Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Boží súd a cesta záchrany

1 Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Nežeň sa a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste. 3 Lebo takto vraví Hospodin o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine: 4 Pomrú na smrteľné choroby; nebudú ich oplakávať, ani pochovávať; hnojom budú na povrchu rolí; skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri. 5 Lebo takto vraví Hospodin: Nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj - znie výrok Hospodinov - milosť i milosrdenstvo. 6 Pomrú veľkí i malí v tejto krajine; nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich. 7 Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvym, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. 8 Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil. 9 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty. 10 Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi, nášmu Bohu? 11 vtedy im povedz: Pretože vaši otcovia opustili mňa - znie výrok Hospodinov - a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im; mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. 12 Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali. 13 Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť. 14 Preto, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď nebudú už viac hovoriť: Žije Hospodin ...ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 15 ale: Žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich zahnal; vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. 16 Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov - a tí ich vychytajú; potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo všetkých pahorkov aj zo skalných trhlín. 17 Lebo moje oči sú uprené na všetky ich cesty; neschovajú sa predo mnou a ich vina nie je skrytá pred mojimi očami. 18 Tak najprv odplatím dvojnásobne ich vinu aj ich hriech, pretože znesvätili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavných modiel a svojimi ošklivosťami naplnili moje dedičstvo.

Obrátenie národov

19 Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia! K Tebe prídu národy od končín zeme a povedia: Len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží.
20 Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia! 21 Preto, hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk