Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

Jeremiáš varuje pred útekom do Egypta

1 Vtedy všetci vodcovia vojska i Jóchánán, syn Káréachov, Jezanja, syn Hóšajov, i všetok ľud, malí i veľkí, pristúpili
2 a povedali prorokovi Jeremiášovi: Nech príde naša prosba pred teba. Modli sa k svojmu Bohu, Hospodinovi, za nás, za všetok tento zvyšok, lebo nás z množstva ostalo málo, ako nás na vlastné oči vidíš. 3 Nech nám oznámi Hospodin, tvoj Boh, cestu, ktorou máme ísť, aj čo máme robiť. 4 Prorok Jeremiáš im na to povedal: Počul som! Ajhľa, pomodlím sa k Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašej žiadosti, a oznámim vám všetko, čo vám odpovie Hospodin; nič nezamlčím pred vami. 5 Oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin pravdivý a verný svedok proti nám, ak nesplníme všetko podľa toho, s čím ťa Hospodin, tvoj Boh, pošle k nám. 6 Či to bude dobré, alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina, ku ktorému ťa posielame, aby sa nám dobre vodilo, keď poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina. 7 Po desiatich dňoch slovo Hospodinovo zaznelo Jeremiášovi. 8 Vtedy zavolal Jóchánána, syna Káréachovho, všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, i všetok ľud od najmenších po najväčších, 9 a povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som Mu predniesol vašu prosbu: 10 Ak naozaj ostanete v tejto krajine, vybudujem a nezrúcam vás, zasadím a nevytrhám vás, lebo som oľutoval pohromu, ktorú som vám spôsobil. 11 Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa obávate. Nebojte sa ho - znie výrok Hospodinov - lebo ja budem s vami, aby som vám pomáhal a vytrhol vás z jeho ruky. 12 Preukážem vám milosrdenstvo, aj on bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu. 13 Ale ak hovoríte: Nezostaneme v tejto krajine! a tým neposlúchnete hlas svojho Boha, Hospodina, 14 ale poviete: Nie! Odídeme do Egypta, aby sme nevideli vojnu, nepočuli zvuk trúby a netrpeli hlad po chlebe; tam budeme bývať - 15 preto teraz, vy, zvyšok Júdu, počujte slovo Hospodinovo! Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ak sa naozaj poberáte odísť do Egypta, ak chcete odísť a bývať tam ako cudzinci, 16 potom vás tam, v Egypte, zasiahne meč, ktorého sa bojíte; hlad, pre ktorý ste ustarostení, tam v Egypte vám bude v pätách, a tam pomriete. 17 Všetci mužovia, ktorí sa poberajú odísť do Egypta, aby tam bývali ako cudzinci, pomrú mečom, hladom a morom a nikto z nich neunikne, ani sa nezachráni pred pohromou, ktorú na nich privediem. 18 Lebo takto vraví Hospodin moc nos tí, Boh Izraela: Ako sa vylial môj hnev a moja prchkosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchkosť na vás, keď pôjdete do Egypta, takže sa stanete kliatbou, hrôzou, zlorečením a potupou, a už nikdy neuvidíte toto miesto. 19 Toto vyriekol o vás Hospodin, vy pozostalí z Júdu: Nechoďte do Egypta! Vedzte jasne, že som vás dnes varoval. 20 Lebo sami seba zavádzate, keď ste ma poslali k svojmu Bohu, Hospodinovi, so slovami: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi, zvestuj nám všetko, čo povie Hospodin, náš Boh, a splníme to. 21 Dnes som vám to zvestoval, ale nepočúvate hlas svojho Boha, Hospodina, v ničom z toho, pre čo ma k vám poslal. 22 Teraz vedzte, že zahyniete mečom, hladom a morom na mieste, na ktoré si žiadate odísť, aby ste tam bývali.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk