Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

48. kapitola

Proti Moábu

1 O Moábsku. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Beda Nébu, lebo je spustošený; na hanbu vyšlo, dobyté je Kirjátajim! V hanbe je strmý hrad a zrúcaný.
2 Nie je už pýchou Moábu. V Chešbóne snovali proti nemu zlé. Poďte, vykynožme ho, aby nebol národom. Aj ty onemieš, Madmén, meč príde za tebou. 3 Z Chórónajimu znie volanie o pomoc: Spustošenie a veľká skaza. 4 Roztrieskaný je Moáb, jeho maličkí kričia o pomoc. 5 Lebo luchitskou strminou vystupujú s plačom. Lebo na Chórónajimskom svahu pre skazu počuť volanie o pomoc. 6 Utečte, zachráňte si život a budete ako borievka na púšti. 7 Keďže si dúfal vo svoje diela a poklady, aj teba dobyjú, a Kemóš pôjde do zajatia aj so svojimi kňazmi a kniežatami. 8 A pustošiteľ vnikne do každého mesta; nijaké mesto sa nezachráni; údolie zhynie a spustne pláň, ako povedal Hospodin. 9 Dajte Moábu krídla, nech voľne odletí! Jeho mestá stanú sa púšťou, nikto nebude v nich bývať. 10 Prekliaty, kto s nedbalosťou koná dielo Hospodinovo, a prekliaty, kto zdržuje svoj meč od krvi. 11 Bez starosti bol Moáb od svojej mladosti, spočíval ako víno na svojich kvasniciach, neprelievali ho z nádoby do nádoby, ani do zajatia nemusel ísť; preto si zachoval vlastnú chuť, ani vôňa sa mu nezmenila. 12 Preto, hľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď mu pošlem prelievačov, ktorí ho prelejú, jeho nádoby vyprázdnia a jeho krčahy roztrepú. 13 Na hanbu vyjde Moáb pre Kemóša, ako na hanbu vyšiel Izrael pre Bétel, ktorému dôveroval. 14 Ako môžete vravieť: Sme hrdinovia, udatní bojovníci? 15 Pritiahol ničiteľ Moábu a jeho miest, jeho najlepšia mlaď ide na jatku. To výrok Kráľa, Jeho meno je Hospodin mocností. 16 Blíži sa skaza Moábu a jeho pohroma sa veľmi ponáhľa. 17 Prejavte mu ľútosť, všetci jeho susedia, všetci, ktorí poznáte jeho meno! Hovorte: Ako sa zlomila silná palica, nádherná berla! 18 Zostúp zo svojej slávy a seď o smäde, obyvateľka Dibónu, lebo prišiel na teba ničiteľ Moábu, skazil tvoje opevnené mestá. 19 Postav sa k ceste a vyzeraj, obyvateľka Aróéru! Spytuj sa utečenca i utečenky, povedz: Čo sa stalo? 20 Na hanbu vyšiel Moáb, lebo je zlomený, kvíľte a kričte, oznámte v Arnóne, že Moáb je spustošený. 21 Prišiel súd na kraj Roviny, na Chólón, Jahcu a Méfáat, 22 na Dibón, Nebó a Bét-Diblátajim, 23 na Kirjátajim, Bét-Gámúl a Bét-Meón, 24 na Kerijót, Bocru a na všetky ďaleké i blízke mestá Moábu. 25 Odťatý je roh Moábu a zlomené je jeho rameno - znie výrok Hospodinov. 26 Opojte ho, lebo sa vypínal nad Hospodina; nech sa Moáb váľa vo svojom vývratku, nech je aj on na posmech. 27 Či ti nebol Izrael na posmech? Či ho dopadli medzi zlodejmi, že si posmešne potriasal hlavou nad ním, kedykoľvek si o ňom hovoril? 28 Opustite mestá a bývajte v bralách, obyvatelia Moábu, buďte ako holubica, ktorá hniezdi nad ústím roklín. 29 Počuli sme o pýche Moábu, veľmi je pyšný, o jeho vysokomyseľnosti, pýche a nadutosti, o jeho namyslenom srdci. 30 Poznám jeho vypínavosť - znie výrok Hospodinov - nepravé sú jeho reči, nesprávne koná. 31 Preto kvílim nad Moábom, pre celý Moáb volám o pomoc, vzdychám pre mužov z Kír Chešbónu. 32 Viac ako Jazér oplakávam teba, ó, vinič Sibmy. Tvoje výhonky prerástli more, siahali až po Jazér. Do oberačky tvojho raného ovocia a hrozna vpadol pustošiteľ. 33 Odňatá je radosť a plesanie zo sadu a z Moábu; odstránil som hrozno z kadí, nikto nebude lisovať s radostným pokrikom; ich pokrik nebude radostným pokrikom. 34 Krik Chešbónu znie až po Eleále, až po Jahac; vydávajú svoj hlas od Cóaru po Chórónajim, po Eglat-Šelišijá; lebo aj vody Nimrímu budú púšťou. 35 Skoncujem v Moábe s tými - znie výrok Hospodinov - ktorí vystupujú na obetnú výšinu a kadia svojim bohom. 36 Preto vzlyká moje srdce nad Moábom ako flauta a moje srdce vzlyká nad mužmi Kír-Cheresu ako flauta. Pretože sa stratilo, čo si naodkladal. 37 Veď každá hlava je lysá a každá brada oholená, na všetkých rukách sú krvavé zárezy a na všetkých bedrách vrecovina. 38 Na všetkých moábskych strechách a námestiach je samý žalospev; lebo som roztrieskal Moáb ako nádobu, v ktorej nikto nemá záľubu - znie výrok Hospodinov. 39 Ako je len zlomený! Ako kvília! Ako zahanbene sa Moáb dal na útek! Moáb bude na výsmech a úžas celému svojmu okoliu. 40 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, priletí ktosi ako orol a rozprestrie si krídla nad Moábom. 41 Zaujaté sú mestá, zabrané sú pevnosti. V onen deň bude srdce moábskych hrdinov ako srdce ženy pri pôrodných bolestiach. 42 Vyhubený je Moáb spomedzi národov, lebo sa vypínal proti Hospodinovi. 43 Strach, jama a pasca ti hrozí, obyvateľstvo Moábska - znie výrok Hospodinov. 44 Kto utečie pred hrôzou, padne do jamy, a kto bude vyliezať z jamy, chytí sa do pasce; lebo uvediem to na Moáb v roku jeho navštívenia - znie výrok Hospodinov. 45 Vysilení utečenci zostanú v tôni Chešbónu. Ale vyšľahne oheň z Chešbónu, plameň z domu Síchovho a strávi sluchy Moábu a temeno hlučného plemena. 46 Beda ti, Moáb! Kemóšov ľud zahynul, lebo ti vzali synov za zajatcov i tvoje dcéry do zajatia. 47 Ale v posledných časoch zmením údel Moábu - znie výrok Hospodinov. Potiaľto siaha súd nad Moábom.