a ty máš ostať bez trestu? Neostaneš bez trestu; ale musíš ho vypiť. 13 Lebo som prisahal sám na seba - znie výrok Hospodinov: Bocra bude predmetom úžasu a potupy, zrúcaninou a kliatbou, i všetky jej mestá budú večným zboreniskom. 14 Počul som zvesť od Hospodina, posol je poslaný medzi národy: Zhromaždite sa a poďte proti nej, povstaňte do boja! 15 Lebo som ťa urobil malým medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Hrôza, ktorú si šíril, ťa sklamala, i pýcha tvojho srdca, ty, čo prebývaš v skalných roklinách a pridŕžaš sa vysokých kopcov. Ak si postavíš hniezdo tak vysoko ako orol, zvrhnem ťa odtiaľ - znie výrok Hospodinov. 17 Edóm bude pustatinou; každý, kto prejde cezeň, užasne a posmešne zasyčí nad jeho rozličnými ranami. 18 Ako pri vyvrátení Sodomy, Gomory a ich susedných miest, tak riekol Hospodin: Nikto sa tam neusadí a nijaký človek sa nebude v ňom zdržiavať. 19 Ajhľa, ako lev vystupuje z jordánskej húšte na stále zelené pastviny, tak ich v okamihu zaženiem odtiaľ a ustanovím tam svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja? Kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je pastierom, ktorý by obstál predo mnou? 20 Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú chystá proti Edómu, a Jeho úmysly, ktoré má proti obyvateľom Témánu: Veru, odvlečú ich - aj najbiednejšie kusy stáda - veru, aj vlastná pastva sa zhrozí nad nimi. 21 Na hrmot ich pádu zatrasie sa zem, ich hlasitý krik bude počuť pri Červenom mori. 22 Ajhľa, vystúpi a vzlietne ako orol a rozprestrie krídla nad Bocru. Srdce edómskych hrdinov bude v ten deň ako srdce ženy v pôrodných bolestiach.

Proti Damasku

23 O Damasku. Na hanbu vyšiel Chamat i Arpád, lebo zlú správu počuli, srdce sa im zmieta starosťou, nevie sa upokojiť.
24 Ochabol Damask, dal sa na útek, ľak sa ho zmocnil. Úzkosť a bôle ho zachvátili ako rodičku. 25 Prečo nie je opustené slávne mesto, moje rozkošné mesto? 26 Preto jeho junáci padnú na jeho námestiach a v ten deň zhynú všetci bojovníci - znie výrok Hospodina vojov. 27 Zapálim oheň na hradbách Damasku, ten strávi Ben-Hadadove paláce.

Proti Arabom

28 O Kédáre a kráľovstvách Chácóru, ktoré porazil babylonský kráľ Nebúkadnecar. Takto vraví Hospodin: Povstaňte, tiahnite proti Kédáru a ničte synov Východu!
29 Poberú im ich stany a ich stáda, ich stanové závesy a všetko náčinie; vezmú im ich ťavy a privolajú im: Hrôza zo všetkých strán! 30 Utečte, rýchlo bežte, bývajte hlboko, obyvatelia Chácóru - znie výrok Hospodinov - lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar zosnoval proti vám plán, vymyslel zámer proti vám. 31 Povstaňte, tiahnite proti bezstarostnému národu, ktorý v bezpečí prebýva - znie výrok Hospodinov - nemá brány ani závory, býva osamote. 32 Ich ťavy budú lúpežou a množstvo ich stád korisťou. Rozosejem ich do všetkých vetrov, tých, čo si strihajú sluchy, a zo všetkých strán privediem na nich skazu - znie výrok Hospodinov. 33 Chácór sa stane príbytkom šakalov a púšťou naveky. Nikto tam nebude bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor.

Proti Élámu

34 Slovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Éláme na začiatku panovania judského kráľa Cidkiju.
35 Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, ja dolámem luk Élámu, prvotinu jeho sily. 36 A privediem štyri vetry na Élám zo štyroch nebeských strán; rozosejem ich do všetkých týchto vetrov; nebude národa, ku ktorému by neprišli rozohnaní z Élámu. 37 Élámcov naplním strachom pred ich nepriateľmi i pred tými, čo im siahajú na život. Privediem na nich pohromu, pálčivosť môjho hnevu - znie výrok Hospodinov - a pošlem za nimi meč, kým neskoncujem s nimi. 38 Postavím svoj trón v Éláme a vykynožím tam kráľov i kniežatá - znie výrok Hospodinov - 39 ale v posledných časoch pozmením údel Élámu - znie výrok Hospodinov.