Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Podobenstvo o hrnčiarovi

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
2 Vstaň, choď do hrnčiarovho domu, a tam ti oznámim svoje slová. 3 Nato som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. 4 Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. 5 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 6 Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? - znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. 7 Raz poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vykorením, zrútim a zničím; 8 ale ak sa národ, o ktorom som to hovoril, odvráti od svojho zla, oľutujem pohromu, ktorú som naň zamýšľal dopustiť. 9 Inokedy poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vystaviam a vysadím; 10 ale ak by konal, čo sa mi nepáči, a nedal by na môj hlas, oľutujem dobro, ktoré som mu zasľúbil preukázať. 11 Teraz však povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja chystám proti vám pohromu a vymýšľam plán proti vám. Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a polepšite svoje cesty a skutky. 12 Oni však povedali: To je beznádejné! My pôjdeme za vlastnými myšlienkami a budeme konať každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca.

Nepochopiteľnosť hriechu Izraela

13 Preto takto vraví Hospodin: Opytujte sa medzi národmi, kto počul niečo podobné! Hrôzostrašnú vec spáchala panna Izrael.
14 Či sneh Libanonu opustí bralá Sirjónu? Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? 15 Môj ľud veru zabudol na mňa; ničomným bôžikom kadia. Tí ich však doviedli k pádu na ich cestách, na odvekých chodníkoch, aby chodili bočnými chodníkmi, neupravenou cestou, 16 aby zmenili svoju krajinu na púšť, na večný výsmech. Každý, kto ňou prejde, zhrozí sa a pokrúti hlavou. 17 Rozprášim ich pred nepriateľom ako východný vietor. Chrbát, a nie tvár im ukážem v deň ich záhuby.

Zákerný plán proti Jeremiášovi

18 Vtedy povedali: Poďte, zosnujme úklady proti Jeremiášovi, lebo nezanikne učenie u kňaza, ani rada u múdreho, ani slovo u proroka. Poďte, porazme ho jazykom, a nevšímajme si ani jedno jeho slovo.
19 Hospodine, pozoruj ma, a počuj hlas tých, čo broja proti mne! 20 Môže sa za dobré zlým odplácať? Veď jamu kopú môjmu životu! Pamätaj, ako som stál pred Tebou, aby som hovoril o nich dobré a odvrátil Tvoj hnev od nich! 21 Preto vydaj ich synov hladu napospas, odovzdaj ich moci meča. Nech sa ich ženy stanú bezdetnými a vdovami. Nech sú ich muži korisťou smrti a ich junáci mečom zbití v boji! 22 Nech počuť z ich domov bedákanie, keď zrazu privedieš na nich hordy; lebo vykopali jamu, aby ma chytili, a pasce nastavili mojim nohám. 23 Ale Ty, Hospodine, poznáš všetky ich vražedné úmysly proti mne. Neodpusť im ich vinu a ich hriech nevymaž spred seba; nech prídu k pádu pred Tebou, v deň svojho hnevu konaj proti nim.