Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

1 V siedmom mesiaci Jišmáél, syn Netanjov a Elíšámov vnuk z kráľovského rodu, jeden z veliteľov kráľových, prišiel ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, do Micpy, a s ním desať chlapov; tam v Micpe jedli spolu. 2 Zrazu Jišmáél, syn Netanjov, vstal s desiatimi chlapmi, ktorí boli s ním, a mečom zabili Gedalju, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Tak usmrtil toho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou. 3 Jišmáél pobil aj všetkých Júdejcov, ktorí boli pri Gedaljovi v Micpe, i chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli.

Zavraždenie samárskych pútnikov

4 Na druhý deň po zavraždení Gedalju, keď ešte nik o tom nevedel,
5 prišlo osemdesiat mužov zo Síchemu, Šíla a Samárie s ostrihanými bradami a v roztrhaných šatách, do krvi doškriabaných, s pokrmovou obeťou a kadidlom v rukách, aby to zaniesli do domu Hospodinovho. 6 Jišmáél, syn Netanjov, im vyšiel v ústrety z Micpy; idúcky stále plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: Poďte ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu! 7 Keď však prišli do stredu mesta, Jišmáél, syn Netanjov, a jeho mužovia ich rozsekali a hodili do cisterny. 8 Ale našlo sa medzi nimi desať mužov, ktorí povedali Jišmáélovi: Neusmrcuj nás, lebo máme v poli skryté zásoby pšenice a jačmeňa, oleja a medu. Ponechal ich a neusmrtil spolu s ich bratmi. 9 Cisterna, do ktorej Jišmáél pohádzal mŕtvoly mužov, ktorých pobil spolu s Gedaljom, bola tá istá, ktorú dal zhotoviť kráľ Ásá pred útokom izraelského kráľa Baššu. Jišmáél, syn Netanjov, ju naplnil pobitými. 10 A zajal všetok ostatný ľud, ktorý bol v Micpe: kráľovské dcéry a všetok ostatný ľud, nad ktorým veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ustanovil Gedalju, syna Achíkámovho. Keď ich Jišmáél, syn Netanjov, zajal, chcel prejsť k Ammóncom.

Vyslobodenie zajatých a útek do Egypta

11 Keď sa Jóchánán, syn Káréachov, a všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, dopočuli o všetkom zle, čo spáchal Jišmáél, syn Netanjov,
12 vzali všetkých mužov a vytiahli do boja s Jišmáélom; stretli ho pri veľkej vode pri Gibeóne. 13 Keď všetok ľud, čo bol s Jišmáélom, uvidel Jóchánána, syna Káréachovho, a všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, zaradoval sa. 14 A všetok ľud, ktorý Jišmáél zajal v Micpe, vrátil sa k Jóchánánovi, synovi Káréachovmu. 15 Ale Jišmáél, syn Netanjov, unikol pred Jóchánánom s ôsmimi mužmi a odišiel k Ammóncom. 16 Jóchánán, syn Káréachov, i všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, vzali všetok ostatný ľud, ktorý zajal Jišmáél, syn Netanjov, keď zabil Gedalju, syna Achíámovho, a to hrdinov, bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých vrátil z Gibeónu. 17 Odišli a ostali v Gérút Kimháme, pri Betleheme, aby mohli odísť do Egypta 18 pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Jišmáél, syn Netanjov, zabil Gedalju, syna Achíkámovho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk