Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

1 Keď kňaz Pašchúr, syn Imérov, ktorý bol hlavným dozorcom v dome Hospodinovom, počul Jeremiáša prorokovať tieto slová, 2 udrel proroka Jeremiáša a dal ho do klady, ktorá stála pri Hornej, Benjamínskej bráne v dome Hospodinovom. 3 Na druhý deň, keď Pašchúr pustil Jeremiáša z klady, Jeremiáš mu povedal: Nebude ťa Hospodin volať Pašchúr, ale Hrôza zo všetkých strán. 4 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, urobím ťa hrôzou pre teba a pre všetkých, ktorí ťa milujú; oni padnú mečom svojich nepriateľov a tvoje oči budú na to hľadieť. Celého Júdu vydám do rúk babylonského kráľa; on ich odvlečie do Babylonie a pobije mečom. 5 Všetko bohatstvo tohto mesta i všetok jeho zisk a všetky jeho cennosti dám do rúk ich nepriateľov. Tí ich vyplienia, poberú a odnesú do Babylonie. 6 Ty však, Pašchúr, a všetci obyvatelia tvojho domu, pôjdete do zajatia. Pôjdeš do Babylonie, a tam zomrieš; tam budeš pochovaný, ty aj tvoji priatelia, ktorým si falošne prorokoval.

Vnútorné boje proroka

7 Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si ma a premohol. Som terčom posmechu celý čas, každý sa mi posmieva.
8 Lebo len čo sa ozvem, musím vykríknuť: Násilie a skaza! - volať. Lebo slovo Hospodinovo mi slúži na hanu a výsmech celý čas. 9 Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. 10 Lebo som počul šepot mnohých: Hrôza zo všetkých strán! Udajte ho! Udajme ho! Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. Azda sa dá zviesť; potom ho premôžeme a pomstíme sa mu. 11 Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Vyjdú úplne na hanbu, lebo nebudú mať úspech; večná a nezabudnuteľná bude ich potupa. 12 Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu nad nimi, lebo Tebe som postúpil svoj spor. 13 Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov. 14 Prekliaty deň, v ktorom som sa narodil, deň, keď ma porodila matka, nech nie je požehnaný. 15 Prekliaty muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi: Narodil sa ti syn - a tým ho veľmi potešil. 16 Nech bude ten muž ako mestá, ktoré Hospodin rozvrátil bez ľútosti, nech počuje bedákanie za rána a vojnový poplach napoludnie, 17 lebo ma neusmrtil v matkinom živote, matka moja nestala sa mi hrobom a jej život nebol večne tehotný. 18 Prečo som vyšiel zo života matky? Vidieť útrapy a žiaľ a v hanbe tráviť svoje dni?