Dve percentá (2 %)

39. kapitola

Dobytie Jeruzalema Chaldejcami a zajatie kráľa

1 Po dobytí Jeruzalema v deviatom roku judského kráľa Cidkiju, v desiatom mesiaci, pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar a celé jeho vojsko k Jeruzalemu a obliehali ho.
2 V jedenástom roku Cidkiju, deviateho dňa štvrtého mesiaca, vtrhli do mesta. 3 Všetky kniežatá babylonského kráľa vtiahli a usadili sa v Prostrednej bráne: Nérgal-Serecer, Samgar-Nebú, Sar Sechím, hlavný dvoran, Nérgal Sarecer, hlavný mág, a všetci ostatní vodcovia babylonského kráľa. 4 Keď ich judský kráľ Cidkija a všetci bojovníci uzreli, ušli; v noci vybehli z mesta cestou, vedúcou ku kráľovskej záhrade, bránou medzi dvoma múrmi. Vytiahli cestou k Arábe. 5 Chaldejské vojsko ich však prenasledovalo a Cidkiju dobehli na jerišských stráňach. Chytili ho a odviedli k Nebúkadnecarovi do Ribly v Chamáte. Ten vyriekol nad ním rozsudok. 6 Babylonský kráľ v Rible dal pred jeho očami pozabíjať Cidkijových synov aj všetkých judských šľachticov. 7 Cidkiju oslepil, sputnal ho okovami a dal odviesť do Babylonie. 8 Potom Chaldejci vypálili kráľovský palác i domy obyvateľov a hradby Jeruzalema zrúcali. 9 Zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste, a odpadlíkov, ktorí prebehli k nemu, i ostatný ľud dal hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán odviesť do Babylonie do zajatia. 10 Drobný ľud, ktorý nemal nič, ponechal v onen deň hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán v Judsku; pridelil im vinice i polia.

Oslobodenie Jeremiáša

11 Ohľadne Jeremiáša vydal Nebúkadnecar veliteľovi telesnej stráže Nebúzaradánovi rozkaz:
12 Vezmi ho a maj na očiach; neurob mu nič zlé, ale urob s ním, ako si on želá. 13 Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, hlavný komorník Nebúšazbán, hlavný mág Nérgal-Sarecer i všetci velitelia babylonského kráľa 14 poslali po Jeremiáša, dali ho odviesť z nádvoria strážnice a odovzdali Gedaljovi, synovi Achíkáma, vnukovi Šáfánovmu, aby ho odviedol domov. Tak ostal bývať uprostred ľudu. 15 No Jeremiášovi, keď bol zavretý na nádvorí strážnice, zaznelo slovo Hospodinovo: 16 Choď a povedz Kúšijcovi Ebed-Melechovi: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, splním svoje slová o tomto meste na jeho škodu, a nie na prospech; splnia sa pred tebou v ten deň. 17 Zachránim ťa v onen deň - znie výrok Hospodinov - a nebudeš vydaný do rúk mužov, ktorých sa bojíš. 18 Lebo ťa vyslobodím a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa.