Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

46. kapitola

Proroctvá proti národom

1 Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o národoch:

Proti Egyptu

2 O Egypte. Proti vojsku faraóna, egyptského kráľa Nechu, ktoré bolo pri rieke Eufrat v Karkemiši a ktoré babylonský kráľ Nebúkadnecar porazil vo štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho:
3 Pripravte štít a pavézu a dajte sa do boja! 4 Zapriahnite kone a vysadnite, jazdci! Postavte sa v prilbách, nabrúste kopije, oblečte pancier! 5 Prečo ich vidím strachovať sa, dávať sa na útek? Ich hrdinovia sú zabíjaní. Nadobro utekajú, ani sa neobrátia. Hrôza zo všetkých strán - znie výrok Hospodinov! 6 Nemôže utiecť rýchly a neunikne hrdina. Na severe pri rieke Eufrat potkli sa a padli. 7 Kto sa to dvíha ako Níl, ako rieky, ktorých vody hučia? 8 To stúpa Egypt ako Níl a ako rieky hučia jeho vody. Povedal: Vystúpim, zakryjem krajinu, zahubím mesto i tých, čo bývajú v ňom. 9 Sadnite na kone! Nech sa rútia vozy, nech hrdinovia vytiahnu: Kúš i Pút, nositelia štítu, Lúďania, ktorí nosia a napínajú luk. 10 Toto je deň Pána, Hospodina mocností, deň pomsty, keď sa má pomstiť nad svojimi protivníkmi. Meč bude žrať, nasýti sa a napije sa z ich krvi, pretože Hospodin mocností má obeť v severnej krajine pri rieke Eufrat. 11 Vystúp do Gileádu a dones balzam, ty panna, dcéra Egypt! Nadarmo používaš mnoho liekov, pre teba nieto uzdravenia. 12 Národy počuli o tvojej potupe, tvoje bedákanie napĺňa krajinu, lebo hrdina sa potkýnal o hrdinu, obaja padli naraz. 13 Slovo, ktoré hovoril Hospodin prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nebúkadnecar príde poraziť Egypt: 14 Oznamujte v Egypte, rozhlasujte v Migdóle, rozhlasujte v Memfise a v Tachpanchese, hovorte: Postav sa, priprav sa, lebo meč požiera vôkol teba. 15 Prečo utiekol Apis, prečo neostal tvoj býk stáť? Pretože Hospodin ho zostrčil. 16 On spôsobil, že mnohí sa potkli, jeden padol na druhého a povedali: Hor sa, vráťme sa k svojmu ľudu do našej rodnej krajiny pred ukrutným mečom! 17 Faraóna, egyptského kráľa, nazvite: Hrmotný, ktorý premeškal čas! 18 Akože žijem, hovorí Kráľ, ktorého meno je Hospodin mocností, príde ktosi podobný Táboru medzi vrchmi, Karmelu nad morom. 19 Priprav si svoje veci do zajatia, obyvateľka, dcéra Egypt! Lebo Memfis bude púšťou a vypálený bez obyvateľov. 20 Egypt je krásna jalovica, ale prichádza na ňu ovad zo severu. 21 Aj jeho žoldnieri sú uprostred neho, sú ako vykŕmené teľce; ale aj tí sa obrátili a spolu sa dali na útek, nezastavili sa. Lebo prišiel na nich deň ich pohromy, čas navštívenia. 22 Jeho hlas je ako hlas sipiaceho hada, keď jeho nepriatelia prichádzajú s mocou. So sekerami idú proti nemu ako drevorubači. 23 Jeho les vytnú - znie výrok Hospodinov - hoci je nepreniknuteľný, lebo ich je viac ako kobyliek, áno, sú bez počtu. 24 Na hanbu vyjde dcéra Egypt, vydaná do rúk severského ľudu. 25 Hospodin mocností, Pán Izraela, hovorí: Ajhľa, ja potrestám Ámóna v Tébach, faraóna i Egypt aj jeho bohov, jeho kráľov, faraóna i všetkých, ktorí mu dôverujú. 26 Vydám ich do rúk tých, čo im siahajú na život, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a jeho sluhov. Ale potom bude Egypt obývaný ako za starodávnych čias - znie výrok Hospodinov. 27 Ty sa však neboj, služobník môj, Jákob, a nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, z diaľky teba zachránim a tvoje potomstvo z krajiny, kde je v zajatí. Jákob sa vráti a bude odpočívať, bude bez starostí a nik ho nevyruší. 28 Neboj sa, služobník môj, Jákob - znie výrok Hospodinov - lebo ja som s tebou, lebo skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa zahnal. S tebou však neskoncujem, potrestám ťa s mierou, lebo bez trestu ťa nechať nemôžem.