Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Proroctvo proti Cidkijovi

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď babylonský kráľ Nebúkadnecar a všetko jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme, podliehajúce jeho panovníckej moci, a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám:
2 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Choď, hovor s judským kráľom Cidkijom a povedz mu: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, a ten ho spáli ohňom. 3 Ani ty neunikneš z jeho ruky, chytia ťa a budeš mu vydaný do rúk; zoči-voči uvidíš babylonského kráľa a on bude hovoriť s tebou tvárou v tvár a pôjdeš do Babylonie. 4 Ale počuj slovo Hospodinovo, judský kráľ Cidkija: Takto vraví o tebe Hospodin: Neumrieš mečom! 5 Umrieš v pokoji. Ako pálili smútočné vatry svojim predkom, predošlým kráľom, ktorí boli pred tebou, tak zapália aj tebe a zaspievajú ti žalospev: Ach, pane! Lebo ja som vyriekol toto slovo - znie výrok Hospodinov. 6 Prorok Jeremiáš všetko toto vyrozprával judskému kráľovi Cidkijovi v Jeruzaleme, 7 keď vojsko babylonského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti všetkým ostatným judským mestám: proti Lachíšu a Azéke, lebo z judských miest len tie ostali ako opevnené mestá.

Vierolomnosť voči prepusteným otrokom

8 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina po tom, čo kráľ Cidkija uzavrel zmluvu so všetkým ľudom v Jeruzaleme, že vyhlási prepustenie na slobodu,
9 že každý prepustí svojho hebrejského otroka a svoju hebrejskú otrokyňu a že nikto nebude zotročovať nikoho zo svojich judských bratov. 10 Všetky kniežatá i všetok ľud, ktorí pristúpili na zmluvu, že každý prepustí svojho otroka a otrokyňu na slobodu, a už ich nebudú viac nútiť k otrockej službe, poslúchli a prepustili ich. 11 Ale potom znova priviedli späť otrokov a otrokyne, ktoré prepustili na slobodu, a ujarmili ich ako otrokov a otrokyne. 12 Jeremiášovi vtedy takto zaznelo slovo Hospodinovo: 13 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Uzavrel som zmluvu s vašimi otcami v ten deň, keď som ich viedol z Egypta, z domu otroctva: 14 Po siedmich rokoch prepusťte každý svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predá. Šesť rokov ti bude slúžiť, potom ho prepusť zo služby u teba na slobodu. Ale vaši otcovia ma neposlúchli, ani nepočúvali. 15 Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste to, čo považujem za správne, keď ste každý vyhlásili svojmu blížnemu prepustenie na slobodu a uzavreli ste zmluvu predo mnou v dome, ktorý nesie moje meno. 16 Teraz ste však znova znesvätili moje meno, keď si každý svojvoľne vzal späť svojho otroka a svoju otrokyňu, ktorých ste prepustili na slobodu, a znova ste ich ujarmili ako otrokov a otrokyne. 17 Preto takto vraví Hospodin: Vy ste ma neposlúchli, i keď ste vyhlásili, že prepustíte každý svojho brata a blížneho. Teraz vám ja vyhlasujem prepustenie na slobodu - znie výrok Hospodinov - takže prepadnete meču, moru a hladu a urobím z vás príklad vzbudzujúci úžas vo všetkých kráľovstvách zeme. 18 Ale s mužmi, ktorí prestúpili moju zmluvu a nesplnili obsah zmluvy, ktorú uzavreli predo mnou, naložím ako s teľaťom, ktoré rozťali na dvoje a prešli medzi jeho časťami; 19 i kniežatá Júdu a kniežatá Jeruzalema, eunuchov, kňazov a všetok ľud krajiny, ktorý prešiel medzi časťami teľaťa, 20 vydám do rúk ich nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly sa stanú potravou nebeským vtákom a dravým zvieratám. 21 A judského kráľa Cidkiju a jeho kniežatá vydám do rúk nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život, i do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré práve odtiahlo od vás. 22 Ajhľa, dám príkaz - znie výrok Hospodinov - a privediem ich späť k tomuto mestu, budú bojovať proti nemu, obsadia ho a vypália; judské mestá však urobím neobývanou púšťou.