Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Jeremiáš v cisterne a jeho záchrana

1 Ale Šéfatjá, syn Mattánov, Gedalja, syn Pašchúrov, Júchal, syn Šelemjov, a Pašchúr, syn Malkijov, počuli slová, ktoré hovoril Jeremiáš všetkému ľudu:
2 Takto vraví Hospodin: Kto býva v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom, kto však vyjde k Chaldejcom, ostane nažive. Život mu ostane ako korisť a bude žiť. 3 Takto vraví Hospodin: Toto mesto bude určite vydané do moci vojska babylonského kráľa, a ten ho zaberie. 4 Nato kniežatá povedali kráľovi: Tohto muža treba vydať na smrť, lebo takto oslabuje ruky bojovníkov, ktorí ešte ostali v tomto meste, i ruky všetkého ľudu, keď im hlása také reči. Veď tento muž sa nesnaží o blaho tohto ľudu, ale o jeho skazu. 5 Kráľ Cidkija odpovedal: Ajhľa, máte ho v rukách; veď kráľ nezmôže nič proti vám. 6 Chytili teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľoviča Malkiju, ktorá je na nádvorí stráže. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebolo vody, ale len bahno, a Jeremiáš sa ponoril do bahna. 7 Kúšijec, eunuch Ebed-Melech, ktorý bol práve v kráľovskom paláci, počul, že Jeremiáša uvrhli do cisterny, kým kráľ bol v Benjamínskej bráne. 8 Ebed-Melech vybehol z kráľovského paláca a povedal kráľovi: 9 Pane môj, kráľ, tí mužovia veľmi zle naložili s prorokom Jeremiášom, keď ho hodili do cisterny. Umrie tam hladom, lebo už niet chleba v meste. 10 Vtedy kráľ rozkázal Kúšijcovi Ebed-Melechovi: Vezmi si odtiaľto troch chlapov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako umrie. 11 Ebed-Melech si vzal chlapov, vošiel do kráľovského paláca, do miestnosti pod pokladnicou, vzal si odtiaľ staré a zodraté handry a spustil ich Jeremiášovi po povrazoch do cisterny. 12 Kúšijec Ebed-Melech povedal Jeremiášovi: Polož si staré a zodraté handry pod pazuchy pod povrazy; Jeremiáš urobil tak. 13 Potom ho vytiahli povrazmi z cisterny a Jeremiáš ostal na nádvorí strážnice.

Tajný rozhovor kráľa s prorokom

14 Kráľ Cidkija poslal po proroka Jeremiáša a vzal ho so sebou k tretiemu vchodu do domu Hospodinovho. Kráľ povedal Jeremiášovi: Voľačo sa ťa chcem opýtať, nezataj nič predo mnou.
15 Jeremiáš povedal Cidkijovi. Ak ti podám zvesť, iste ma vydáš na smrť, a ak ti dám radu, neposlúchneš ma. 16 Vtedy kráľ Cidkija potajomky prisahal Jeremiášovi: Akože žije Hospodin, ktorý nám dal tento život, nevydám ťa na smrť, nevydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život. 17 Vtedy Jeremiáš povedal Cidkijovi: Takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: Ak sa naozaj vzdáš kniežatám babylonského kráľa, ty ostaneš nažive a toto mesto nebude spálené ohňom; ostaneš nažive ty i tvoj dom. 18 Ak sa však nevzdáš kniežatám babylonského kráľa, toto mesto bude vydané Chaldejcom do rúk, a tí ho spália, a ani ty im neunikneš z rúk. 19 Kráľ Cidkija povedal Jeremiášovi: Bojím sa Júdejcov, ktorí prebehli ku Chaldejcom, že ma vydajú do ich rúk a budú si zo mňa robiť posmech. 20 Jeremiáš na to povedal: Nevydajú ťa. Poslúchni Hospodina v tom, čo ti zvestujem; dobre sa ti bude vodiť, aj ty ostaneš nažive. 21 Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hospodin: 22 Ajhľa, všetky ženy, ktoré ostali v paláci judského kráľa, budú vyvedené ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť: Zaviedli a premohli ťa tvoji dobrí priatelia; keď ti v blate uviazli nohy, odvrátili sa preč. 23 Všetky tvoje ženy i tvojich synov vyvedú k Chaldejcom; ani ty im neunikneš z rúk, ale babylonský kráľ ťa chytí a toto mesto spáli. 24 Vtedy Cidkija povedal Jeremiášovi: Nech sa nikto nedozvie o týchto veciach, inak zomrieš. 25 Ak sa dopočujú kniežatá, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a požiadajú ťa: Povedz nám, čo si hovoril kráľovi a čo ti hovoril kráľ; nezataj nič pred nami, inak ťa usmrtíme! - 26 povedz im: Predložil som kráľovi svoju úpenlivú prosbu, aby ma nevracal do domu Jonátánovho, aby som tam nezomrel. 27 Keď všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho, on im povedal celkom tak, ako mu kráľ prikázal. Umĺkli teda a odišli od neho, lebo nikto nepočul onen rozhovor. 28 Jeremiáš ostal potom na nádvorí stráže až do dňa, keď Jeruzalem bol dobytý.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk