Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

Reč o chráme. Jeremiášov život v nebezpečí

1 Na začiatku panovania judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo:
2 Takto vraví Hospodin: Postav sa na nádvorie domu Hospodinovho a všetkým judským mestám, ktoré sa prichádzajú klaňať do Jeho domu, hovor slová, ktoré som ti prikázal hovoriť; nevynechaj ani slovo. 3 Azda poslúchnu a každý sa navráti zo svojej zlej cesty; ja oľutujem pohromu, ktorú zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky. 4 Povedz im: Takto vraví Hospodin: Ak neposlúchnete a nebudete chodiť podľa môjho učenia, ktoré som vám predložil, 5 a nedáte na slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične posielam k vám - akože ste ich neposlúchali: 6 naložím s týmto domom ako so Šílom a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme. 7 Kňazi, proroci aj všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Hospodinovom. 8 Keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Hospodin prikázal hovoriť celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci i všetok ľud a povedali: Musíš zomrieť. 9 Prečo si prorokoval v mene Hospodinovom: Tento dom bude ako Šílo a toto mesto tak spustne, že bude bez obyvateľov? Všetok ľud sa zhŕkol k Jeremiášovi do domu Hospodinovho. 10 Keď sa judské kniežatá dozvedeli o tom, vyšli z kráľovského paláca hore do domu Hospodinovho a sadli si pri vchode do Novej brány domu Hospodinovho. 11 Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: Tento muž je hoden smrti, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. 12 Vtedy Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu všetky slová, ktoré ste počuli. 13 Teraz však polepšite svoje cesty a svoje skutky, počúvajte slovo Hospodina, svojho Boha, a Hospodin oľutuje zlo, ktoré vyslovil proti vám. 14 Ja som vo vašich rukách, urobte so mnou, čo uznáte za dobré a spravodlivé. 15 Len vezmite na vedomie, že ak ma usmrtíte, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo Hospodin ma naozaj poslal k vám povedať vám verejne všetky tieto slová. 16 Nato kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom: Tento človek nie je hoden smrti, lebo k nám hovoril v mene Hospodina, nášho Boha. 17 Niektorí zo starších krajiny povstali a povedali celému zhromaždeniu ľudu: 18 Micheáš z Mórešetu prorokoval za dní judského kráľa Chizkiju a povedal všetkému ľudu Judska: Takto vraví Hospodin mocností: Sion bude zoraný na pole, Jeruzalem bude zrúcaninou a chrámový vrch zalesnenou výšinou. 19 Či ho preto vydal na smrť judský kráľ Chizkija a celý Júda? Či sa nebál Hospodina a nesnažil sa udobriť Jeho tvár, takže Hospodin oľutoval zlo, ktorým im pohrozil? My však chceme uvaliť veľkú neprávosť na seba.

Usmrtenie proroka Uriju

20 Aj iný muž prorokoval v mene Hospodinovom: Urija, syn Šemajov z Kirjat Jeárímu. Ten prorokoval proti tomuto mestu a ľudu rovnakými slovami ako Jeremiáš.
21 Keď kráľ Jojákím a všetci jeho hrdinovia i všetky kniežatá počuli jeho slová, kráľ sa ho snažil usmrtiť. Keď sa o tom Urija dozvedel, bál sa; utiekol a odišiel do Egypta. 22 Kráľ Jojákím poslal do Egypta istého Elnátána, syna Akbórovho, a s ním iných mužov. 23 Tí vyviedli Uriju z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojákímovi; on ho dal zabiť mečom a jeho mŕtvolu hodiť do hrobu obyčajných ľudí. 24 Avšak ruka Achikáma, syna Šáfánovho, chránila Jeremiáša, aby ho nevydali na smrť do rúk ľudu.