Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Egypt nie je záchranou pre Judsko

1 Beda odbojným synom - znie výrok Hospodinov - ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech;
2 ktorí sa dávajú na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali - aby hľadali útočisko v ochrane faraónovej a utiekali sa do tône Egypta. 3 Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočisko v tôni Egypta na potupu. 4 Hoci sú jeho kniežatá v Cóane a jeho poslovia sa dostali až po Chánés, 5 každý z nich vyjde na hanbu pre ľud, ktorý im nič neosoží! Nebude im na pomoc ani na úžitok, ale na hanbu a pohanu. 6 Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úzkosti, odkiaľ levica a lev vychádza, zmija i lietajúci drak, nosia svoje bohatstvo na chrbtoch oslov a svoje poklady na hrboch tiav k národu, ktorý neosoží, 7 do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže; preto som ho nazval Rahabom, donúteným k nečinnosti.

Tresty neposlušnému ľudu

8 Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť.
9 Lebo je to odbojný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nechcú počúvať naučenie Hospodinovo, 10 a hovoria vidcom: Neviďte! a prorokom: Nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemné a predvídajte nám preludy! 11 Odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, dajte nám pokoj so Svätým Izraela! 12 Preto takto vraví Svätý Izraela: Keďže vy pohŕdate týmto slovom, dúfate v útlak a prevrátenosť i spoliehate sa na ne, 13 bude vám táto vina ako zosutím hroziaca trhlina vydutá na vysokom múre, ktorá sa zrazu a náhle vylomí. 14 Roztrepú ju, ako sa rozbíja hrnčiarska nádoba, neúprosne rozbitá, takže medzi jej úlomkami sa nenájde črep na nabratie ohňa z pahreby a načretie vody z kaluže.

Sila v utíšení a v pokoji

15 Lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste
16 a povedali ste: Nie! Na koňoch chceme utekať. Preto budete utekať! Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú! 17 Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci.

Budúce omilostenie Jeruzalema

18 Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo; lebo Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva.
19 Lebo ty, ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa. 20 Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa neschová, tvoje oči uzrú tvojho Učiteľa 21 a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo! 22 Potom poškvrníš povlak svojich strieborných tesaných modiel a poťah svojich zlatých odliatkov; rozhádžeš ich ako nečistú vec a povieš im: Preč! 23 A On dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. 24 Voly a osly, ktoré obrábajú pôdu, budú žrať solený miešaný obrok, ktorý im nasypú lopatou a vejačkou. 25 Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom pahorku budú riečiská pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. 26 Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Súd nad Asýriou

27 Ajhľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka; Jeho hnev páli, ťažké je Jeho bremeno. Jeho pery sú plné hnevu a Jeho jazyk je ako stravujúci oheň.
28 Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňov opatril uzdou, čo zvádza na scestie. 29 Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svätí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku Skale Izraela. 30 Vtedy sa Hospodin ozve svojím velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krupobitia. 31 Aššúr sa zľakne hlasu Hospodinovho, keď On udrie palicou, 32 a kedykoľvek dopadne trestajúci prút, ktorý naň dopustí Hospodin. Bojovať bude proti nim v prudkom boji za zvuku bubnov a citár. 33 Už dávno je pripravené ohnisko, aj to pre kráľa je pripravené, hlboká a široká je hranica dreva; ohňa i dreva je mnoho, dych Hospodinov ju zapáli ako sírny potok.