Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Dva koše fíg

1 Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar odviedol z Jeruzalema do zajatia judského kráľa Jekonju, syna Jojákímovho, judské kniežatá, remeselníkov a kováčov a zaviedol ich do Babylonie, Hospodin mi dal toto videnie: Ajhľa, dva koše fíg boli položené pred chrámom Hospodinovým.
2 V jednom koši boli veľmi dobré figy ako rané figy, v druhom koši však boli veľmi zlé figy - také zlé, že sa nedali jesť. 3 Vtedy mi riekol Hospodin: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Figy! Dobré figy sú veľmi dobré a zlé sú veľmi zlé - natoľko zlé, že sa ani jesť nedajú. 4 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 5 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ako na tieto dobré figy, tak budem priaznivo hľadieť na vyhnancov Júdu, ktorých som poslal preč z tohto miesta do krajiny Chaldejcov. 6 Láskavo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. 7 Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin; budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne. 8 Ale ako sa nakladá so zlými figami, ktoré sú také zlé, že sa ani jesť nedajú - hovorí Hospodin - tak naložím s judským kráľom Cidkijom, s jeho kniežatami i so zvyškom Jeruzalema, ktorý ostal v tejto krajine, i s tými, čo bývajú v Egypte. 9 Urobím ich predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme, potupou a príslovím, predmetom posmechu a kliatby na každom mieste, kam ich zaženiem. 10 A pošlem na nich meč, hlad a mor, kým nebudú úplne vyhladení zo zeme, ktorú som dal im aj ich otcom.