Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Cesta života a cesta smrti

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď kráľ Cidkija poslal k nemu Pašchúra, syna Malkijovho, a kňaza Cefanju, syna Maaseju, s odkazom:
2 Dopýtajte sa Hospodina ohľadne nás, lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar vedie vojnu proti nám; azda Hospodin naloží s nami podľa svojich doterajších zázračných skutkov, a on odtiahne od nás. 3 Nato im Jeremiáš povedal: Takto povedzte Cidkijovi: 4 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ajhľa, obrátim zbrane, ktoré máte v ruke a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú z vonkajšej strany hradieb, a uvediem ich húfom do tohto mesta. 5 Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. 6 A pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá; pomrú na veľký mor. 7 Potom - znie výrok Hospodinov - vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorí prežijú v tomto meste mor, meč a hlad, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a do rúk nepriateľov, ktorí im siahajú na život. Pobije ich ostrím meča bez ľútosti, súcitu a bez milosrdenstva. 8 Tomuto ľudu však povedz: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. 9 Kto ostane v tomto meste, zomrie hladom a na mor; kto však vyjde a prejde k Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive a zachráni si život ako korisť. 10 Pretože som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu k zlému, a nie k dobrému - znie výrok Hospodinov - bude vydané do rúk babylonského kráľa, a ten ho spáli ohňom.

Napomenutie kráľovskému domu

11 Domu judského kráľa však povedz: Počujte slovo Hospodinovo,
12 dom Dávidov! Takto vraví Hospodin: Prislúžte právo za rána a vytrhnite okrádaného z ruky utláčateľa, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho nikto neuhasí.

Súd nad Jeruzalemom

13 Ajhľa, ja som proti tebe, obyvateľka údolia, ty, skala nížiny - znie výrok Hospodinov. Vy hovoríte: Ktože príde na nás a kto vnikne do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov - znie výrok Hospodinov - a založím oheň v jej hore, ten zničí všetko, čo je vôkol nej.