Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Kúpa poľa - znamenie budúceho blaha

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina v desiatom roku judského kráľa Cidkiju, to jest osemnásteho roku Nebúkadnecara.
2 Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem; prorok Jeremiáš bol však väznený na nádvorí stráže, ktoré patrilo k domu judského kráľa, 3 kde ho uväznil judský kráľ Cidkija s výčitkou: Prečo prorokuješ: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, takže ho zaujme? 4 A judský kráľ Cidkija neunikne z rúk Chaldejcov, lebo určite bude vydaný do rúk babylonského kráľa, bude sa s ním zhovárať tvárou v tvár a uvidí ho zoči-voči. 5 On odvedie Cidkiju do Babylonie a zostane tam, kým ho nenavštívim - znie výrok Hospodinov. Keď budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech. 6 Vtedy Jeremiáš povedal: Zaznelo mi slovo Hospodinovo: 7 Ajhľa, príde k tebe Chanameél, syn tvojho strýka Šalluma, a povie: Kúp si moje pole v Anatóte, lebo ty máš prednostné právo získať ho príbuzenským výkupom. 8 A syn môjho strýka Chanameél aj prišiel ku mne na nádvorie stráže podľa slova Hospodinovho - a povedal mi: Kúp si, prosím, moje pole v Anatóte, v kraji Benjamín, lebo ty máš prednostné právo na vlastníctvo i na príbuzenský výkup; kúp si ho teda! Vtedy som poznal, že to bolo slovo Hospodinovo. 9 Kúpil som teda pole Chanameéla, syna môjho strýka, v Anatóte, a odvážil som mu peniaze, sedemnásť šekelov striebra. 10 Napísal som zmluvu a zapečatil som ju; dal som ju overiť svedkami a na váhe som odvážil striebro. 11 Potom som vzal kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú podľa práva a poriadku, aj jej otvorený odpis, 12 a dal som kúpno-predajnú zmluvu Bárúchovi, synovi Nérijovmu, vnukovi Machséjovmu, pred očami svojho bratranca Chanameéla a pred očami svedkov, ktorí podpísali kúpno-predajnú zmluvu pred všetkými Júdejcami, ktorí sedeli na nádvorí stráže. 13 A Bárúchovi som prikázal pred nimi: 14 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Vezmi tieto listiny, túto kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú i túto otvorenú, a polož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhé časy. 15 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ešte sa budú kupovať domy i polia i vinice v tejto krajine. 16 Keď som dal kúpno-predajnú zmluvu Bárúchovi, synovi Nérijovmu, takto som sa pomodlil k Hospodinovi: 17 Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného. 18 Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich - Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností - 19 veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. 20 Ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v Egypte, a až podnes konáš v Izraeli a medzi inými ľuďmi; urobil si si meno, aké máš dnes. 21 Ty si vyviedol svoj ľud, Izrael, z Egypta znameniami a zázrakmi, mocnou rukou, vystretým ramenom a s veľkou hrôzou. 22 Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou zasľúbil dať ich otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 23 Keď však prišli a zabrali ju, nepočúvali Tvoj hlas a nechodili podľa Tvojho zákona; nerobili všetko, čo si im prikázal robiť. Preto si uvalil na nich všetko toto nešťastie. 24 Ajhľa, násypy siahajú až do mesta, pripravené zaujať ho; a mesto bude pre meč, hlad a mor vydané do rúk Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu. Stalo sa, čo si povedal. Ty to vidíš. 25 Ty, Hospodine, môj Pane, si mi povedal: Kúp si pole za peniaze a daj to overiť svedkami. A mesto je už vydané Chaldejcom do rúk. 26 Nato zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo: 27 Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné? 28 Preto takto vraví Hospodin: Ja vydám toto mesto Chaldejcom do rúk a do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, a ten ho zaujme. 29 Chaldejci, ktorí bojujú proti tomuto mestu, vniknú doň a spália ho aj s domami, na strechách ktorých kadievali Baalovi a obetovali úliatby iným bohom, aby ma popudzovali. 30 Lebo Izraelci a Júdejci od svojej mladosti konali len to, čo sa mi nepáči; Izraelci ma len dráždili dielom svojich rúk - znie výrok Hospodinov. 31 Áno, toto mesto mi bolo len na hnev a zlosť odo dňa, čo ho vystavali, až po dnešný deň. Preto ho odstránim spred seba 32 pre všetko zlo Izraelcov a Júdejcov, ktoré páchali, aby ma hnevali, a to oni, ich králi, kniežatá, kňazi a ich proroci, ľudia judskí a obyvatelia Jeruzalema. 33 Chrbtom sa obrátili ku mne, a nie tvárou, hoci som ich ustavične poučoval, oni nepočúvali, neprijali napomenutie. 34 Postavili svoje ohavnosti do domu, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. 35 Vystavali Baalove obetné výšiny v údolí Ben Hinnóm, aby prevádzali svojich synov a svoje dcéry ohňom na počesť Molochovi; neprikázal som im to, ani na um mi neprišlo, že by mohli páchať takú ohavnosť a zviesť Júdu k hriechu. 36 Preto teraz takto vraví Hospodin, Boh Izraela, tomuto mestu, o ktorom vy hovoríte: Vydané je do rúk babylonského kráľa mečom, hladom a morom: 37 Ajhľa, ja ich zhromaždím zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal vo svojom hneve, vo svojej prchkosti a vo svojom veľkom rozhorčení, navrátim ich na toto miesto a usadím ich v bezpečí. 38 Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 39 A dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. 40 Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť, a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa. 41 Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou z celého srdca a z celej duše. 42 Lebo takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem. 43 Lebo ešte budú kupovať polia v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte: Púšťou je bez ľudí a zvierat a vydaná je Chaldejcom do rúk. 44 Budú kupovať polia za peniaze a písať zmluvy, budú ich pečatiť a overovať svedkami v krajine Benjamín aj v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách Pohoria, Nížiny a Negebu, lebo zmením ich údel - znie výrok Hospodinov.