Dve percentá (2 %)

46. kapitola

Proroctvá proti národom

1 Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o národoch:

Proti Egyptu

2 O Egypte. Proti vojsku faraóna, egyptského kráľa Nechu, ktoré bolo pri rieke Eufrat v Karkemiši a ktoré babylonský kráľ Nebúkadnecar porazil vo štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho:
3 Pripravte štít a pavézu a dajte sa do boja! 4 Zapriahnite kone a vysadnite, jazdci! Postavte sa v prilbách, nabrúste kopije, oblečte pancier! 5 Prečo ich vidím strachovať sa, dávať sa na útek? Ich hrdinovia sú zabíjaní. Nadobro utekajú, ani sa neobrátia. Hrôza zo všetkých strán - znie výrok Hospodinov! 6 Nemôže utiecť rýchly a neunikne hrdina. Na severe pri rieke Eufrat potkli sa a padli. 7 Kto sa to dvíha ako Níl, ako rieky, ktorých vody hučia? 8 To stúpa Egypt ako Níl a ako rieky hučia jeho vody. Povedal: Vystúpim, zakryjem krajinu, zahubím mesto i tých, čo bývajú v ňom. 9 Sadnite na kone! Nech sa rútia vozy, nech hrdinovia vytiahnu: Kúš i Pút, nositelia štítu, Lúďania, ktorí nosia a napínajú luk. 10 Toto je deň Pána, Hospodina mocností, deň pomsty, keď sa má pomstiť nad svojimi protivníkmi. Meč bude žrať, nasýti sa a napije sa z ich krvi, pretože Hospodin mocností má obeť v severnej krajine pri rieke Eufrat. 11 Vystúp do Gileádu a dones balzam, ty panna, dcéra Egypt! Nadarmo používaš mnoho liekov, pre teba nieto uzdravenia. 12 Národy počuli o tvojej potupe, tvoje bedákanie napĺňa krajinu, lebo hrdina sa potkýnal o hrdinu, obaja padli naraz. 13 Slovo, ktoré hovoril Hospodin prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nebúkadnecar príde poraziť Egypt: 14 Oznamujte v Egypte, rozhlasujte v Migdóle, rozhlasujte v Memfise a v Tachpanchese, hovorte: Postav sa, priprav sa, lebo meč požiera vôkol teba. 15 Prečo utiekol Apis, prečo neostal tvoj býk stáť? Pretože Hospodin ho zostrčil. 16 On spôsobil, že mnohí sa potkli, jeden padol na druhého a povedali: Hor sa, vráťme sa k svojmu ľudu do našej rodnej krajiny pred ukrutným mečom! 17 Faraóna, egyptského kráľa, nazvite: Hrmotný, ktorý premeškal čas! 18 Akože žijem, hovorí Kráľ, ktorého meno je Hospodin mocností, príde ktosi podobný Táboru medzi vrchmi, Karmelu nad morom. 19 Priprav si svoje veci do zajatia, obyvateľka, dcéra Egypt! Lebo Memfis bude púšťou a vypálený bez obyvateľov. 20 Egypt je krásna jalovica, ale prichádza na ňu ovad zo severu. 21 Aj jeho žoldnieri sú uprostred neho, sú ako vykŕmené teľce; ale aj tí sa obrátili a spolu sa dali na útek, nezastavili sa. Lebo prišiel na nich deň ich pohromy, čas navštívenia. 22 Jeho hlas je ako hlas sipiaceho hada, keď jeho nepriatelia prichádzajú s mocou. So sekerami idú proti nemu ako drevorubači. 23 Jeho les vytnú - znie výrok Hospodinov - hoci je nepreniknuteľný, lebo ich je viac ako kobyliek, áno, sú bez počtu. 24 Na hanbu vyjde dcéra Egypt, vydaná do rúk severského ľudu. 25 Hospodin mocností, Pán Izraela, hovorí: Ajhľa, ja potrestám Ámóna v Tébach, faraóna i Egypt aj jeho bohov, jeho kráľov, faraóna i všetkých, ktorí mu dôverujú. 26 Vydám ich do rúk tých, čo im siahajú na život, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a jeho sluhov. Ale potom bude Egypt obývaný ako za starodávnych čias - znie výrok Hospodinov. 27 Ty sa však neboj, služobník môj, Jákob, a nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, z diaľky teba zachránim a tvoje potomstvo z krajiny, kde je v zajatí. Jákob sa vráti a bude odpočívať, bude bez starostí a nik ho nevyruší. 28 Neboj sa, služobník môj, Jákob - znie výrok Hospodinov - lebo ja som s tebou, lebo skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa zahnal. S tebou však neskoncujem, potrestám ťa s mierou, lebo bez trestu ťa nechať nemôžem.