Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Dobytie Jeruzalema Chaldejcami a zajatie kráľa

1 Po dobytí Jeruzalema v deviatom roku judského kráľa Cidkiju, v desiatom mesiaci, pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar a celé jeho vojsko k Jeruzalemu a obliehali ho.
2 V jedenástom roku Cidkiju, deviateho dňa štvrtého mesiaca, vtrhli do mesta. 3 Všetky kniežatá babylonského kráľa vtiahli a usadili sa v Prostrednej bráne: Nérgal-Serecer, Samgar-Nebú, Sar Sechím, hlavný dvoran, Nérgal Sarecer, hlavný mág, a všetci ostatní vodcovia babylonského kráľa. 4 Keď ich judský kráľ Cidkija a všetci bojovníci uzreli, ušli; v noci vybehli z mesta cestou, vedúcou ku kráľovskej záhrade, bránou medzi dvoma múrmi. Vytiahli cestou k Arábe. 5 Chaldejské vojsko ich však prenasledovalo a Cidkiju dobehli na jerišských stráňach. Chytili ho a odviedli k Nebúkadnecarovi do Ribly v Chamáte. Ten vyriekol nad ním rozsudok. 6 Babylonský kráľ v Rible dal pred jeho očami pozabíjať Cidkijových synov aj všetkých judských šľachticov. 7 Cidkiju oslepil, sputnal ho okovami a dal odviesť do Babylonie. 8 Potom Chaldejci vypálili kráľovský palác i domy obyvateľov a hradby Jeruzalema zrúcali. 9 Zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste, a odpadlíkov, ktorí prebehli k nemu, i ostatný ľud dal hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán odviesť do Babylonie do zajatia. 10 Drobný ľud, ktorý nemal nič, ponechal v onen deň hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán v Judsku; pridelil im vinice i polia.

Oslobodenie Jeremiáša

11 Ohľadne Jeremiáša vydal Nebúkadnecar veliteľovi telesnej stráže Nebúzaradánovi rozkaz:
12 Vezmi ho a maj na očiach; neurob mu nič zlé, ale urob s ním, ako si on želá. 13 Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, hlavný komorník Nebúšazbán, hlavný mág Nérgal-Sarecer i všetci velitelia babylonského kráľa 14 poslali po Jeremiáša, dali ho odviesť z nádvoria strážnice a odovzdali Gedaljovi, synovi Achíkáma, vnukovi Šáfánovmu, aby ho odviedol domov. Tak ostal bývať uprostred ľudu. 15 No Jeremiášovi, keď bol zavretý na nádvorí strážnice, zaznelo slovo Hospodinovo: 16 Choď a povedz Kúšijcovi Ebed-Melechovi: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, splním svoje slová o tomto meste na jeho škodu, a nie na prospech; splnia sa pred tebou v ten deň. 17 Zachránim ťa v onen deň - znie výrok Hospodinov - a nebudeš vydaný do rúk mužov, ktorých sa bojíš. 18 Lebo ťa vyslobodím a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa.