Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Jeremiášova výstraha Cidkijovi

1 Po Jojákímovom synovi Konjáhovi sa stal kráľom Joziášov syn Cidkija, ktorého babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za kráľa v Judsku.
2 Ale ani on, ani jeho služobníci, ani ľud krajiny neposlúchali slová Hospodinove, ktoré vyriekol prostredníctvom proroka Jeremiáša. 3 Kráľ Cidkija však predsa poslal Jehúchala, syna Šelemjovho, a kňaza Cefanju, syna Maaséjovho, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi. 4 Jeremiáš totiž slobodne chodil hore-dolu medzi ľudom, a ešte ho nedali do väzenia. 5 Vtedy faraónovo vojsko vytiahlo z Egypta, a keď sa o tom dopočuli Chaldejci, ktorí obliehali Jeruzalem, odtiahli od Jeruzalema. 6 Vtedy prorokovi Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodinovo: 7 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne dopytovať sa ma: Ajhľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do Egypta, do svojej krajiny. 8 Ale Chaldejci sa vrátia a budú bojovať proti tomuto mestu, obsadia ho a spália. 9 Takto vraví Hospodin: Neklamte sa hovoriac: Chaldejci určite odtiahnu od nás, lebo oni neodtiahnu. 10 A keby ste pobili aj celé vojsko Chaldejcov, ktoré bojuje proti vám, a ostali by z nich len niekoľkí ťažko ranení mužovia, všetci by povstali vo svojich stanoch a spálili by toto mesto.

Uväznenie a záchrana Jeremiáša

11 Keď potom chaldejské vojsko odtiahlo od Jeruzalema kvôli faraónovmu vojsku,
12 Jeremiáš sa vybral z Jeruzalema, aby mohol odísť do kraja Benjamín a vziať si tam podiel medzi svojimi príbuznými. 13 Keď bol v Benjamínskej bráne, veliteľ stráže, menom Jirija, syn Chanajovho syna Šelemju, zadržal proroka Jeremiáša a povedal: Ty chceš prebehnúť ku Chaldejcom. 14 Jeremiáš však odpovedal: To je lož. Ja nechcem prebehnúť ku Chaldejcom. Ale Jirija ho nepočúval, zadržal Jeremiáša a viedol ho ku kniežatám. 15 Kniežatá sa nahnevali na Jeremiáša, zbili ho a dali do väzenia v dome štátneho pisára Jonátána; lebo ten urobili žalárom. 16 Tak sa dostal Jeremiáš do klenutej časti domu s cisternou. Jeremiáš tam ostal mnoho dní. 17 Kráľ Cidkija však poslal po neho. Vo svojom paláci sa ho kráľ tajne opýtal: Máš nejaké slovo od Hospodina? Jeremiáš odpovedal: Mám. A dodal: Budeš vydaný do rúk babylonského kráľa. 18 Potom Jeremiáš povedal kráľovi Cidkijovi: Čím som sa prehrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom i proti tomuto ľudu, že ste ma dali do väzenia? 19 A kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali a hovorili: Nepríde babylonský kráľ proti vám, ani proti tejto krajine? 20 Teraz ma však vypočuj, pane môj, kráľ, a moja prosba nech príde pred teba! Nevráť ma do domu štátneho pisára Jonátána, aby som tam nezomrel. 21 Kráľ teda prikázal, aby Jeremiáša mali pod dozorom na nádvorí stráže a aby mu dávali na deň peceň chleba z ulice pekárov, pokiaľ sa len neminie všetok chlieb v meste. Tak ostal Jeremiáš na nádvorí stráže.