Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Jeremiášov list odvlečeným do Babylónie

1 Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie.
2 Bolo to po tom, čo kráľ Jechonja, kráľovná matka, eunuchovia, kniežatá Júdu a Jeruzalema, remeselníci a kováči odišli z Jeruzalema. 3 Poslal ho v tomto znení prostredníctvom Eleásu, syna Šáfánovho, a Gemarju, syna Chilkijovho, ktorých judský kráľ Cidkija poslal do Babylonie k babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi: 4 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 6 Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa. 7 Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt. 8 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal - znie výrok Hospodinov. 10 Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. 11 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal - znie výrok Hospodinov - a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. 15 Vy, pravda, hovoríte: Hospodin nám vzbudil prorokov v Babylonii. 16 Ale Hospodin takto vraví o kráľovi, sediacom na tróne Dávidovom, i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do vyhnanstva 17 - takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, posielam na nich meč, hlad a mor a naložím s nimi ako s odpornými figami, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. 18 Budem ich stíhať mečom, hladom a morom a urobím, že budú na úžas všetkým kráľovstvám zeme, ku kliatbe a hrôze, k výsmechu a potupe u všetkých národov, medzi ktoré som ich zahnal. 19 To preto, lebo neposlúchali moje slová - znie výrok Hospodinov - s ktorými som k nim ustavične posielal svojich služobníkov, prorokov; ale vy ste neposlúchali - znie výrok Hospodinov. 20 Počujte však slovo Hospodinovo, vy všetci odvlečení, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonie! 21 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, o Achábovi, synovi Kolájovom, a o Cidkijovi, synovi Maaséjovom, ktorí vám v mojom mene prorokovali lož: Ajhľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara; ten ich dá zabiť pred vašimi očami. 22 Z ich prípadu utvor si túto kliatbu pre všetkých judských vyhnancov v Babylonii: Nech naloží s tebou ako s Cidkijom a Achábom, ktorých babylonský kráľ pražil na ohni, 23 pretože páchali bláznovstvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, s ktorým som ich neposlal. Viem o tom a som svedkom tohto - znie výrok Hospodinov.

Proti Šemajovi

24 Šemajovi Nechelámskemu povedz:
25 Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Pretože si poslal vo vlastnom mene list všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefanjovi, synovi Maaséjovmu, i všetkým kňazom v tomto znení: 26 Hospodin ťa ustanovil kňazom namiesto kňaza Jojádu, aby si dozeral v dome Hospodinovom nad každým šialencom a nad každým, kto sa vydáva za proroka; ty ho máš dať do klady a železného obojka. 27 Prečo si teda nepokarhal Jeremiáša Anatótskeho, ktorý u vás vystupuje ako prorok? 28 Veď nám poslal takýto odkaz do Babylonie: Dlho to potrvá, stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. 29 Kňaz Cefanja prečítal osobne tento list Jeremiášovi. 30 Nato zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo: 31 Pošli odkaz všetkým vyhnancom: Takto vraví Hospodin o Šemajovi Nechelámskom: Pretože vám Šemaja prorokoval bez toho, že by som ho poslal, a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož, 32 preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, potrestám Šemaju Nechelámskeho i jeho potomstvo; nebude mať nikoho, kto by ostal uprostred tohto ľudu, a neuzrie blahobyt, ktorý pripravím svojmu ľudu - znie výrok Hospodinov - lebo hlásal odboj proti Hospodinovi.