Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

40. kapitola

Jeremiáš ostane vo vlasti

1 Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď ho veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán prepustil z Rámy, kde ho našiel, lebo aj on bol spútaný okovami medzi odvlečenými z Jeruzalema a Júdu, ktorí mali byť odvedení do Babylonie.
2 Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: Hospodin, tvoj Boh, predpovedal túto pohromu na toto miesto; 3 Hospodin splnil a urobil, čo predpovedal, lebo vy ste sa prehrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste Jeho hlas; preto sa vám toto prihodilo. 4 Teraz som ťa, hľa, zbavil okov, ktoré si mal na rukách. Ak uznáš za dobré ísť so mnou do Babylonie, poď, budem ťa mať na očiach. Ak nechceš ísť so mnou do Babylonie, ostaň. Pozri, máš pred sebou celú krajinu, choď tam, kde uznáš za dobré a správne. 5 Vráť sa ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, vnukovi Šáfánovmu, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, a bývaj s ním uprostred ľudu, alebo choď tam, kde uznáš za najsprávnejšie. Veliteľ telesnej stráže mu dal jedlo na cestu i dar a prepustil ho. 6 Tak prišiel Jeremiáš ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, do Micpy a ostal s ním bývať uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine.

Gedaljovo miestodržiteľstvo

7 Keď všetci velitelia vojska, ktorí boli roztratení po poliach so svojimi ľuďmi, počuli, že babylonský kráľ ustanovil Gedalju, syna Achíkámovho, nad krajinou a že mu zveril v krajine mužov, ženy, deti i drobný ľud, ktorý neodviedli do Babylonie,
8 prišli ku Gedaljovi do Micpy, a to Jišmáél, syn Netanjov, Jóchánán a Jonátán, synovia Káréachovi, Serájá, syn Tanchumetov, synovia Éfajovi z Netófy a Jezanja, syn istého Maacháťana, aj so svojimi ľuďmi. 9 A Gedalja, syn Achíkámov, vnuk Šáfánov, zložil prísahu im aj ich ľuďom, a hovoril: Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, ostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre. 10 Ajhľa, ja ostanem bývať v Micpe, aby som niesol zodpovednosť pred Chaldejcami, ktorí prídu k nám; vy však oberte hrozno, ovocie a olej, uložte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré ste zabrali. 11 Aj všetci Júdejci, ktorí boli v Moábsku, medzi Ammóncami a v Edómsku, aj tí, čo boli v ostatných krajinách, sa dopočuli, že babylonský kráľ ponechal pre Júdu zvyšok a že ustanovil nad nimi Gedalju, syna Achikámovho, vnuka Šáfánovho. 12 Všetci Júdejci sa vrátili zo všetkých krajín, kde boli zahnaní, prišli do Judska ku Gedaljovi do Micpy a naoberali mnoho hrozna i ovocia.

Zavraždenie Gedalju

13 Jóchánán, syn Káréachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poliach, prišli ku Gedaljovi do Micpy
14 a povedali mu: Vieš, že ammónsky kráľ Baalis poslal Netánjovho syna Jišmáéla zavraždiť ťa? Ale Gedalja, syn Achíkámov, im neuveril. 15 Vtedy Jóchánán, syn Káréachov, hovoril tajne Gedaljovi v Micpe: Pôjdem a zabijem Jišmáéla, syna Netanjovho, takže sa o tom nik nedozvie. Prečo by ťa mal zavraždiť? To by sa rozpŕchol celý Júda, ktorý sa zhromaždil okolo teba, a zahynul by zvyšok Júdu. 16 Ale Gedalja, syn Achíkámov, povedal Jóchánánovi, synovi Káréachovmu: Nesmieš to urobiť, lebo hovoríš lož o Jišmáélovi.