Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Babylonské jarmo

1 Na začiatku panovania judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina toto slovo:
2 Takto mi hovoril Hospodin: Urob si povrazy a jarmové ihlice a polož si ich na šiju. 3 Potom pošli odkaz kráľovi edómskemu, moábskemu a ammónskemu, kráľovi týrskemu a sidónskemu prostredníctvom poslov, ktorí prichádzajú do Jeruzalema k judskému kráľovi Cidkijovi, 4 a daj im pre ich pánov tento príkaz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Takto povedzte svojim pánom: 5 Ja som svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné. 6 Aj teraz som dal všetky tieto krajiny do rúk svojho sluhu, babylonského kráľa Nebúkadnecara, dal som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila. 7 Všetky národy budú slúžiť jemu, jeho synovi aj vnukovi, kým nedôjde čas aj jeho krajine; potom ho mnohé národy a veľkí králi zotročia. 8 Ale národ, alebo kráľovstvo, ktoré sa nepodrobí babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi a ktoré si nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom - znie výrok Hospodinov - kým ho úplne nevydám do jeho rúk. 9 Vy však nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, hádačov a čarodejov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi. 10 Lebo vám prorokujú lož, aby vás tým odviedli ďaleko z vašej zeme, a ja vás potom zaženiem tak, že zahyniete. 11 Ale národ, ktorý si vloží šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho vlastnej pôde - znie výrok Hospodinov - bude ju obrábať aj bývať bude na nej. 12 A k judskému kráľovi Cidkijovi som prehovoril podobným spôsobom: Vložte si šiju do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu i jeho ľudu a ostanete nažive. 13 Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom alebo na mor, ako hovoril Hospodin o národe, ktorý nechce slúžiť babylonskému kráľovi. 14 Nepočúvajte prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi - lebo oni vám prorokujú lož. 15 Veď ja som ich neposlal - znie výrok Hospodinov - ale oni lživo prorokujú v mojom mene, aby som vás zahnal a aby ste zahynuli vy aj proroci, ktorí vám prorokujú. 16 Kňazom i všetkému tomuto ľudu som povedal: Takto vraví Hospodin: Nepočúvajte svojich prorokov, ktorí vám prorokujú: Ajhľa, nádoby z domu Hospodinovho sa teraz čoskoro vrátia späť z Babylonie. Lebo lož vám prorokujú. 17 Nepočúvajte ich, slúžte babylonskému kráľovi a ostanete nažive. Prečo má byť toto mesto zboreniskom? 18 Ak sú prorokmi, a ak majú pri sebe slovo Hospodinovo, nech uprosia Hospodina mocností, aby sa nedostali do Babylonie nádoby ponechané v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme. 19 Lebo takto vraví Hospodin vojov o stĺpoch, mori, podvozkoch a o ostatnom náčiní, čo ostalo v tomto meste 20 a ktoré nevzal babylonský kráľ Nebúkadnecar, keď judského kráľa Jekonju, syna Jojákímovho, i všetkých jeruzalemských a judských šľachticov odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie. 21 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, o nádobách, ponechaných v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme: 22 Odnesú ich do Babylonie, tam budú až do dňa, keď sa postarám o ne - znie výrok Hospodinov - a dopravím ich späť na toto miesto.