Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Babylon - bič Hospodinov

1 Toto je slovo, ktoré Jeremiášovi zaznelo o celom ľude Júdu v štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho - bol to prvý rok babylonského kráľa Nebúkadnecara -
2 ktoré predniesol prorok Jeremiáš všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema: 3 Od trinásteho roku judského kráľa Joziáša, syna Ámonovho, až do tohto dňa, to jest dvadsaťtri rokov, mi zaznievalo slovo Hospodinovo, a hovoril som vám ho neprestajne, ale vy ste nepočúvali. 4 Hospodin k vám neprestajne posielal všetkých svojich sluhov, prorokov, ale vy ste neposlúchali, ani ucho ste nenaklonili, aby ste počúvali. 5 Hovoril: Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov a ostanete bývať na pôde, ktorú vám i vašim otcom Hospodin dal od vekov až na veky. 6 Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Potom nebudem s vami zle nakladať. 7 No neposlúchli ste ma - znie výrok Hospodinov - aby ste ma výtvorom svojich rúk mohli provokovať na vlastnú škodu. 8 Preto takto vraví Hospodin mocností: Pretože ste neposlúchali moje slová, 9 ajhľa, ja pošlem po všetky čeľade severu - znie výrok Hospodinov - i po svojho sluhu, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom; uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. 10 Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy. 11 Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi. 12 Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť. 13 Tak splním na tej krajine všetky slová, ktoré som vyriekol proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, ako prorokoval Jeremiáš o všetkých národoch. 14 Aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi. Tak im odplatím podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk.

Kalich Hospodinovho hnevu

15 Takto mi riekol Hospodin, Boh Izraela: Vezmi z mojej ruky tento kalich s vínom hnevu a napoj ním všetky národy, ku ktorým ťa posielam.
16 Keď sa napijú, budú sa potácať a šalieť pre meč, ktorý posielam medzi nich. 17 Ja som vzal kalich z ruky Hospodinovej a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Hospodin poslal: 18 Jeruzalem, mestá Júdu, jeho kráľov a jeho kniežatá, aby som ich obrátil na zborenisko, predmet úžasu a výsmechu i kliatbu, ako je to dnes; 19 faraóna, egyptského kráľa, a jeho sluhov, jeho kniežatá i všetok jeho ľud; 20 celú zmiešaninu národov, všetkých kráľov krajiny Uc, všetkých kráľov Filištínska, Aškelon, Gazu, Ekrón a zvyšok Ašdódu, 21 Edóm, Moáb a Ammóncov. 22 Ďalej všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidónu i všetkých kráľov pobrežia na druhej strane mora. 23 Aj Dedan i Témá, Búz a všetkých s ostrihanými sluchami, 24 všetkých kráľov Arábie i všetkých kráľov zmiešaniny národov bývajúcich v púšti, 25 všetkých kráľov zimrijských, elámskych a médskych, 26 ďalej všetkých kráľov severu, blízkych i vzdialených od seba, i všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. A po nich sa napije kráľ Babylonie. 27 Potom im povedz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Pite, opite sa a dávte, padnite a nepovstaňte pre meč, ktorý posielam medzi vás. 28 Ak sa tu však budú zdráhať vziať kalich z ruky a napiť sa, povedz im: Takto vraví Hospodin mocností: Musíte piť! 29 Lebo, hľa, začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno, a vy by ste mali ostať bez trestu? Neostanete bez trestu, lebo privolám meč na všetkých obyvateľov zeme - znie výrok Hospodina mocností. 30 Ty im však prorokuj všetky tieto slová a povedz im: Hospodin zahromží z výsosti, zahrmí zo svojho svätého príbytku. Mohutne zareve nad svojou nivou, rozkričí sa ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme. 31 Hukot prenikne až do končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, ustanovuje súd nad každým telom. Bezbožných vydá meču napospas - znie výrok Hospodinov. 32 Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, pohroma ide z národa na národ a dvíha sa veľká búrka z najkrajnejších kútov zeme. 33 V onen deň budú Hospodinom zbití ležať od jedného konca zeme po druhý, nebudú ich oplakávať, ani zbierať, ani pochovávať, hnojom budú na povrchu role. 34 Kvíľte, pastieri, kričte, a váľajte sa v prachu, predáci stáda. lebo sa naplnili dni, aby vás pobili a rozptýlili, padnete ako vybrané barany. 35 Nebude útočiska pre pastierov ani úniku pre predákov stáda. 36 Počuť bedákanie pastierov a kvílenie predákov stáda, lebo Hospodin ničí ich pastvu 37 a hynú pokojné nivy pre pálčivý hnev Hospodinov. 38 Levy opúšťajú svoju húštinu, lebo ich krajina sa zmenila na púšť pre ukrutný meč a pre jeho pálčivý hnev.