Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Jeremiášov list odvlečeným do Babylónie

1 Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie.
2 Bolo to po tom, čo kráľ Jechonja, kráľovná matka, eunuchovia, kniežatá Júdu a Jeruzalema, remeselníci a kováči odišli z Jeruzalema. 3 Poslal ho v tomto znení prostredníctvom Eleásu, syna Šáfánovho, a Gemarju, syna Chilkijovho, ktorých judský kráľ Cidkija poslal do Babylonie k babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi: 4 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 6 Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa. 7 Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt. 8 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal - znie výrok Hospodinov. 10 Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. 11 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal - znie výrok Hospodinov - a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. 15 Vy, pravda, hovoríte: Hospodin nám vzbudil prorokov v Babylonii. 16 Ale Hospodin takto vraví o kráľovi, sediacom na tróne Dávidovom, i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do vyhnanstva 17 - takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, posielam na nich meč, hlad a mor a naložím s nimi ako s odpornými figami, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. 18 Budem ich stíhať mečom, hladom a morom a urobím, že budú na úžas všetkým kráľovstvám zeme, ku kliatbe a hrôze, k výsmechu a potupe u všetkých národov, medzi ktoré som ich zahnal. 19 To preto, lebo neposlúchali moje slová - znie výrok Hospodinov - s ktorými som k nim ustavične posielal svojich služobníkov, prorokov; ale vy ste neposlúchali - znie výrok Hospodinov. 20 Počujte však slovo Hospodinovo, vy všetci odvlečení, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonie! 21 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, o Achábovi, synovi Kolájovom, a o Cidkijovi, synovi Maaséjovom, ktorí vám v mojom mene prorokovali lož: Ajhľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara; ten ich dá zabiť pred vašimi očami. 22 Z ich prípadu utvor si túto kliatbu pre všetkých judských vyhnancov v Babylonii: Nech naloží s tebou ako s Cidkijom a Achábom, ktorých babylonský kráľ pražil na ohni, 23 pretože páchali bláznovstvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, s ktorým som ich neposlal. Viem o tom a som svedkom tohto - znie výrok Hospodinov.

Proti Šemajovi

24 Šemajovi Nechelámskemu povedz:
25 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Pretože si poslal vo vlastnom mene list všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefanjovi, synovi Maaséjovmu, i všetkým kňazom v tomto znení: 26 Hospodin ťa ustanovil kňazom namiesto kňaza Jojádu, aby si dozeral v dome Hospodinovom nad každým šialencom a nad každým, kto sa vydáva za proroka; ty ho máš dať do klady a železného obojka. 27 Prečo si teda nepokarhal Jeremiáša Anatótskeho, ktorý u vás vystupuje ako prorok? 28 Veď nám poslal takýto odkaz do Babylonie: Dlho to potrvá, stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 29 Kňaz Cefanja prečítal osobne tento list Jeremiášovi. 30 Nato zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo: 31 Pošli odkaz všetkým vyhnancom: Takto vraví Hospodin o Šemajovi Nechelámskom: Pretože vám Šemaja prorokoval bez toho, že by som ho poslal, a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož, 32 preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, potrestám Šemaju Nechelámskeho i jeho potomstvo; nebude mať nikoho, kto by ostal uprostred tohto ľudu, a neuzrie blahobyt, ktorý pripravím svojmu ľudu - znie výrok Hospodinov - lebo hlásal odboj proti Hospodinovi.