Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Proroctvo proti Cidkijovi

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď babylonský kráľ Nebúkadnecar a všetko jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme, podliehajúce jeho panovníckej moci, a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám:
2 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Choď, hovor s judským kráľom Cidkijom a povedz mu: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, a ten ho spáli ohňom. 3 Ani ty neunikneš z jeho ruky, chytia ťa a budeš mu vydaný do rúk; zoči-voči uvidíš babylonského kráľa a on bude hovoriť s tebou tvárou v tvár a pôjdeš do Babylonie. 4 Ale počuj slovo Hospodinovo, judský kráľ Cidkija: Takto vraví o tebe Hospodin: Neumrieš mečom! 5 Umrieš v pokoji. Ako pálili smútočné vatry svojim predkom, predošlým kráľom, ktorí boli pred tebou, tak zapália aj tebe a zaspievajú ti žalospev: Ach, pane! Lebo ja som vyriekol toto slovo - znie výrok Hospodinov. 6 Prorok Jeremiáš všetko toto vyrozprával judskému kráľovi Cidkijovi v Jeruzaleme, 7 keď vojsko babylonského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti všetkým ostatným judským mestám: proti Lachíšu a Azéke, lebo z judských miest len tie ostali ako opevnené mestá.

Vierolomnosť voči prepusteným otrokom

8 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina po tom, čo kráľ Cidkija uzavrel zmluvu so všetkým ľudom v Jeruzaleme, že vyhlási prepustenie na slobodu,
9 že každý prepustí svojho hebrejského otroka a svoju hebrejskú otrokyňu a že nikto nebude zotročovať nikoho zo svojich judských bratov. 10 Všetky kniežatá i všetok ľud, ktorí pristúpili na zmluvu, že každý prepustí svojho otroka a otrokyňu na slobodu, a už ich nebudú viac nútiť k otrockej službe, poslúchli a prepustili ich. 11 Ale potom znova priviedli späť otrokov a otrokyne, ktoré prepustili na slobodu, a ujarmili ich ako otrokov a otrokyne. 12 Jeremiášovi vtedy takto zaznelo slovo Hospodinovo: 13 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Uzavrel som zmluvu s vašimi otcami v ten deň, keď som ich viedol z Egypta, z domu otroctva: 14 Po siedmich rokoch prepusťte každý svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predá. Šesť rokov ti bude slúžiť, potom ho prepusť zo služby u teba na slobodu. Ale vaši otcovia ma neposlúchli, ani nepočúvali. 15 Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste to, čo považujem za správne, keď ste každý vyhlásili svojmu blížnemu prepustenie na slobodu a uzavreli ste zmluvu predo mnou v dome, ktorý nesie moje meno. 16 Teraz ste však znova znesvätili moje meno, keď si každý svojvoľne vzal späť svojho otroka a svoju otrokyňu, ktorých ste prepustili na slobodu, a znova ste ich ujarmili ako otrokov a otrokyne. 17 Preto takto vraví Hospodin: Vy ste ma neposlúchli, i keď ste vyhlásili, že prepustíte každý svojho brata a blížneho. Teraz vám ja vyhlasujem prepustenie na slobodu - znie výrok Hospodinov - takže prepadnete meču, moru a hladu a urobím z vás príklad vzbudzujúci úžas vo všetkých kráľovstvách zeme. 18 Ale s mužmi, ktorí prestúpili moju zmluvu a nesplnili obsah zmluvy, ktorú uzavreli predo mnou, naložím ako s teľaťom, ktoré rozťali na dvoje a prešli medzi jeho časťami; 19 i kniežatá Júdu a kniežatá Jeruzalema, eunuchov, kňazov a všetok ľud krajiny, ktorý prešiel medzi časťami teľaťa, 20 vydám do rúk ich nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly sa stanú potravou nebeským vtákom a dravým zvieratám. 21 A judského kráľa Cidkiju a jeho kniežatá vydám do rúk nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život, i do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré práve odtiahlo od vás. 22 Ajhľa, dám príkaz - znie výrok Hospodinov - a privediem ich späť k tomuto mestu, budú bojovať proti nemu, obsadia ho a vypália; judské mestá však urobím neobývanou púšťou.