Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Babylon - bič Hospodinov

1 Toto je slovo, ktoré Jeremiášovi zaznelo o celom ľude Júdu v štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho - bol to prvý rok babylonského kráľa Nebúkadnecara -
2 ktoré predniesol prorok Jeremiáš všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema: 3 Od trinásteho roku judského kráľa Joziáša, syna Ámonovho, až do tohto dňa, to jest dvadsaťtri rokov, mi zaznievalo slovo Hospodinovo, a hovoril som vám ho neprestajne, ale vy ste nepočúvali. 4 Hospodin k vám neprestajne posielal všetkých svojich sluhov, prorokov, ale vy ste neposlúchali, ani ucho ste nenaklonili, aby ste počúvali. 5 Hovoril: Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov a ostanete bývať na pôde, ktorú vám i vašim otcom Hospodin dal od vekov až na veky. 6 Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Potom nebudem s vami zle nakladať. 7 No neposlúchli ste ma - znie výrok Hospodinov - aby ste ma výtvorom svojich rúk mohli provokovať na vlastnú škodu. 8 Preto takto vraví Hospodin mocností: Pretože ste neposlúchali moje slová, 9 ajhľa, ja pošlem po všetky čeľade severu - znie výrok Hospodinov - i po svojho sluhu, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom; uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. 10 Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy. 11 Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi. 12 Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť. 13 Tak splním na tej krajine všetky slová, ktoré som vyriekol proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, ako prorokoval Jeremiáš o všetkých národoch. 14 Aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi. Tak im odplatím podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk.

Kalich Hospodinovho hnevu

15 Takto mi riekol Hospodin, Boh Izraela: Vezmi z mojej ruky tento kalich s vínom hnevu a napoj ním všetky národy, ku ktorým ťa posielam.
16 Keď sa napijú, budú sa potácať a šalieť pre meč, ktorý posielam medzi nich. 17 Ja som vzal kalich z ruky Hospodinovej a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Hospodin poslal: 18 Jeruzalem, mestá Júdu, jeho kráľov a jeho kniežatá, aby som ich obrátil na zborenisko, predmet úžasu a výsmechu i kliatbu, ako je to dnes; 19 faraóna, egyptského kráľa, a jeho sluhov, jeho kniežatá i všetok jeho ľud; 20 celú zmiešaninu národov, všetkých kráľov krajiny Uc, všetkých kráľov Filištínska, Aškelon, Gazu, Ekrón a zvyšok Ašdódu, 21 Edóm, Moáb a Ammóncov. 22 Ďalej všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidónu i všetkých kráľov pobrežia na druhej strane mora. 23 Aj Dedan i Témá, Búz a všetkých s ostrihanými sluchami, 24 všetkých kráľov Arábie i všetkých kráľov zmiešaniny národov bývajúcich v púšti, 25 všetkých kráľov zimrijských, elámskych a médskych, 26 ďalej všetkých kráľov severu, blízkych i vzdialených od seba, i všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. A po nich sa napije kráľ Babylonie. 27 Potom im povedz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Pite, opite sa a dávte, padnite a nepovstaňte pre meč, ktorý posielam medzi vás. 28 Ak sa tu však budú zdráhať vziať kalich z ruky a napiť sa, povedz im: Takto vraví Hospodin mocností: Musíte piť! 29 Lebo, hľa, začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno, a vy by ste mali ostať bez trestu? Neostanete bez trestu, lebo privolám meč na všetkých obyvateľov zeme - znie výrok Hospodina mocností. 30 Ty im však prorokuj všetky tieto slová a povedz im: Hospodin zahromží z výsosti, zahrmí zo svojho svätého príbytku. Mohutne zareve nad svojou nivou, rozkričí sa ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme. 31 Hukot prenikne až do končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, ustanovuje súd nad každým telom. Bezbožných vydá meču napospas - znie výrok Hospodinov. 32 Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, pohroma ide z národa na národ a dvíha sa veľká búrka z najkrajnejších kútov zeme. 33 V onen deň budú Hospodinom zbití ležať od jedného konca zeme po druhý, nebudú ich oplakávať, ani zbierať, ani pochovávať, hnojom budú na povrchu role. 34 Kvíľte, pastieri, kričte, a váľajte sa v prachu, predáci stáda. lebo sa naplnili dni, aby vás pobili a rozptýlili, padnete ako vybrané barany. 35 Nebude útočiska pre pastierov ani úniku pre predákov stáda. 36 Počuť bedákanie pastierov a kvílenie predákov stáda, lebo Hospodin ničí ich pastvu 37 a hynú pokojné nivy pre pálčivý hnev Hospodinov. 38 Levy opúšťajú svoju húštinu, lebo ich krajina sa zmenila na púšť pre ukrutný meč a pre jeho pálčivý hnev.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk