Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Babylonské jarmo

1 Na začiatku panovania judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina toto slovo:
2 Takto mi hovoril Hospodin: Urob si povrazy a jarmové ihlice a polož si ich na šiju. 3 Potom pošli odkaz kráľovi edómskemu, moábskemu a ammónskemu, kráľovi týrskemu a sidónskemu prostredníctvom poslov, ktorí prichádzajú do Jeruzalema k judskému kráľovi Cidkijovi, 4 a daj im pre ich pánov tento príkaz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Takto povedzte svojim pánom: 5 Ja som svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné. 6 Aj teraz som dal všetky tieto krajiny do rúk svojho sluhu, babylonského kráľa Nebúkadnecara, dal som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila. 7 Všetky národy budú slúžiť jemu, jeho synovi aj vnukovi, kým nedôjde čas aj jeho krajine; potom ho mnohé národy a veľkí králi zotročia. 8 Ale národ, alebo kráľovstvo, ktoré sa nepodrobí babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi a ktoré si nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom - znie výrok Hospodinov - kým ho úplne nevydám do jeho rúk. 9 Vy však nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, hádačov a čarodejov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi. 10 Lebo vám prorokujú lož, aby vás tým odviedli ďaleko z vašej zeme, a ja vás potom zaženiem tak, že zahyniete. 11 Ale národ, ktorý si vloží šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho vlastnej pôde - znie výrok Hospodinov - bude ju obrábať aj bývať bude na nej. 12 A k judskému kráľovi Cidkijovi som prehovoril podobným spôsobom: Vložte si šiju do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu i jeho ľudu a ostanete nažive. 13 Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom alebo na mor, ako hovoril Hospodin o národe, ktorý nechce slúžiť babylonskému kráľovi. 14 Nepočúvajte prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi - lebo oni vám prorokujú lož. 15 Veď ja som ich neposlal - znie výrok Hospodinov - ale oni lživo prorokujú v mojom mene, aby som vás zahnal a aby ste zahynuli vy aj proroci, ktorí vám prorokujú. 16 Kňazom i všetkému tomuto ľudu som povedal: Takto vraví Hospodin: Nepočúvajte svojich prorokov, ktorí vám prorokujú: Ajhľa, nádoby z domu Hospodinovho sa teraz čoskoro vrátia späť z Babylonie. Lebo lož vám prorokujú. 17 Nepočúvajte ich, slúžte babylonskému kráľovi a ostanete nažive. Prečo má byť toto mesto zboreniskom? 18 Ak sú prorokmi, a ak majú pri sebe slovo Hospodinovo, nech uprosia Hospodina mocností, aby sa nedostali do Babylonie nádoby ponechané v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme. 19 Lebo takto vraví Hospodin vojov o stĺpoch, mori, podvozkoch a o ostatnom náčiní, čo ostalo v tomto meste 20 a ktoré nevzal babylonský kráľ Nebúkadnecar, keď judského kráľa Jekonju, syna Jojákímovho, i všetkých jeruzalemských a judských šľachticov odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie. 21 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, o nádobách, ponechaných v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme: 22 Odnesú ich do Babylonie, tam budú až do dňa, keď sa postarám o ne - znie výrok Hospodinov - a dopravím ich späť na toto miesto.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk