Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Radostná budúcnosť

1 Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti hovoril, 3 lebo, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď zmením údel svojho izraelského i judského ľudu, hovorí Hospodin, vrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a vezmú ju do vlastníctva. 4 Toto sú slová, ktoré hovoril Hospodin o Izraeli a Júdovi: 5 Takto vraví Hospodin: Počuli sme krik zo strachu, hrôza vládne, a nie je pokoj. 6 Spytujte sa a pozrite, či môže rodiť muž? Prečo vidím, že každý muž má ruky na bedrách sťa rodička? A prečo zbledla každá tvár? 7 Beda, lebo veľký je to deň, niet mu podobného! Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho. 8 V onen deň - to je výrok Hospodina mocností - dolámem jarmo, ktoré im tlačí šiju, roztrhám ich putá a cudzinci ich už nezotročia. 9 Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, budú slúžiť, i svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím. 10 Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, - znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne, a nik ho nevyruší, 11 lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa zachránil. Lebo urobím koniec všetkým národom, medzi ktoré som vás rozptýlil. S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem. 12 Lebo takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. 13 Niet nikoho, kto by sa ujal tvojho práva, niet lieku na tvoj vred, pre teba niet uzdravenia. 14 Všetci, čo ťa mali radi, zabudli na teba, nepýtajú sa na teba, ako úderom nepriateľa som ťa ranil ukrutným karhaním, pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy. 15 Čo kričíš nad svojou skazou? Nezhojiteľná je tvoja bolesť? Pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy, takto som naložil s tebou.

Zmena údelu Jákobovho

16 Preto všetci, ktorí ťa zožierajú, budú pohltení. A všetci tvoji protivníci pôjdu do zajatia. Tí, čo ťa plienia, budú vyplienení, a všetkých, čo olupujú, vydám za korisť.
17 Lebo ťa uzdravím a vyliečim z tvojich rán, - znie výrok Hospodinov - pretože ťa nazvali Zahnanou: to je Sion, o ktorý sa nik nestará. 18 Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja zmením údel stanov Jákobových a milosrdný budem jeho obydliam. Mesto sa vybuduje na svojom návrší a palác bude stáť na svojom mieste. 19 A zaznievať z nich bude pieseň ďakovná a hlas rozradostených. Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní. 20 Synovia jeho budú ako za starodávna a jeho zbor bude pevne stáť predo mnou; ale všetkých, čo ho utláčajú, potrestám. 21 Jeho vznešený z neho povstane a jeho vládca vyjde z jeho stredu. Pripustím si ho, a on sa ku mne priblíži. Veď kto nasadí svoj život, aby sa priblížil ku mne? - znie výrok Hospodinov. 22 Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 23 Hľa, víchor Hospodinov vyráža s hnevom; povíchrica sa ženie, zvíri sa na hlavu bezbožných. 24 Neodvráti sa prenikavý hnev Hospodinov, pokiaľ nevykoná a nesplní úmysly svojho srdca. V posledných dňoch to pochopíte.