Predchádzajúca kapitola

50. kapitola

Hospodin nezavrhol svoj ľud naveky

1 Kde je prepúšťací list vašej matky, ktorým som ju prepustil? Alebo kde je niekto z mojich veriteľov, ktorému by som vás bol predal? Len pre svoje viny boli ste predaní a pre vaše priestupky bola prepustená vaša matka.
2 Prečo nebolo nikoho, keď som prišiel, a nik sa neohlásil, keď som volal? Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil, alebo nemám silu zachraňovať? Ajhľa, svojím karhaním vysušujem more a veľrieky mením na púšť. Ich ryby zosmradnú bez vody a zhynú od smädu. 3 Nebesá obliekam v čierňavu a vrecovinu kladiem na ne ako prikrývku.

Poslušnosť a vernosť služobníka Hospodinovho

4 Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.
5 Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. 6 Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. 7 Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech; preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. 8 Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme: Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne! 9 Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožerú. 10 Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva hlas Jeho služobníka? Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha. 11 Hľa, vy všetci, ktorí zažíhate oheň a opášete sa zápalnými šípmi, vstúpte do žiary svojho ohňa a medzi šípy, ktoré ste zapálili. Z mojej ruky sa vám toto stane, musíte si ľahnúť do trápenia.