Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Jeremiášov list odvlečeným do Babylónie

1 Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie.
2 Bolo to po tom, čo kráľ Jechonja, kráľovná matka, eunuchovia, kniežatá Júdu a Jeruzalema, remeselníci a kováči odišli z Jeruzalema. 3 Poslal ho v tomto znení prostredníctvom Eleásu, syna Šáfánovho, a Gemarju, syna Chilkijovho, ktorých judský kráľ Cidkija poslal do Babylonie k babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi: 4 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 6 Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa. 7 Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt. 8 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal - znie výrok Hospodinov. 10 Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. 11 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal - znie výrok Hospodinov - a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. 15 Vy, pravda, hovoríte: Hospodin nám vzbudil prorokov v Babylonii. 16 Ale Hospodin takto vraví o kráľovi, sediacom na tróne Dávidovom, i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do vyhnanstva 17 - takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, posielam na nich meč, hlad a mor a naložím s nimi ako s odpornými figami, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. 18 Budem ich stíhať mečom, hladom a morom a urobím, že budú na úžas všetkým kráľovstvám zeme, ku kliatbe a hrôze, k výsmechu a potupe u všetkých národov, medzi ktoré som ich zahnal. 19 To preto, lebo neposlúchali moje slová - znie výrok Hospodinov - s ktorými som k nim ustavične posielal svojich služobníkov, prorokov; ale vy ste neposlúchali - znie výrok Hospodinov. 20 Počujte však slovo Hospodinovo, vy všetci odvlečení, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonie! 21 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, o Achábovi, synovi Kolájovom, a o Cidkijovi, synovi Maaséjovom, ktorí vám v mojom mene prorokovali lož: Ajhľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara; ten ich dá zabiť pred vašimi očami. 22 Z ich prípadu utvor si túto kliatbu pre všetkých judských vyhnancov v Babylonii: Nech naloží s tebou ako s Cidkijom a Achábom, ktorých babylonský kráľ pražil na ohni, 23 pretože páchali bláznovstvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, s ktorým som ich neposlal. Viem o tom a som svedkom tohto - znie výrok Hospodinov.

Proti Šemajovi

24 Šemajovi Nechelámskemu povedz:
25 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Pretože si poslal vo vlastnom mene list všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefanjovi, synovi Maaséjovmu, i všetkým kňazom v tomto znení: 26 Hospodin ťa ustanovil kňazom namiesto kňaza Jojádu, aby si dozeral v dome Hospodinovom nad každým šialencom a nad každým, kto sa vydáva za proroka; ty ho máš dať do klady a železného obojka. 27 Prečo si teda nepokarhal Jeremiáša Anatótskeho, ktorý u vás vystupuje ako prorok? 28 Veď nám poslal takýto odkaz do Babylonie: Dlho to potrvá, stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 29 Kňaz Cefanja prečítal osobne tento list Jeremiášovi. 30 Nato zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo: 31 Pošli odkaz všetkým vyhnancom: Takto vraví Hospodin o Šemajovi Nechelámskom: Pretože vám Šemaja prorokoval bez toho, že by som ho poslal, a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož, 32 preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, potrestám Šemaju Nechelámskeho i jeho potomstvo; nebude mať nikoho, kto by ostal uprostred tohto ľudu, a neuzrie blahobyt, ktorý pripravím svojmu ľudu - znie výrok Hospodinov - lebo hlásal odboj proti Hospodinovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk