Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

32. kapitola

Kúpa poľa - znamenie budúceho blaha

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina v desiatom roku judského kráľa Cidkiju, to jest osemnásteho roku Nebúkadnecara.
2 Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem; prorok Jeremiáš bol však väznený na nádvorí stráže, ktoré patrilo k domu judského kráľa, 3 kde ho uväznil judský kráľ Cidkija s výčitkou: Prečo prorokuješ: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, takže ho zaujme? 4 A judský kráľ Cidkija neunikne z rúk Chaldejcov, lebo určite bude vydaný do rúk babylonského kráľa, bude sa s ním zhovárať tvárou v tvár a uvidí ho zoči-voči. 5 On odvedie Cidkiju do Babylonie a zostane tam, kým ho nenavštívim - znie výrok Hospodinov. Keď budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech. 6 Vtedy Jeremiáš povedal: Zaznelo mi slovo Hospodinovo: 7 Ajhľa, príde k tebe Chanameél, syn tvojho strýka Šalluma, a povie: Kúp si moje pole v Anatóte, lebo ty máš prednostné právo získať ho príbuzenským výkupom. 8 A syn môjho strýka Chanameél aj prišiel ku mne na nádvorie stráže podľa slova Hospodinovho - a povedal mi: Kúp si, prosím, moje pole v Anatóte, v kraji Benjamín, lebo ty máš prednostné právo na vlastníctvo i na príbuzenský výkup; kúp si ho teda! Vtedy som poznal, že to bolo slovo Hospodinovo. 9 Kúpil som teda pole Chanameéla, syna môjho strýka, v Anatóte, a odvážil som mu peniaze, sedemnásť šekelov striebra. 10 Napísal som zmluvu a zapečatil som ju; dal som ju overiť svedkami a na váhe som odvážil striebro. 11 Potom som vzal kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú podľa práva a poriadku, aj jej otvorený odpis, 12 a dal som kúpno-predajnú zmluvu Bárúchovi, synovi Nérijovmu, vnukovi Machséjovmu, pred očami svojho bratranca Chanameéla a pred očami svedkov, ktorí podpísali kúpno-predajnú zmluvu pred všetkými Júdejcami, ktorí sedeli na nádvorí stráže. 13 A Bárúchovi som prikázal pred nimi: 14 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Vezmi tieto listiny, túto kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú i túto otvorenú, a polož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhé časy. 15 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ešte sa budú kupovať domy i polia i vinice v tejto krajine. 16 Keď som dal kúpno-predajnú zmluvu Bárúchovi, synovi Nérijovmu, takto som sa pomodlil k Hospodinovi: 17 Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného. 18 Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich - Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností - 19 veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. 20 Ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v Egypte, a až podnes konáš v Izraeli a medzi inými ľuďmi; urobil si si meno, aké máš dnes. 21 Ty si vyviedol svoj ľud, Izrael, z Egypta znameniami a zázrakmi, mocnou rukou, vystretým ramenom a s veľkou hrôzou. 22 Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou zasľúbil dať ich otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 23 Keď však prišli a zabrali ju, nepočúvali Tvoj hlas a nechodili podľa Tvojho zákona; nerobili všetko, čo si im prikázal robiť. Preto si uvalil na nich všetko toto nešťastie. 24 Ajhľa, násypy siahajú až do mesta, pripravené zaujať ho; a mesto bude pre meč, hlad a mor vydané do rúk Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu. Stalo sa, čo si povedal. Ty to vidíš. 25 Ty, Hospodine, môj Pane, si mi povedal: Kúp si pole za peniaze a daj to overiť svedkami. A mesto je už vydané Chaldejcom do rúk. 26 Nato zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo: 27 Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné? 28 Preto takto vraví Hospodin: Ja vydám toto mesto Chaldejcom do rúk a do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, a ten ho zaujme. 29 Chaldejci, ktorí bojujú proti tomuto mestu, vniknú doň a spália ho aj s domami, na strechách ktorých kadievali Baalovi a obetovali úliatby iným bohom, aby ma popudzovali. 30 Lebo Izraelci a Júdejci od svojej mladosti konali len to, čo sa mi nepáči; Izraelci ma len dráždili dielom svojich rúk - znie výrok Hospodinov. 31 Áno, toto mesto mi bolo len na hnev a zlosť odo dňa, čo ho vystavali, až po dnešný deň. Preto ho odstránim spred seba 32 pre všetko zlo Izraelcov a Júdejcov, ktoré páchali, aby ma hnevali, a to oni, ich králi, kniežatá, kňazi a ich proroci, ľudia judskí a obyvatelia Jeruzalema. 33 Chrbtom sa obrátili ku mne, a nie tvárou, hoci som ich ustavične poučoval, oni nepočúvali, neprijali napomenutie. 34 Postavili svoje ohavnosti do domu, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. 35 Vystavali Baalove obetné výšiny v údolí Ben Hinnóm, aby prevádzali svojich synov a svoje dcéry ohňom na počesť Molochovi; neprikázal som im to, ani na um mi neprišlo, že by mohli páchať takú ohavnosť a zviesť Júdu k hriechu. 36 Preto teraz takto vraví Hospodin, Boh Izraela, tomuto mestu, o ktorom vy hovoríte: Vydané je do rúk babylonského kráľa mečom, hladom a morom: 37 Ajhľa, ja ich zhromaždím zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal vo svojom hneve, vo svojej prchkosti a vo svojom veľkom rozhorčení, navrátim ich na toto miesto a usadím ich v bezpečí. 38 Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 39 A dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. 40 Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť, a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa. 41 Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou z celého srdca a z celej duše. 42 Lebo takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem. 43 Lebo ešte budú kupovať polia v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte: Púšťou je bez ľudí a zvierat a vydaná je Chaldejcom do rúk. 44 Budú kupovať polia za peniaze a písať zmluvy, budú ich pečatiť a overovať svedkami v krajine Benjamín aj v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách Pohoria, Nížiny a Negebu, lebo zmením ich údel - znie výrok Hospodinov.