Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

Proti Týru

1 Výrok o Týre. Kvíľte, taršíšske lode, lebo je spustošený váš domov. Pri príchode z Cypru im je to zjavné.
2 Umĺknite, obyvatelia pobrežia, ktoré napĺňali sidónski kupci, keď sa plavili morom, 3 veľkými vodami. Vaším dôchodkom bolo zrno Šíchóru, žatva to Nílu, a tak sa stalo ziskom pre národy. 4 Hanbi sa, Sidón, lebo more povedalo, totiž morská pevnosť riekla: Nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila, nevychovala som mládencov, ani nevypestovala panny. 5 Keď dôjde správa o tom do Egypta, zachvejú sa ako pri správe o Týre. 6 Prejdite do Taršíšu, kvíľte, obyvatelia brehov! 7 Je to vaše plesajúce mesto, ktoré má pôvod v pradávnych časoch, ktoré jeho nohy viedli ďaleko usadiť sa v cudzine? 8 Kto rozhodol tak o Týre, rozdávajúcom vence, ktorého kupci boli kniežatami a jeho obchodníci poprednými na zemi? 9 Hospodin mocností tak rozhodol, aby znesvätil pýchu a zhanobil všetku nádheru všetkých popredných na zemi. 10 Prekroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prístavu už niet! 11 Hospodin vystrel svoju ruku na more, otriasol kráľovstvami, vydal rozkaz o Kanaáne, aby spustošili jeho pevnosti. 12 Riekol: Nejasaj už, zhanobená panna, dcéra Sidón! Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoj. 13 Ajhľa, krajina Chaldejcov! Tento ľud, a nie Asýria, určil Týrus pre stepnú zver. Postavil proti nemu obliehacie veže, zrúcal jeho paláce a obrátil ho na trosky. 14 Kvíľte, taršíšske lode, lebo je spustošená vaša pevnosť! 15 V tom čase zabudni na Týrus na sedemdesiat rokov ako na dni jedného kráľa. Po sedemdesiatich rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre neviestku: 16 Vezmi citaru, obíď mesto, zabudnutá neviestka! Dobre hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba. 17 Po sedemdesiatich rokoch Hospodin navštívi Týrus, a ten sa vráti k svojej mzde za smilstvo a bude smilniť so všetkými kráľovstvami na povrchu zeme. 18 Ale jeho zisk a mzda za smilstvo stane sa svätým vlastníctvom Hospodinovým; nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, ktorí bývajú pred Hospodinom, aby sa dosýta najedli a dobre obliekali.