Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Sancheríbova výprava proti Jeruzalemu

1 V štrnástom roku kráľa Chizkiju vytiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým judským opevneným mestám a obsadil ich.
2 Vtedy asýrsky kráľ poslal rabšáka z Lachíša do Jeruzalema ku kráľovi Chizkijovi s veľkým vojskom. Ten sa postavil pri vodovode Horného rybníka na ceste k Valchárovmu poľu. 3 Vyšiel k nemu predstavený paláca Eljákím, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Jóách, syn Ásáfov. 4 Rabšáké im povedal: Povedzte Chizkijovi: Takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky: Čo je dôvodom nádeje, ktorú prechovávaš? 5 Nazdáš sa, že slovo úst je radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? 6 Pozri sa, ty sa spoliehaš na Egypt, na oporu z nalomenej trstiny, ktorá vbehne do dlane každému, kto sa na ňu oprie. Taký je faraón, egyptský kráľ, každému, kto sa spolieha naň. 7 Ak mi však hovoríš: V Hospodina, nášho Boha, dúfame! nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil, a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: Pred týmto oltárom sa budete klaňať! 8 Stav sa teraz s mojím pánom, asýrskym kráľom. Dám ti dvetisíc koní. Vládzeš dodať jazdcov na ne? 9 Ako by si odrazil čo i len jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána? A ty si sa spoliehal na Egypt kvôli vozom a jazdcom? 10 A či som teraz bez Hospodina pritiahol proti tejto krajine zničiť ju? Hospodin mi povedal: Vytiahni proti tejto krajine zničiť ju. 11 Vtedy Eljákím, Šebna a Jóách povedali rabšákovi: Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme, a nehovor s nami judsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách! 12 Ale rabšáké povedal: Či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a budú jesť svoj výkal a piť svoj moč spolu s vami? 13 Vtedy rabšáké pristúpil a zvolal silným hlasom judsky: Počujte slová veľkráľa, kráľa asýrskeho! 14 Takto povedal kráľ: Nech vás Chizkija nepodvedie, veď vás nevládze vytrhnúť. 15 Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin nás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané asýrskemu kráľovi do rúk. 16 Nedajte na Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: Uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne; budete jesť každý zo svojho viniča, každý zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, 17 kým neprídem a nevezmem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a mladého vína, do krajiny chleba a viníc. 18 Nech vás Chizkija nezavádza hovoriac: Hospodin nás vytrhne! Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky asýrskeho kráľa? 19 Kde sú bohovia Chamátu a Arpadu? Kde sú bohovia Sefarvajimu? Či vytrhli z mojej ruky Samáriu? 20 Ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má z mojej ruky zachrániť Jeruzalem? 21 Nato umĺkli a neodpovedali mu, lebo tak znel rozkaz kráľov: Neodpovedajte mu! 22 Vtedy predstavený paláca Eljákím, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Jóách, syn Ásáfov, prišli k Chizkijovi s roztrhnutými šatami a oznámili mu slová rabšákove.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk