Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Poslušnosť Rechabovcov, neposlušnosť Júdu

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina za čias judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho:
2 Choď do domu Rechabovcov, porozprávaj sa s nimi a zaveď ich do domu Hospodinovho, do jednej zo siení, a daj sa im napiť vína. 3 Vzal som teda Jaazanju, syna Jirmeju, vnuka Chabacinjovho, aj jeho bratov a všetkých jeho synov ako aj celú rodinu Rechabovcov. 4 Voviedol som ich do domu Hospodinovho, do siene synov Božieho muža Chánána, syna Jigdaljovho, ktorá je vedľa siene kniežat nad sieňou strážcu prahu Maaseju, syna Šallumovho. 5 Postavil som pred členov domu Rechabovho krčahy plné vína i čaše a povedal som im: Napite sa vína! 6 Ale oni odpovedali: Nepijeme víno, lebo náš praotec Jonádáb, syn Rechabov, nám prikázal: Nepite nikdy víno, ani vy, ani vaši synovia! 7 Nepostavte si ani dom, nesejte semeno, nevysádzajte ani nevlastnite vinicu, ale po celý svoj život bývajte v stanoch, aby ste dlho žili na pôde, na ktorej sa zdržujete ako cudzinci. 8 My sme vo všetkom poslúchli hlas nášho praotca Jonádába, syna Rechabovho, ktorý nám prikázal, aby sme nepili víno po celý náš život ani my, ani naše ženy, ani naši synovia, ani naše dcéry, 9 aby sme si nestavali domy na bývanie. Nemáme ani vinice ani pole ani osivo, 10 ale bývali sme v stanoch. Poslúchli sme teda a konali sme všetko tak, ako nám prikázal náš praotec Jonádáb. 11 Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol do krajiny, povedali sme si: Poďte, vtiahnime do Jeruzalema pred chaldejským a pred sýrskym vojskom. A tak sme ostali bývať v Jeruzaleme. 12 Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi: 13 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Choď a povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema: Nedáte sa poučiť a neposlúchnete moje slová? - znie výrok Hospodinov. 14 Slová Jonádába, syna Rechabovho, ktorý svojim synom zakázal piť víno, sa zachovávajú; lebo nepijú víno podnes, poslúchajú príkaz svojho praotca. Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma. 15 Posielal som k vám neprestajne všetkých svojich služobníkov, prorokov, s posolstvom: Vráťte sa každý zo svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechodievajte za inými bohmi slúžiť im; potom ostanete bývať na pôde, ktorú som dal vám i vašim otcom. Ale vy ste nepočúvali a neposlúchali ste ma. 16 Veru, synovia Jonádába, syna Rechabovho, zachovávajú príkaz svojho praotca, ktorý im dal, ale mňa tento ľud neposlúcha. 17 Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja privediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im pohrozil, pretože som hovoril k nim, ale neposlúchali, volal som, ale neodpovedali. 18 Potom Jeremiáš povedal rodu Rechabovcov: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Pretože ste poslúchali príkaz svojho praotca Jonádába, zachovali ste všetky jeho príkazy a konali ste podľa toho, ako vám prikázal, 19 preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Jonádábovi, synovi Rechabovcov, nebude nikdy chýbať ten, čo by stál v mojej službe.