Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

Výčitka nevernému Izraelu

1 Počúvajte to, dom Jákobov, i tí, čo nosia meno Izrael a pochádzajú z tela Júdovho, tí, čo prisahajú na meno Hospodinovo a vyznávajú Boha Izraela, no nie úprimne a opravdivo.
2 Lebo volajú sa podľa svätého mesta a v Bohu Izraela majú oporu. Jeho meno je Hospodin mocností. 3 Predošlé veci som dávno zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz som to urobil, a splnilo sa, 4 lebo som vedel, že si zatvrdilý, tvoja šija je železnou šľachou a tvoje čelo kovové. 5 Dávno som ti to predpovedal, ohlásil som ti to skôr, ako sa splnilo, aby si nepovedal: Moja modla to spravila, moja rezba a zliatina to rozkázala. 6 Počul si to; hľaď na to všetko! Nemusíte to sami hlásať? Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. 7 Stvorené boli teraz, a nie dávno, za skorších čias si o nich nepočul, aby si nemohol povedať: Ajhľa, vedel som to. 8 Ani si to nepočul, ani si nevedel, ani tvoje ucho nebolo skôr stvorené; vedel som, že si bol veľmi neverný a že ťa volali odpadlíkom od narodenia. 9 Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. 10 Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. 11 Kvôli sebe, kvôli sebe to robím, veď ako by mohlo byť znesvätené moje meno? Svoju slávu inému nedám.

Prišiel čas vyslobodenia Izraela

12 Počuj ma, Jákob aj Izrael, ktorého som povolal. Ja som to, ja som prvý, ja som i posledný.
13 Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili. 14 Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich to predpovedal. Hospodinom milovaný vyplní v Bábeli Jeho vôľu a jeho rameno doľahne na Chaldejcov. 15 Ja, ja som hovoril, aj povolal som ho, priviedol som ho a jeho cesta je úspešná. 16 Priblížte sa ku mne, počujte toto: Nehovoril som od počiatku utajene, odvtedy, čo sa to deje, som pri tom. Ale teraz Hospodin, Pán, poslal mňa i svojho Ducha. 17 Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. 18 Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. 19 Tvoje potomstvo by bolo ako piesok a výhonky tvojho tela ako zrnká piesku. Ich meno by nebolo vyhladené, ani zničené spredo mňa. 20 Vyjdite z Bábela, utečte spomedzi Chaldejcov! Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. 21 Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu, kvôli nim rozštiepil skalu, takže vody prúdili. 22 Neverní nemajú pokoj, vraví Hospodin.