Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Jeremiáš v cisterne a jeho záchrana

1 Ale Šéfatjá, syn Mattánov, Gedalja, syn Pašchúrov, Júchal, syn Šelemjov, a Pašchúr, syn Malkijov, počuli slová, ktoré hovoril Jeremiáš všetkému ľudu:
2 Takto vraví Hospodin: Kto býva v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom, kto však vyjde k Chaldejcom, ostane nažive. Život mu ostane ako korisť a bude žiť. 3 Takto vraví Hospodin: Toto mesto bude určite vydané do moci vojska babylonského kráľa, a ten ho zaberie. 4 Nato kniežatá povedali kráľovi: Tohto muža treba vydať na smrť, lebo takto oslabuje ruky bojovníkov, ktorí ešte ostali v tomto meste, i ruky všetkého ľudu, keď im hlása také reči. Veď tento muž sa nesnaží o blaho tohto ľudu, ale o jeho skazu. 5 Kráľ Cidkija odpovedal: Ajhľa, máte ho v rukách; veď kráľ nezmôže nič proti vám. 6 Chytili teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľoviča Malkiju, ktorá je na nádvorí stráže. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebolo vody, ale len bahno, a Jeremiáš sa ponoril do bahna. 7 Kúšijec, eunuch Ebed-Melech, ktorý bol práve v kráľovskom paláci, počul, že Jeremiáša uvrhli do cisterny, kým kráľ bol v Benjamínskej bráne. 8 Ebed-Melech vybehol z kráľovského paláca a povedal kráľovi: 9 Pane môj, kráľ, tí mužovia veľmi zle naložili s prorokom Jeremiášom, keď ho hodili do cisterny. Umrie tam hladom, lebo už niet chleba v meste. 10 Vtedy kráľ rozkázal Kúšijcovi Ebed-Melechovi: Vezmi si odtiaľto troch chlapov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako umrie. 11 Ebed-Melech si vzal chlapov, vošiel do kráľovského paláca, do miestnosti pod pokladnicou, vzal si odtiaľ staré a zodraté handry a spustil ich Jeremiášovi po povrazoch do cisterny. 12 Kúšijec Ebed-Melech povedal Jeremiášovi: Polož si staré a zodraté handry pod pazuchy pod povrazy; Jeremiáš urobil tak. 13 Potom ho vytiahli povrazmi z cisterny a Jeremiáš ostal na nádvorí strážnice.

Tajný rozhovor kráľa s prorokom

14 Kráľ Cidkija poslal po proroka Jeremiáša a vzal ho so sebou k tretiemu vchodu do domu Hospodinovho. Kráľ povedal Jeremiášovi: Voľačo sa ťa chcem opýtať, nezataj nič predo mnou.
15 Jeremiáš povedal Cidkijovi. Ak ti podám zvesť, iste ma vydáš na smrť, a ak ti dám radu, neposlúchneš ma. 16 Vtedy kráľ Cidkija potajomky prisahal Jeremiášovi: Akože žije Hospodin, ktorý nám dal tento život, nevydám ťa na smrť, nevydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život. 17 Vtedy Jeremiáš povedal Cidkijovi: Takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: Ak sa naozaj vzdáš kniežatám babylonského kráľa, ty ostaneš nažive a toto mesto nebude spálené ohňom; ostaneš nažive ty i tvoj dom. 18 Ak sa však nevzdáš kniežatám babylonského kráľa, toto mesto bude vydané Chaldejcom do rúk, a tí ho spália, a ani ty im neunikneš z rúk. 19 Kráľ Cidkija povedal Jeremiášovi: Bojím sa Júdejcov, ktorí prebehli ku Chaldejcom, že ma vydajú do ich rúk a budú si zo mňa robiť posmech. 20 Jeremiáš na to povedal: Nevydajú ťa. Poslúchni Hospodina v tom, čo ti zvestujem; dobre sa ti bude vodiť, aj ty ostaneš nažive. 21 Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hospodin: 22 Ajhľa, všetky ženy, ktoré ostali v paláci judského kráľa, budú vyvedené ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť: Zaviedli a premohli ťa tvoji dobrí priatelia; keď ti v blate uviazli nohy, odvrátili sa preč. 23 Všetky tvoje ženy i tvojich synov vyvedú k Chaldejcom; ani ty im neunikneš z rúk, ale babylonský kráľ ťa chytí a toto mesto spáli. 24 Vtedy Cidkija povedal Jeremiášovi: Nech sa nikto nedozvie o týchto veciach, inak zomrieš. 25 Ak sa dopočujú kniežatá, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a požiadajú ťa: Povedz nám, čo si hovoril kráľovi a čo ti hovoril kráľ; nezataj nič pred nami, inak ťa usmrtíme! - 26 povedz im: Predložil som kráľovi svoju úpenlivú prosbu, aby ma nevracal do domu Jonátánovho, aby som tam nezomrel. 27 Keď všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho, on im povedal celkom tak, ako mu kráľ prikázal. Umĺkli teda a odišli od neho, lebo nikto nepočul onen rozhovor. 28 Jeremiáš ostal potom na nádvorí stráže až do dňa, keď Jeruzalem bol dobytý.