Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Proti zlým vládcom

1 Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy - znie výrok Hospodinov!
2 Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o pastieroch, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozohnali moje ovce, rozplašili ste ich a nedávali na ne pozor. Ajhľa, ja vás potrestám za vaše zlé skutky - znie výrok Hospodinov. 3 Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. 4 Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, tak že sa už nebudú musieť báť, ani ľakať, a nebude z nich chýbať - znie výrok Hospodinov.

Mesiáš a spása Izraela

5 Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.
6 Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin - naša spravodlivosť. 7 Preto, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 8 ale: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde.

Výpovede o falošných prorokoch

9 O prorokoch. Srdce mi puká v hrudi, chvejú sa mi všetky údy, som ako opitý muž a ako človek zdolaný vínom pre prítomnosť Hospodinovu a pre Jeho sväté slová.
10 Krajina je plná cudzoložníkov, lebo pod kliatbou trúchli krajina, schnú stepné pastviny. Utekajú za zlom, ich silou je bezprávie. 11 Lebo aj prorok aj kňaz sú hriešni; aj v svojom dome našiel som ich nešľachetnosť - znie výrok Hospodinov. 12 Preto im bude ich cesta klzkou pôdou v tme; skĺznu sa a padnú na nej, lebo privediem na nich pohromu v roku ich navštívenia - znie výrok Hospodinov. 13 Aj u prorokov Samárie som videl pohoršujúce: prorokovali v mene Baala a podviedli môj ľud Izrael. 14 No u prorokov Jeruzalema som videl hrôzostrašné: cudzoložníci sú a správajú sa lživo, a tak posilňujú ruky zločincov, aby sa nikto neodvrátil od svojej nešľachetnosti. Všetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia sťa Gomora. 15 Preto takto vraví Hospodin mocností o prorokoch: Ajhľa, ja ich nakŕmim palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny. 16 Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú, a nie to, čo je z úst Hospodinových. 17 Stále hovoria tým, ktorí pohŕdajú slovom Hospodinovým: Budete mať pokoj! A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria: Nepríde na vás pohroma! 18 Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul Jeho slovo, kto dával pozor na Jeho slovo a začul ho? 19 Hľa, strhla sa povíchrica Hospodinova plná hnevu, a búrka vírivá znesie sa na hlavu vinníkov. 20 Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte! 21 Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. 22 A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. 23 Či som ja Bohom zblízka - znie výrok Hospodinov - a nie aj Bohom zďaleka? 24 Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? - znie výrok Hospodinov.

Sen a slovo Božie

25 Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož: Mal som sen, mal som sen!
26 Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, 27 ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala? 28 Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? - znie výrok Hospodinov. 29 Či nie je moje slovo ako oheň - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? 30 Preto, hľa, ja som proti prorokom, ktorí kradnú moje slová jeden od druhého - znie výrok Hospodinov. 31 Ajhľa, ja som proti prorokom - znie výrok Hospodinov - ktorí používajú svoj vlastný jazyk, a potom vyhlasujú výrok. 32 Ajhľa, ja som proti tým, ktorí podávajú lživé sny ako proroctvo - znie výrok Hospodinov - rozprávajú ich a zvádzajú môj ľud svojimi lžami a svojím chvastúnstvom. Ja som ich však neposlal, ani som im neprikázal; vôbec nebudú osožní tomuto ľudu - znie výrok Hospodinov.

Bremeno Hospodinovo

33 Ak sa ťa opýta tento ľud, prorok alebo kňaz: Čo je bremeno Hospodinovo? odpovedz im: Vy ste bremeno, ale vás zahodím - znie výrok Hospodinov.
34 Keď však prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie: Bremeno Hospodinovo! toho človeka i jeho domácnosť potrestám. 35 Len toto povedzte jeden druhému navzájom: Čo odpovedal Hospodin? alebo: Čo hovoril Hospodin? 36 Ale bremeno Hospodinovo už nespomínajte, lebo každému je bremenom jeho vlastné slovo, keď prevraciate slová živého Boha, Hospodina mocností, nášho Boha. 37 Prorokovi povedz toto: Čo ti odpovedal Hospodin? alebo: Čo riekol Hospodin? 38 Ale ak budete hovoriť: Bremeno Hospodinovo! na to takto vraví Hospodin: Keďže ste používali toto slovo: Bremeno Hospodinovo!... hoci som vám poslal zákaz: Nehovorte: bremeno Hospodinovo! 39 preto vás zdvihnem ako bremeno a odhodím vás preč od seba, aj toto mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom. 40 Uvediem na vás večnú potupu a hanbu, na ktorú sa nezabúda.