Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Obnovenie Jeruzalema a Júdu

1 Aj druhý raz zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený na nádvorí strážnice:
2 Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje - Hospodin je Jeho meno: 3 Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. 4 Lebo takto riekol Hospodin, Boh Izraela, o domoch tohto mesta a o domoch judských kráľov, ktoré na obranu pred obliehajúcim násypom a mečom zrúcali tí, 5 čo prišli bojovať proti Chaldejcom a naplniť ich mŕtvolami ľudí, ktorých som pobil vo svojom hneve a vo svojej prchkosti, keďže som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku jeho nešľachetnosť: 6 Ajhľa, spôsobím im zahojenie a uzdravenie, uzdravím ich a zjavím im hojnosť trvalého blaha. 7 Zmením údel Júdu i údel Izraela a vystaviam ich ako za starodávna. 8 Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im všetky viny, ktorých sa dopustili proti mne a ktorými sa mi spreneverili. 9 A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím. 10 Takto vraví Hospodin: Na tomto mieste, o ktorom hovoríte, že ostane pusté, bez ľudí a bez zvierat, v judských mestách a na uliciach Jeruzalema, ktoré budú obrátené na púšť bez ľudí, obyvateľov a bez zvierat, bude ešte počuť 11 hlas radosti a veselosti, hlas ženícha a hlas nevesty i hlas tých, ktorí vtedy, keď prinesú ďakovnú obeť do domu Hospodinovho, hovoria: Ďakujte Hospodinovi mocností, lebo je dobrý Hospodin, lebo naveky trvá Jeho milosť; lebo zmením údel krajiny na taký, aký bol na počiatku - hovorí Hospodin. 12 Takto vraví Hospodin mocností: Na tomto spustošenom mieste bez ľudí a zvierat a vo všetkých jeho mestách budú ešte príbytky pre pastierov, ktorí budú privádzať stádo na odpočinok. 13 V mestách Pohoria, v mestách Nížiny, v mestách Negebu i v kraji Benjamín, v okolí Jeruzalema a v judských mestách budú ešte prechádzať stáda rukami toho, kto ich spočituje - hovorí Hospodin. 14 Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu. 15 V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý Výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine. 16 V tých dňoch bude Júda zachránený, Jeruzalem bude prebývať v bezpečí a pomenujú ho: Hospodin je naša spravodlivosť. 17 Lebo takto vraví Hospodin: Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. 18 Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete, spaľovať pokrmové obete a pripravovať zábitné obete. 19 Potom zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi: 20 Takto vraví Hospodin: Ak môžete zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, aby nebolo dňa ani noci v určený čas, 21 bude zrušená aj moja zmluva s mojím služobníkom Dávidom, takže nebude mať syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a nebude ani lévijských kňazov, ktorí mi slúžia. 22 Ako nemožno spočítať vojsko nebies a nemožno zmerať piesok mora, tak rozmnožím potomstvo môjho služobníka Dávida i lévijcov, ktorí mi slúžia. 23 Jeremiášovi opäť zaznelo slovo Hospodinovo: 24 Nebadáš, čo hovorí tento ľud? Vraj: Hospodin zavrhol obe čeľade, ktoré si vyvolil. Mojím ľudom opovrhujú, takže už ani za národ ho nemajú. 25 Takto vraví Hospodin: Ak som ja neustanovil svoju zmluvu s dňom a nocou i poriadky neba a zeme, 26 zavrhnem aj potomstvo Jákoba a môjho služobníka Dávida a nevyberiem z jeho potomstva panovníkov nad Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým potomstvom. Lebo zmením ich údel a zmilujem sa nad nimi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk