Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Egypt nie je záchranou pre Judsko

1 Beda odbojným synom - znie výrok Hospodinov - ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech;
2 ktorí sa dávajú na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali - aby hľadali útočisko v ochrane faraónovej a utiekali sa do tône Egypta. 3 Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočisko v tôni Egypta na potupu. 4 Hoci sú jeho kniežatá v Cóane a jeho poslovia sa dostali až po Chánés, 5 každý z nich vyjde na hanbu pre ľud, ktorý im nič neosoží! Nebude im na pomoc ani na úžitok, ale na hanbu a pohanu. 6 Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úzkosti, odkiaľ levica a lev vychádza, zmija i lietajúci drak, nosia svoje bohatstvo na chrbtoch oslov a svoje poklady na hrboch tiav k národu, ktorý neosoží, 7 do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže; preto som ho nazval Rahabom, donúteným k nečinnosti.

Tresty neposlušnému ľudu

8 Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť.
9 Lebo je to odbojný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nechcú počúvať naučenie Hospodinovo, 10 a hovoria vidcom: Neviďte! a prorokom: Nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemné a predvídajte nám preludy! 11 Odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, dajte nám pokoj so Svätým Izraela! 12 Preto takto vraví Svätý Izraela: Keďže vy pohŕdate týmto slovom, dúfate v útlak a prevrátenosť i spoliehate sa na ne, 13 bude vám táto vina ako zosutím hroziaca trhlina vydutá na vysokom múre, ktorá sa zrazu a náhle vylomí. 14 Roztrepú ju, ako sa rozbíja hrnčiarska nádoba, neúprosne rozbitá, takže medzi jej úlomkami sa nenájde črep na nabratie ohňa z pahreby a načretie vody z kaluže.

Sila v utíšení a v pokoji

15 Lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste
16 a povedali ste: Nie! Na koňoch chceme utekať. Preto budete utekať! Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú! 17 Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci.

Budúce omilostenie Jeruzalema

18 Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo; lebo Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva.
19 Lebo ty, ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa. 20 Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa neschová, tvoje oči uzrú tvojho Učiteľa 21 a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo! 22 Potom poškvrníš povlak svojich strieborných tesaných modiel a poťah svojich zlatých odliatkov; rozhádžeš ich ako nečistú vec a povieš im: Preč! 23 A On dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. 24 Voly a osly, ktoré obrábajú pôdu, budú žrať solený miešaný obrok, ktorý im nasypú lopatou a vejačkou. 25 Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom pahorku budú riečiská pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. 26 Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Súd nad Asýriou

27 Ajhľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka; Jeho hnev páli, ťažké je Jeho bremeno. Jeho pery sú plné hnevu a Jeho jazyk je ako stravujúci oheň.
28 Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňov opatril uzdou, čo zvádza na scestie. 29 Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svätí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku Skale Izraela. 30 Vtedy sa Hospodin ozve svojím velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krupobitia. 31 Aššúr sa zľakne hlasu Hospodinovho, keď On udrie palicou, 32 a kedykoľvek dopadne trestajúci prút, ktorý naň dopustí Hospodin. Bojovať bude proti nim v prudkom boji za zvuku bubnov a citár. 33 Už dávno je pripravené ohnisko, aj to pre kráľa je pripravené, hlboká a široká je hranica dreva; ohňa i dreva je mnoho, dych Hospodinov ju zapáli ako sírny potok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk