Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Proroctvo proti Cidkijovi

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď babylonský kráľ Nebúkadnecar a všetko jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme, podliehajúce jeho panovníckej moci, a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám:
2 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Choď, hovor s judským kráľom Cidkijom a povedz mu: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, a ten ho spáli ohňom. 3 Ani ty neunikneš z jeho ruky, chytia ťa a budeš mu vydaný do rúk; zoči-voči uvidíš babylonského kráľa a on bude hovoriť s tebou tvárou v tvár a pôjdeš do Babylonie. 4 Ale počuj slovo Hospodinovo, judský kráľ Cidkija: Takto vraví o tebe Hospodin: Neumrieš mečom! 5 Umrieš v pokoji. Ako pálili smútočné vatry svojim predkom, predošlým kráľom, ktorí boli pred tebou, tak zapália aj tebe a zaspievajú ti žalospev: Ach, pane! Lebo ja som vyriekol toto slovo - znie výrok Hospodinov. 6 Prorok Jeremiáš všetko toto vyrozprával judskému kráľovi Cidkijovi v Jeruzaleme, 7 keď vojsko babylonského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti všetkým ostatným judským mestám: proti Lachíšu a Azéke, lebo z judských miest len tie ostali ako opevnené mestá.

Vierolomnosť voči prepusteným otrokom

8 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina po tom, čo kráľ Cidkija uzavrel zmluvu so všetkým ľudom v Jeruzaleme, že vyhlási prepustenie na slobodu,
9 že každý prepustí svojho hebrejského otroka a svoju hebrejskú otrokyňu a že nikto nebude zotročovať nikoho zo svojich judských bratov. 10 Všetky kniežatá i všetok ľud, ktorí pristúpili na zmluvu, že každý prepustí svojho otroka a otrokyňu na slobodu, a už ich nebudú viac nútiť k otrockej službe, poslúchli a prepustili ich. 11 Ale potom znova priviedli späť otrokov a otrokyne, ktoré prepustili na slobodu, a ujarmili ich ako otrokov a otrokyne. 12 Jeremiášovi vtedy takto zaznelo slovo Hospodinovo: 13 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Uzavrel som zmluvu s vašimi otcami v ten deň, keď som ich viedol z Egypta, z domu otroctva: 14 Po siedmich rokoch prepusťte každý svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predá. Šesť rokov ti bude slúžiť, potom ho prepusť zo služby u teba na slobodu. Ale vaši otcovia ma neposlúchli, ani nepočúvali. 15 Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste to, čo považujem za správne, keď ste každý vyhlásili svojmu blížnemu prepustenie na slobodu a uzavreli ste zmluvu predo mnou v dome, ktorý nesie moje meno. 16 Teraz ste však znova znesvätili moje meno, keď si každý svojvoľne vzal späť svojho otroka a svoju otrokyňu, ktorých ste prepustili na slobodu, a znova ste ich ujarmili ako otrokov a otrokyne. 17 Preto takto vraví Hospodin: Vy ste ma neposlúchli, i keď ste vyhlásili, že prepustíte každý svojho brata a blížneho. Teraz vám ja vyhlasujem prepustenie na slobodu - znie výrok Hospodinov - takže prepadnete meču, moru a hladu a urobím z vás príklad vzbudzujúci úžas vo všetkých kráľovstvách zeme. 18 Ale s mužmi, ktorí prestúpili moju zmluvu a nesplnili obsah zmluvy, ktorú uzavreli predo mnou, naložím ako s teľaťom, ktoré rozťali na dvoje a prešli medzi jeho časťami; 19 i kniežatá Júdu a kniežatá Jeruzalema, eunuchov, kňazov a všetok ľud krajiny, ktorý prešiel medzi časťami teľaťa, 20 vydám do rúk ich nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly sa stanú potravou nebeským vtákom a dravým zvieratám. 21 A judského kráľa Cidkiju a jeho kniežatá vydám do rúk nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život, i do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré práve odtiahlo od vás. 22 Ajhľa, dám príkaz - znie výrok Hospodinov - a privediem ich späť k tomuto mestu, budú bojovať proti nemu, obsadia ho a vypália; judské mestá však urobím neobývanou púšťou.