Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Poslušnosť Rechabovcov, neposlušnosť Júdu

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina za čias judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho:
2 Choď do domu Rechabovcov, porozprávaj sa s nimi a zaveď ich do domu Hospodinovho, do jednej zo siení, a daj sa im napiť vína. 3 Vzal som teda Jaazanju, syna Jirmeju, vnuka Chabacinjovho, aj jeho bratov a všetkých jeho synov ako aj celú rodinu Rechabovcov. 4 Voviedol som ich do domu Hospodinovho, do siene synov Božieho muža Chánána, syna Jigdaljovho, ktorá je vedľa siene kniežat nad sieňou strážcu prahu Maaseju, syna Šallumovho. 5 Postavil som pred členov domu Rechabovho krčahy plné vína i čaše a povedal som im: Napite sa vína! 6 Ale oni odpovedali: Nepijeme víno, lebo náš praotec Jonádáb, syn Rechabov, nám prikázal: Nepite nikdy víno, ani vy, ani vaši synovia! 7 Nepostavte si ani dom, nesejte semeno, nevysádzajte ani nevlastnite vinicu, ale po celý svoj život bývajte v stanoch, aby ste dlho žili na pôde, na ktorej sa zdržujete ako cudzinci. 8 My sme vo všetkom poslúchli hlas nášho praotca Jonádába, syna Rechabovho, ktorý nám prikázal, aby sme nepili víno po celý náš život ani my, ani naše ženy, ani naši synovia, ani naše dcéry, 9 aby sme si nestavali domy na bývanie. Nemáme ani vinice ani pole ani osivo, 10 ale bývali sme v stanoch. Poslúchli sme teda a konali sme všetko tak, ako nám prikázal náš praotec Jonádáb. 11 Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol do krajiny, povedali sme si: Poďte, vtiahnime do Jeruzalema pred chaldejským a pred sýrskym vojskom. A tak sme ostali bývať v Jeruzaleme. 12 Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi: 13 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Choď a povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema: Nedáte sa poučiť a neposlúchnete moje slová? - znie výrok Hospodinov. 14 Slová Jonádába, syna Rechabovho, ktorý svojim synom zakázal piť víno, sa zachovávajú; lebo nepijú víno podnes, poslúchajú príkaz svojho praotca. Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma. 15 Posielal som k vám neprestajne všetkých svojich služobníkov, prorokov, s posolstvom: Vráťte sa každý zo svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechodievajte za inými bohmi slúžiť im; potom ostanete bývať na pôde, ktorú som dal vám i vašim otcom. Ale vy ste nepočúvali a neposlúchali ste ma. 16 Veru, synovia Jonádába, syna Rechabovho, zachovávajú príkaz svojho praotca, ktorý im dal, ale mňa tento ľud neposlúcha. 17 Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja privediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im pohrozil, pretože som hovoril k nim, ale neposlúchali, volal som, ale neodpovedali. 18 Potom Jeremiáš povedal rodu Rechabovcov: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Pretože ste poslúchali príkaz svojho praotca Jonádába, zachovali ste všetky jeho príkazy a konali ste podľa toho, ako vám prikázal, 19 preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Jonádábovi, synovi Rechabovcov, nebude nikdy chýbať ten, čo by stál v mojej službe.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk