Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Kúpa poľa - znamenie budúceho blaha

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina v desiatom roku judského kráľa Cidkiju, to jest osemnásteho roku Nebúkadnecara.
2 Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem; prorok Jeremiáš bol však väznený na nádvorí stráže, ktoré patrilo k domu judského kráľa, 3 kde ho uväznil judský kráľ Cidkija s výčitkou: Prečo prorokuješ: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, takže ho zaujme? 4 A judský kráľ Cidkija neunikne z rúk Chaldejcov, lebo určite bude vydaný do rúk babylonského kráľa, bude sa s ním zhovárať tvárou v tvár a uvidí ho zoči-voči. 5 On odvedie Cidkiju do Babylonie a zostane tam, kým ho nenavštívim - znie výrok Hospodinov. Keď budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech. 6 Vtedy Jeremiáš povedal: Zaznelo mi slovo Hospodinovo: 7 Ajhľa, príde k tebe Chanameél, syn tvojho strýka Šalluma, a povie: Kúp si moje pole v Anatóte, lebo ty máš prednostné právo získať ho príbuzenským výkupom. 8 A syn môjho strýka Chanameél aj prišiel ku mne na nádvorie stráže podľa slova Hospodinovho - a povedal mi: Kúp si, prosím, moje pole v Anatóte, v kraji Benjamín, lebo ty máš prednostné právo na vlastníctvo i na príbuzenský výkup; kúp si ho teda! Vtedy som poznal, že to bolo slovo Hospodinovo. 9 Kúpil som teda pole Chanameéla, syna môjho strýka, v Anatóte, a odvážil som mu peniaze, sedemnásť šekelov striebra. 10 Napísal som zmluvu a zapečatil som ju; dal som ju overiť svedkami a na váhe som odvážil striebro. 11 Potom som vzal kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú podľa práva a poriadku, aj jej otvorený odpis, 12 a dal som kúpno-predajnú zmluvu Bárúchovi, synovi Nérijovmu, vnukovi Machséjovmu, pred očami svojho bratranca Chanameéla a pred očami svedkov, ktorí podpísali kúpno-predajnú zmluvu pred všetkými Júdejcami, ktorí sedeli na nádvorí stráže. 13 A Bárúchovi som prikázal pred nimi: 14 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Vezmi tieto listiny, túto kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú i túto otvorenú, a polož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhé časy. 15 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ešte sa budú kupovať domy i polia i vinice v tejto krajine. 16 Keď som dal kúpno-predajnú zmluvu Bárúchovi, synovi Nérijovmu, takto som sa pomodlil k Hospodinovi: 17 Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného. 18 Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich - Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností - 19 veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. 20 Ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v Egypte, a až podnes konáš v Izraeli a medzi inými ľuďmi; urobil si si meno, aké máš dnes. 21 Ty si vyviedol svoj ľud, Izrael, z Egypta znameniami a zázrakmi, mocnou rukou, vystretým ramenom a s veľkou hrôzou. 22 Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou zasľúbil dať ich otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 23 Keď však prišli a zabrali ju, nepočúvali Tvoj hlas a nechodili podľa Tvojho zákona; nerobili všetko, čo si im prikázal robiť. Preto si uvalil na nich všetko toto nešťastie. 24 Ajhľa, násypy siahajú až do mesta, pripravené zaujať ho; a mesto bude pre meč, hlad a mor vydané do rúk Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu. Stalo sa, čo si povedal. Ty to vidíš. 25 Ty, Hospodine, môj Pane, si mi povedal: Kúp si pole za peniaze a daj to overiť svedkami. A mesto je už vydané Chaldejcom do rúk. 26 Nato zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo: 27 Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné? 28 Preto takto vraví Hospodin: Ja vydám toto mesto Chaldejcom do rúk a do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, a ten ho zaujme. 29 Chaldejci, ktorí bojujú proti tomuto mestu, vniknú doň a spália ho aj s domami, na strechách ktorých kadievali Baalovi a obetovali úliatby iným bohom, aby ma popudzovali. 30 Lebo Izraelci a Júdejci od svojej mladosti konali len to, čo sa mi nepáči; Izraelci ma len dráždili dielom svojich rúk - znie výrok Hospodinov. 31 Áno, toto mesto mi bolo len na hnev a zlosť odo dňa, čo ho vystavali, až po dnešný deň. Preto ho odstránim spred seba 32 pre všetko zlo Izraelcov a Júdejcov, ktoré páchali, aby ma hnevali, a to oni, ich králi, kniežatá, kňazi a ich proroci, ľudia judskí a obyvatelia Jeruzalema. 33 Chrbtom sa obrátili ku mne, a nie tvárou, hoci som ich ustavične poučoval, oni nepočúvali, neprijali napomenutie. 34 Postavili svoje ohavnosti do domu, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. 35 Vystavali Baalove obetné výšiny v údolí Ben Hinnóm, aby prevádzali svojich synov a svoje dcéry ohňom na počesť Molochovi; neprikázal som im to, ani na um mi neprišlo, že by mohli páchať takú ohavnosť a zviesť Júdu k hriechu. 36 Preto teraz takto vraví Hospodin, Boh Izraela, tomuto mestu, o ktorom vy hovoríte: Vydané je do rúk babylonského kráľa mečom, hladom a morom: 37 Ajhľa, ja ich zhromaždím zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal vo svojom hneve, vo svojej prchkosti a vo svojom veľkom rozhorčení, navrátim ich na toto miesto a usadím ich v bezpečí. 38 Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 39 A dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. 40 Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť, a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa. 41 Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou z celého srdca a z celej duše. 42 Lebo takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem. 43 Lebo ešte budú kupovať polia v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte: Púšťou je bez ľudí a zvierat a vydaná je Chaldejcom do rúk. 44 Budú kupovať polia za peniaze a písať zmluvy, budú ich pečatiť a overovať svedkami v krajine Benjamín aj v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách Pohoria, Nížiny a Negebu, lebo zmením ich údel - znie výrok Hospodinov.