Dve percentá (2 %)

33. kapitola

Obnovenie Jeruzalema a Júdu

1 Aj druhý raz zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený na nádvorí strážnice:
2 Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje - Hospodin je Jeho meno: 3 Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. 4 Lebo takto riekol Hospodin, Boh Izraela, o domoch tohto mesta a o domoch judských kráľov, ktoré na obranu pred obliehajúcim násypom a mečom zrúcali tí, 5 čo prišli bojovať proti Chaldejcom a naplniť ich mŕtvolami ľudí, ktorých som pobil vo svojom hneve a vo svojej prchkosti, keďže som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku jeho nešľachetnosť: 6 Ajhľa, spôsobím im zahojenie a uzdravenie, uzdravím ich a zjavím im hojnosť trvalého blaha. 7 Zmením údel Júdu i údel Izraela a vystaviam ich ako za starodávna. 8 Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im všetky viny, ktorých sa dopustili proti mne a ktorými sa mi spreneverili. 9 A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím. 10 Takto vraví Hospodin: Na tomto mieste, o ktorom hovoríte, že ostane pusté, bez ľudí a bez zvierat, v judských mestách a na uliciach Jeruzalema, ktoré budú obrátené na púšť bez ľudí, obyvateľov a bez zvierat, bude ešte počuť 11 hlas radosti a veselosti, hlas ženícha a hlas nevesty i hlas tých, ktorí vtedy, keď prinesú ďakovnú obeť do domu Hospodinovho, hovoria: Ďakujte Hospodinovi mocností, lebo je dobrý Hospodin, lebo naveky trvá Jeho milosť; lebo zmením údel krajiny na taký, aký bol na počiatku - hovorí Hospodin. 12 Takto vraví Hospodin mocností: Na tomto spustošenom mieste bez ľudí a zvierat a vo všetkých jeho mestách budú ešte príbytky pre pastierov, ktorí budú privádzať stádo na odpočinok. 13 V mestách Pohoria, v mestách Nížiny, v mestách Negebu i v kraji Benjamín, v okolí Jeruzalema a v judských mestách budú ešte prechádzať stáda rukami toho, kto ich spočituje - hovorí Hospodin. 14 Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu. 15 V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý Výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine. 16 V tých dňoch bude Júda zachránený, Jeruzalem bude prebývať v bezpečí a pomenujú ho: Hospodin je naša spravodlivosť. 17 Lebo takto vraví Hospodin: Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. 18 Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete, spaľovať pokrmové obete a pripravovať zábitné obete. 19 Potom zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi: 20 Takto vraví Hospodin: Ak môžete zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, aby nebolo dňa ani noci v určený čas, 21 bude zrušená aj moja zmluva s mojím služobníkom Dávidom, takže nebude mať syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a nebude ani lévijských kňazov, ktorí mi slúžia. 22 Ako nemožno spočítať vojsko nebies a nemožno zmerať piesok mora, tak rozmnožím potomstvo môjho služobníka Dávida i lévijcov, ktorí mi slúžia. 23 Jeremiášovi opäť zaznelo slovo Hospodinovo: 24 Nebadáš, čo hovorí tento ľud? Vraj: Hospodin zavrhol obe čeľade, ktoré si vyvolil. Mojím ľudom opovrhujú, takže už ani za národ ho nemajú. 25 Takto vraví Hospodin: Ak som ja neustanovil svoju zmluvu s dňom a nocou i poriadky neba a zeme, 26 zavrhnem aj potomstvo Jákoba a môjho služobníka Dávida a nevyberiem z jeho potomstva panovníkov nad Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým potomstvom. Lebo zmením ich údel a zmilujem sa nad nimi.