Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Jeremiáš ostane vo vlasti

1 Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď ho veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán prepustil z Rámy, kde ho našiel, lebo aj on bol spútaný okovami medzi odvlečenými z Jeruzalema a Júdu, ktorí mali byť odvedení do Babylonie.
2 Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: Hospodin, tvoj Boh, predpovedal túto pohromu na toto miesto; 3 Hospodin splnil a urobil, čo predpovedal, lebo vy ste sa prehrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste Jeho hlas; preto sa vám toto prihodilo. 4 Teraz som ťa, hľa, zbavil okov, ktoré si mal na rukách. Ak uznáš za dobré ísť so mnou do Babylonie, poď, budem ťa mať na očiach. Ak nechceš ísť so mnou do Babylonie, ostaň. Pozri, máš pred sebou celú krajinu, choď tam, kde uznáš za dobré a správne. 5 Vráť sa ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, vnukovi Šáfánovmu, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, a bývaj s ním uprostred ľudu, alebo choď tam, kde uznáš za najsprávnejšie. Veliteľ telesnej stráže mu dal jedlo na cestu i dar a prepustil ho. 6 Tak prišiel Jeremiáš ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, do Micpy a ostal s ním bývať uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine.

Gedaljovo miestodržiteľstvo

7 Keď všetci velitelia vojska, ktorí boli roztratení po poliach so svojimi ľuďmi, počuli, že babylonský kráľ ustanovil Gedalju, syna Achíkámovho, nad krajinou a že mu zveril v krajine mužov, ženy, deti i drobný ľud, ktorý neodviedli do Babylonie,
8 prišli ku Gedaljovi do Micpy, a to Jišmáél, syn Netanjov, Jóchánán a Jonátán, synovia Káréachovi, Serájá, syn Tanchumetov, synovia Éfajovi z Netófy a Jezanja, syn istého Maacháťana, aj so svojimi ľuďmi. 9 A Gedalja, syn Achíkámov, vnuk Šáfánov, zložil prísahu im aj ich ľuďom, a hovoril: Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, ostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre. 10 Ajhľa, ja ostanem bývať v Micpe, aby som niesol zodpovednosť pred Chaldejcami, ktorí prídu k nám; vy však oberte hrozno, ovocie a olej, uložte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré ste zabrali. 11 Aj všetci Júdejci, ktorí boli v Moábsku, medzi Ammóncami a v Edómsku, aj tí, čo boli v ostatných krajinách, sa dopočuli, že babylonský kráľ ponechal pre Júdu zvyšok a že ustanovil nad nimi Gedalju, syna Achikámovho, vnuka Šáfánovho. 12 Všetci Júdejci sa vrátili zo všetkých krajín, kde boli zahnaní, prišli do Judska ku Gedaljovi do Micpy a naoberali mnoho hrozna i ovocia.

Zavraždenie Gedalju

13 Jóchánán, syn Káréachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poliach, prišli ku Gedaljovi do Micpy
14 a povedali mu: Vieš, že ammónsky kráľ Baalis poslal Netánjovho syna Jišmáéla zavraždiť ťa? Ale Gedalja, syn Achíkámov, im neuveril. 15 Vtedy Jóchánán, syn Káréachov, hovoril tajne Gedaljovi v Micpe: Pôjdem a zabijem Jišmáéla, syna Netanjovho, takže sa o tom nik nedozvie. Prečo by ťa mal zavraždiť? To by sa rozpŕchol celý Júda, ktorý sa zhromaždil okolo teba, a zahynul by zvyšok Júdu. 16 Ale Gedalja, syn Achíkámov, povedal Jóchánánovi, synovi Káréachovmu: Nesmieš to urobiť, lebo hovoríš lož o Jišmáélovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk