Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Radostná budúcnosť

1 Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti hovoril, 3 lebo, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď zmením údel svojho izraelského i judského ľudu, hovorí Hospodin, vrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a vezmú ju do vlastníctva. 4 Toto sú slová, ktoré hovoril Hospodin o Izraeli a Júdovi: 5 Takto vraví Hospodin: Počuli sme krik zo strachu, hrôza vládne, a nie je pokoj. 6 Spytujte sa a pozrite, či môže rodiť muž? Prečo vidím, že každý muž má ruky na bedrách sťa rodička? A prečo zbledla každá tvár? 7 Beda, lebo veľký je to deň, niet mu podobného! Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho. 8 V onen deň - to je výrok Hospodina mocností - dolámem jarmo, ktoré im tlačí šiju, roztrhám ich putá a cudzinci ich už nezotročia. 9 Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, budú slúžiť, i svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím. 10 Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, - znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne, a nik ho nevyruší, 11 lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa zachránil. Lebo urobím koniec všetkým národom, medzi ktoré som vás rozptýlil. S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem. 12 Lebo takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. 13 Niet nikoho, kto by sa ujal tvojho práva, niet lieku na tvoj vred, pre teba niet uzdravenia. 14 Všetci, čo ťa mali radi, zabudli na teba, nepýtajú sa na teba, ako úderom nepriateľa som ťa ranil ukrutným karhaním, pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy. 15 Čo kričíš nad svojou skazou? Nezhojiteľná je tvoja bolesť? Pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy, takto som naložil s tebou.

Zmena údelu Jákobovho

16 Preto všetci, ktorí ťa zožierajú, budú pohltení. A všetci tvoji protivníci pôjdu do zajatia. Tí, čo ťa plienia, budú vyplienení, a všetkých, čo olupujú, vydám za korisť.
17 Lebo ťa uzdravím a vyliečim z tvojich rán, - znie výrok Hospodinov - pretože ťa nazvali Zahnanou: to je Sion, o ktorý sa nik nestará. 18 Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja zmením údel stanov Jákobových a milosrdný budem jeho obydliam. Mesto sa vybuduje na svojom návrší a palác bude stáť na svojom mieste. 19 A zaznievať z nich bude pieseň ďakovná a hlas rozradostených. Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní. 20 Synovia jeho budú ako za starodávna a jeho zbor bude pevne stáť predo mnou; ale všetkých, čo ho utláčajú, potrestám. 21 Jeho vznešený z neho povstane a jeho vládca vyjde z jeho stredu. Pripustím si ho, a on sa ku mne priblíži. Veď kto nasadí svoj život, aby sa priblížil ku mne? - znie výrok Hospodinov. 22 Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 23 Hľa, víchor Hospodinov vyráža s hnevom; povíchrica sa ženie, zvíri sa na hlavu bezbožných. 24 Neodvráti sa prenikavý hnev Hospodinov, pokiaľ nevykoná a nesplní úmysly svojho srdca. V posledných dňoch to pochopíte.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk