Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Boží súd a cesta záchrany

1 Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Nežeň sa a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste. 3 Lebo takto vraví Hospodin o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine: 4 Pomrú na smrteľné choroby; nebudú ich oplakávať, ani pochovávať; hnojom budú na povrchu rolí; skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri. 5 Lebo takto vraví Hospodin: Nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj - znie výrok Hospodinov - milosť i milosrdenstvo. 6 Pomrú veľkí i malí v tejto krajine; nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich. 7 Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvym, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. 8 Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil. 9 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty. 10 Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi, nášmu Bohu? 11 vtedy im povedz: Pretože vaši otcovia opustili mňa - znie výrok Hospodinov - a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im; mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. 12 Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali. 13 Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť. 14 Preto, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď nebudú už viac hovoriť: Žije Hospodin ...ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 15 ale: Žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich zahnal; vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. 16 Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov - a tí ich vychytajú; potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo všetkých pahorkov aj zo skalných trhlín. 17 Lebo moje oči sú uprené na všetky ich cesty; neschovajú sa predo mnou a ich vina nie je skrytá pred mojimi očami. 18 Tak najprv odplatím dvojnásobne ich vinu aj ich hriech, pretože znesvätili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavných modiel a svojimi ošklivosťami naplnili moje dedičstvo.

Obrátenie národov

19 Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia! K Tebe prídu národy od končín zeme a povedia: Len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží.
20 Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia! 21 Preto, hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.