Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Proti zlým vládcom

1 Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy - znie výrok Hospodinov!
2 Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o pastieroch, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozohnali moje ovce, rozplašili ste ich a nedávali na ne pozor. Ajhľa, ja vás potrestám za vaše zlé skutky - znie výrok Hospodinov. 3 Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. 4 Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, tak že sa už nebudú musieť báť, ani ľakať, a nebude z nich chýbať - znie výrok Hospodinov.

Mesiáš a spása Izraela

5 Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.
6 Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin - naša spravodlivosť. 7 Preto, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 8 ale: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde.

Výpovede o falošných prorokoch

9 O prorokoch. Srdce mi puká v hrudi, chvejú sa mi všetky údy, som ako opitý muž a ako človek zdolaný vínom pre prítomnosť Hospodinovu a pre Jeho sväté slová.
10 Krajina je plná cudzoložníkov, lebo pod kliatbou trúchli krajina, schnú stepné pastviny. Utekajú za zlom, ich silou je bezprávie. 11 Lebo aj prorok aj kňaz sú hriešni; aj v svojom dome našiel som ich nešľachetnosť - znie výrok Hospodinov. 12 Preto im bude ich cesta klzkou pôdou v tme; skĺznu sa a padnú na nej, lebo privediem na nich pohromu v roku ich navštívenia - znie výrok Hospodinov. 13 Aj u prorokov Samárie som videl pohoršujúce: prorokovali v mene Baala a podviedli môj ľud Izrael. 14 No u prorokov Jeruzalema som videl hrôzostrašné: cudzoložníci sú a správajú sa lživo, a tak posilňujú ruky zločincov, aby sa nikto neodvrátil od svojej nešľachetnosti. Všetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia sťa Gomora. 15 Preto takto vraví Hospodin mocností o prorokoch: Ajhľa, ja ich nakŕmim palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny. 16 Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú, a nie to, čo je z úst Hospodinových. 17 Stále hovoria tým, ktorí pohŕdajú slovom Hospodinovým: Budete mať pokoj! A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria: Nepríde na vás pohroma! 18 Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul Jeho slovo, kto dával pozor na Jeho slovo a začul ho? 19 Hľa, strhla sa povíchrica Hospodinova plná hnevu, a búrka vírivá znesie sa na hlavu vinníkov. 20 Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte! 21 Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. 22 A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. 23 Či som ja Bohom zblízka - znie výrok Hospodinov - a nie aj Bohom zďaleka? 24 Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? - znie výrok Hospodinov.

Sen a slovo Božie

25 Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož: Mal som sen, mal som sen!
26 Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, 27 ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala? 28 Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? - znie výrok Hospodinov. 29 Či nie je moje slovo ako oheň - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? 30 Preto, hľa, ja som proti prorokom, ktorí kradnú moje slová jeden od druhého - znie výrok Hospodinov. 31 Ajhľa, ja som proti prorokom - znie výrok Hospodinov - ktorí používajú svoj vlastný jazyk, a potom vyhlasujú výrok. 32 Ajhľa, ja som proti tým, ktorí podávajú lživé sny ako proroctvo - znie výrok Hospodinov - rozprávajú ich a zvádzajú môj ľud svojimi lžami a svojím chvastúnstvom. Ja som ich však neposlal, ani som im neprikázal; vôbec nebudú osožní tomuto ľudu - znie výrok Hospodinov.

Bremeno Hospodinovo

33 Ak sa ťa opýta tento ľud, prorok alebo kňaz: Čo je bremeno Hospodinovo? odpovedz im: Vy ste bremeno, ale vás zahodím - znie výrok Hospodinov.
34 Keď však prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie: Bremeno Hospodinovo! toho človeka i jeho domácnosť potrestám. 35 Len toto povedzte jeden druhému navzájom: Čo odpovedal Hospodin? alebo: Čo hovoril Hospodin? 36 Ale bremeno Hospodinovo už nespomínajte, lebo každému je bremenom jeho vlastné slovo, keď prevraciate slová živého Boha, Hospodina mocností, nášho Boha. 37 Prorokovi povedz toto: Čo ti odpovedal Hospodin? alebo: Čo riekol Hospodin? 38 Ale ak budete hovoriť: Bremeno Hospodinovo! na to takto vraví Hospodin: Keďže ste používali toto slovo: Bremeno Hospodinovo!... hoci som vám poslal zákaz: Nehovorte: bremeno Hospodinovo! 39 preto vás zdvihnem ako bremeno a odhodím vás preč od seba, aj toto mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom. 40 Uvediem na vás večnú potupu a hanbu, na ktorú sa nezabúda.