Predchádzajúca kapitola

65. kapitola

Trest pre modlárov, blaho pre verných

1 Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!
2 Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami; 3 k ľuďom, ktorí ma ustavične do tváre popudzovali, ktorí obetujú v záhradách a kadia na tehlách; 4 ktorí sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach, jedia bravčové mäso a nečistú polievku majú vo svojich nádobách. 5 Hovoria: Ostaň, kde si, nepribližuj sa ku mne, lebo prenesiem svätosť na teba! Oni sú dymom v mojom nose, ustavične blčiacim ohňom. 6 Ajhľa, predo mnou je napísané: Nebudem mlčať, ale odplatím, do ich náručia odplatím 7 neprávosti i neprávosti ich otcov, vraví Hospodin, lebo kadili na vrchoch a na pahorkoch ma hanobili. Do náručia vymeriam im odmenu za ich predošlé skutky. 8 Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie - tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil. 9 Z Jákoba vyvediem potomstvo a z Júdu vlastníka mojich vrchov. Moji vyvolení ich budú vlastniť a moji sluhovia budú tam bývať. 10 Šárón sa stane pastvou pre ich ovce a údolie Áchor pasienkom pre dobytok, pre môj ľud, čo ma hľadal. 11 Vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na môj svätý vrch, ktorí chystáte stôl pre Gáda a Menímu nalievate obetné víno, 12 vás určím pod meč, vy všetci sa skloníte na jatke. Lebo volal som, a neodpovedali ste, hovoril som, a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči, a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu. 13 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Ajhľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete smädní. Ajhľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahanbení. 14 Ajhľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, vy však budete kričať pre bolesť srdca a kvíliť pre skľúčenosť ducha. 15 Svoje meno zanecháte na preklínanie mojim vyvoleným: Hospodin, Pán, ťa vydá na smrť, ale svojich sluhov pomenuje iným menom. 16 Kto sa požehnáva v krajine, nech sa požehnáva verným Bohom, kto prisahá v krajine, nech prisahá na verného Boha. Lebo zabudnuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom.

Nové stvorenie

17 Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu.
18 Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, ajhľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. 19 Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. 20 Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni, lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len sto rokov dožil. 21 Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. 22 Nebudú stavať, aby iný býval, nebudú sadiť, aby iný jedol, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk. 23 Nebudú sa nadarmo namáhať, ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových, a spolu s nimi aj ich výhonky. 24 Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. 25 Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svätom vrchu - vraví Hospodin.