Predchádzajúca kapitola

43. kapitola

Hospodin - Vykupiteľ Izraela

1 Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!
2 Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 3 lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, 4 pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. 6 Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, 7 každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil.

Hospodin je jediný Boh

8 Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši!
9 Nech sa zhromaždia všetky národy a zídu sa ľudia! Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám predošlé veci? Nech postavia svedkov, aby ostali v práve, aby to ľudia počuli a povedali: Pravda je. 10 Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh, a ani po mne nebude. 11 Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. 12 Ja som to predpovedal, zachránil a rozhlásil som to; a nebolo u vás cudzieho boha. Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a ja som Boh. 13 I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám! 14 Takto vraví Hospodin, váš Vykupiteľ, Svätý Izraela: Kvôli vám posielam do Babylonu, zrútim všetky závory a plesanie Chaldejcov zmení sa na nárek. 15 Ja, Hospodin, som váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ.

Divné vyslobodenie z Babylonie

16 Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody,
17 ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi; ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt: 18 Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! 19 Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. 20 Uctievať ma bude poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud; 21 ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.

Hriešna minulosť Izraela

22 Mňa si nevzýval, Jákob, o mňa si sa netrápil, Izrael.
23 Mne si neprinášal ovce svojich zápalov a mňa si neuctil svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa pokrmovou obeťou, ani kadidlom som ťa netrápil. 24 Nekupoval si mi za peniaze vonnú trsť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. 25 Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. 26 Pripomeň mi to a súďme sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý! 27 Tvoj praotec zhrešil, tvoji prostredníci sa mi spreneverili. 28 Preto som znesvätil kniežatá svojej svätyne, Jákoba som podrobil kliatbe a Izrael pohaneniu.