Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

28. kapitola

Výstraha Samárii

1 Beda pyšnej korune opilcov Efrajima, vädnúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia patriaceho tým, ktorých víno ovláda!
2 Kohosi silného a mocného má Pán; ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných, zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou. 3 Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efrajima 4 a vädnúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia; bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky. 5 V ten deň Hospodin mocností bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu 6 a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hrdinskou silou tým, čo odvracajú boj k bráne.

Proti zlým kňazom a prorokom v Jeruzaleme

7 Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú; kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj; vínom sú zmätení, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku.
8 Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta. 9 Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom, od pŕs odlúčeným? 10 Lebo vraví: Cav lácáv, cav lácáv, káv lákáv, káv lákáv, tu trochu, tam trochu. 11 Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu 12 Ten, ktorý im riekol: Toto je odpočinok: doprajte pokoja unavenému - a to je občerstvenie! Ale nechceli poslúchnuť. 13 Preto im zaznie slovo Hospodinovo: Cav lácáv, cav lácáv, kav lákáv, kav lákáv, tu trochu, tam trochu, aby šli a padli horeznačky, aby sa dolámali, zamotali a chytili.

Hrozba bezpečným správcom krajiny

14 Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme.
15 Pretože vravíte: Uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedôjde až k nám, lebo lož sme si spravili útočiskom a v klame sme sa ukryli. 16 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený! 17 Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Krupobitie zmetie potom lživé útočisko a skrýšu zaplavia vody. 18 Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. 19 Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás; lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť. 20 Lebo prikrátke bude lôžko na to, aby sa niekto vystrel, a úzka bude prikrývka na to, aby sa niekto zavinul. 21 Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácím, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo; zvláštne je Jeho dielo; aby vykonal svoj skutok; nezvyčajný je Jeho skutok. 22 Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou.

Podobenstvo o oráčovi

23 Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč!
24 Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu? 25 Či po urovnaní jej povrchu nesype kôpor, neroztrúsi rascu a nezaseje pšenicu, proso i jačmeň na označené miesto a ťankel ku svojej medzi? 26 Tak ho učí, čo je správne, a poúča ho jeho Boh. 27 Veď kôpor sa nemláti mlátiacim cepom, ani koleso voza sa neobracia po rasci, lebo kôpor sa vytĺka palicou a rasca prútom. 28 Či drvia chlebovinu? Veru, do nekonečna sa nemláti. Keď aj zavedie na ňu kolesá svojho voza i svoje kone, nerozdrví ju. 29 Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.