Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

48. kapitola

Výčitka nevernému Izraelu

1 Počúvajte to, dom Jákobov, i tí, čo nosia meno Izrael a pochádzajú z tela Júdovho, tí, čo prisahajú na meno Hospodinovo a vyznávajú Boha Izraela, no nie úprimne a opravdivo.
2 Lebo volajú sa podľa svätého mesta a v Bohu Izraela majú oporu. Jeho meno je Hospodin mocností. 3 Predošlé veci som dávno zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz som to urobil, a splnilo sa, 4 lebo som vedel, že si zatvrdilý, tvoja šija je železnou šľachou a tvoje čelo kovové. 5 Dávno som ti to predpovedal, ohlásil som ti to skôr, ako sa splnilo, aby si nepovedal: Moja modla to spravila, moja rezba a zliatina to rozkázala. 6 Počul si to; hľaď na to všetko! Nemusíte to sami hlásať? Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. 7 Stvorené boli teraz, a nie dávno, za skorších čias si o nich nepočul, aby si nemohol povedať: Ajhľa, vedel som to. 8 Ani si to nepočul, ani si nevedel, ani tvoje ucho nebolo skôr stvorené; vedel som, že si bol veľmi neverný a že ťa volali odpadlíkom od narodenia. 9 Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. 10 Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. 11 Kvôli sebe, kvôli sebe to robím, veď ako by mohlo byť znesvätené moje meno? Svoju slávu inému nedám.

Prišiel čas vyslobodenia Izraela

12 Počuj ma, Jákob aj Izrael, ktorého som povolal. Ja som to, ja som prvý, ja som i posledný.
13 Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili. 14 Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich to predpovedal. Hospodinom milovaný vyplní v Bábeli Jeho vôľu a jeho rameno doľahne na Chaldejcov. 15 Ja, ja som hovoril, aj povolal som ho, priviedol som ho a jeho cesta je úspešná. 16 Priblížte sa ku mne, počujte toto: Nehovoril som od počiatku utajene, odvtedy, čo sa to deje, som pri tom. Ale teraz Hospodin, Pán, poslal mňa i svojho Ducha. 17 Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. 18 Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. 19 Tvoje potomstvo by bolo ako piesok a výhonky tvojho tela ako zrnká piesku. Ich meno by nebolo vyhladené, ani zničené spredo mňa. 20 Vyjdite z Bábela, utečte spomedzi Chaldejcov! Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. 21 Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu, kvôli nim rozštiepil skalu, takže vody prúdili. 22 Neverní nemajú pokoj, vraví Hospodin.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk