Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

35. kapitola

Ľud Boží sa vráti do vlasti

1 Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať.
2 Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmelu a Šárónu. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. 3 Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! 4 Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. 5 Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. 6 Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi. 7 Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla; na mieste, kde pelešili šakaly, bude priestor pre trsť a šašinu. 8 Bude tam hradská a cesta; tá sa bude volať svätou cestou. Nečistý po nej neprejde - len ľud jeho pôjde po nej - na nej ani blázni nezablúdia. 9 Nebude tam lev, ani dravá zver nevstúpi na ňu; nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. 10 Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.