Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Izaiáš posilňuje kráľovu vieru

1 Keď to kráľ Chizkija počul, roztrhol si šaty, zahalil sa vrecovinou a vstúpil do domu Hospodinovho.
2 A poslal predstaveného paláca Eljákíma, kancelára Šebnu a starších z kňazov, zahalených vrecovinou, k prorokovi Izaiášovi, synovi Ámócovmu. 3 Oni mu povedali: Takto vraví Chizkija: Tento deň je dňom súženia, trestu a opovrhnutia; lebo synovia sa dostali až k rodidlám, ale nieto sily k pôrodu. 4 Azda tvoj Boh, Hospodin, počuje slová rabšákove, ktorého jeho pán, asýrsky kráľ, poslal potupiť živého Boha, a potrestá ho za slová, ktoré Hospodin, tvoj Boh, počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde. 5 Keď služobníci kráľa Chizkiju prišli k Izaiášovi, 6 Izaiáš im povedal: Povedzte svojmu pánovi: Takto hovorí Hospodin: Neboj sa pre slová, čo si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrskeho kráľa. 7 Ajhľa, ja dám do neho ducha, tak že počuje chýr a vráti sa do svojej krajiny, a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine.

Nová výzva Asýrčanov vzdať sa

8 Keď sa rabšáké vrátil, našiel asýrskeho kráľa v boji proti Libne; počul totiž, že sa vzdialil z Lachíša.
9 Počul o kúšskom kráľovi Tirhakovi správu: Vyšiel bojovať proti tebe. Keď to počul, poslal poslov k Chizkijovi s odkazom: 10 Toto povedzte judskému kráľovi Chizkijovi: Nech ťa tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, nepodvedie ubezpečením: Jeruzalem nebude vydaný do ruky asýrskeho kráľa. 11 Veď si počul, čo urobili asýrski králi rozličným krajinám, keď vykonali na nich vojnovú kliatbu. A ty by si sa mal vyslobodiť? 12 Či ich vytrhli bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, totiž Gózán, Chárán, Recef, ľudí Édénu v Telassáre? 13 Kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpadu a kráľ mesta Sefarvajimu, alebo Heny a Ivvy?

Chizkijova modlitba

14 Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom.
15 A Chizkija sa takto modlil k Hospodinovi: 16 Hospodine mocností, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem. 17 Ó Hospodine, nakloň svoje ucho a počuj! Hospodine, otvor svoje oči a pohliadni! Počuj všetky slová Sancheríba, ktoré odkázal, aby potupil živého Boha. 18 Vskutku, Hospodine, asýrski králi znivočili všetky národy aj ich krajiny. 19 Ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk, drevo a kameň; tak ich mohli zničiť. 20 Teraz však, Hospodine, Bože náš, zachráň nás z jeho ruky, nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že len Ty si Boh, Hospodine.

Izaiášova povzbudzujúca zvesť

21 Vtedy Izaiáš, syn Ámócov, poslal Chizkijovi odkaz: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Počul som, čo si sa modlil ku mne ohľadne asýrskeho kráľa Sancheríba.
22 Toto je slovo, ktoré Hospodin hovorí o ňom: Pohŕda tebou, vysmieva sa ti, panenská dcéra Sion, za tebou potriasa hlavou, dcéra Jeruzalem. 23 Komu si sa posmieval a rúhal, proti komu si pozdvihol svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči? Proti Svätému Izraela! 24 Prostredníctvom svojich sluhov si tupil Pána a povedal si: S množstvom svojich vozov som vystúpil na výšiny vrchov, na najvzdialenejšiu časť Libanonu. Zoťal som jeho vysoké cédre, jeho vyberané cyprusy; prenikol som do jeho najvyšších končín a do jeho lesnatej húšte. 25 Vykopal som a pil cudzie vody; svojimi šľapajami vysuším všetky rieky Egypta. 26 Nepočul si o tom? Oddávna som to určil, odo dní starodávnych som to pripravoval a teraz som to uskutočnil, tak si mohol spustošiť na hŕbu kamenia opevnené mestá. 27 A tí, čo bývali v nich, boli bezvládni, preľakli sa a vyšli na hanbu, zmenili sa sťa poľná bylina a mladá zeleň, sťa suchá tráva na strechách, ako obilné pole pred východným vetrom. 28 Vedel som o tvojom sedení, vychádzaní i vchádzaní, o tvojom zúrení proti mne. 29 Pretože si zúril proti mne a tvoje hučanie sa mi dostalo do uší, vložím ti svoj hák do nosa a svoje zubadlo do úst a navrátim ťa cestou, ktorou si prišiel. 30 A tebe, Chizkija, toto bude znamením: Tohto roku budete jesť, čo vyrastie na úhore, druhý rok, čo vyrastie nadivo, ale tretí rok sejte a žnite, vysádzajte vinice a jedzte ich ovocie. 31 Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. 32 Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránení z vrchu Sion. Horlivosť Hospodina mocností to učiní. 33 Preto takto vraví Hospodin o asýrskom kráľovi: Nevstúpi do tohto mesta, ani šíp tam nevystrelí; nepôjde proti nemu so štítom a nenavŕši val proti nemu. 34 Vráti sa cestou, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí - znie výrok Hospodinov. 35 Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil, kvôli sebe samému a kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi. 36 Vtedy vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. Keď ľudia vstali, ajhľa, všetko bolo samá mŕtvola. 37 Potom sa asýrsky kráľ Sancheríb pobral, vrátil sa a býval v Ninive. 38 Práve keď sa klaňal v dome svojho boha Nisrócha, jeho synovia Adrammelech a Sarecer ho zabili mečom a sami unikli do krajiny Arárát. Po ňom panoval jeho syn Asarhaddón.