Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Proti Egyptu

1 Výrok proti Egyptu. Ajhľa, Hospodin sa nesie na rýchlom oblaku a ide do Egypta. Zachvejú sa pred ním egyptskí bôžikovia a srdcia Egypťanov ochabnú v ich hrudi.
2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 Vydesí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa pýtať bôžikov a čarodejníkov, duchov mŕtvych a veštcov. 4 A Egypťanov vydám do rúk tvrdých pánov a mocný kráľ bude vládnuť nad nimi - znie výrok Pána, Hospodina mocností. 5 Stratia sa vody z mora a Veľrieka celkom vyschne. 6 Zapáchať budú rieky, v Egypte poklesnú a vyschnú nílske ramená, vošky napadnú trsť a šašinu. 7 Čistiny pri Níle, pri ústí Nílu, a všetko, čo je obsiate pri Níle, uschne, bude zaviate, a už ho nebude. 8 Vzdychať, trúchliť budú rybári i všetci, ktorí hádžu udice do Nílu, a omdlievať budú tí, čo prestierajú siete na hladine vôd. 9 Na hanbu vyjdú tí, čo spracúvajú ľan, česačky i tkáči zblednú. 10 Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všetci nádenníci budú užialení. 11 Či sú len blázni kniežatá Cóanu; múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Akože môžete povedať faraónovi: Ja patrím k mudrcom a odvekým kráľom. 12 Kdeže sú tvoji mudrci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, čo rozhodol Hospodin mocností o Egypte! 13 Zbláznili sa kniežatá Cóanu, podvedené sú kniežatá Memfisu, vodcovia jeho kmeňov podviedli Egypt. 14 Hospodin nalial do ich vnútra ducha zmätku, aby do zmätku uviedli Egypt v každom jeho skutku, ako sa zmieta opitý vo svojom vývratku. 15 A Egyptu sa nezdarí nijaké dielo, ktoré vykoná či hlava či chvost, palmová ratolesť alebo trstina.

Obrátenie Egypta a Asýrie

16 V ten deň bude Egypt ako ženy: chvieť a strachovať sa bude pred rukou Hospodina mocností, ktorou máva nad ním.
17 A judská zem bude hrôzou pre Egypt; každý, komu ju pripomenú, bude sa ľakať pre zámer Hospodina mocností, ktorý rozhodol proti nemu. 18 V ten deň bude v Egypte päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskou rečou a prisahať vernosť Hospodinovi moc nos tí. Jedno z nich sa bude volať Mesto slnka. 19 V ten deň Hospodin mocností bude mať oltár v Egypte a na jeho hranici posvätný stĺp bude patriť Hospodinovi. 20 Ten bude znamením a svedkom pre Hospodina mocností v Egypte. Keď budú volať o pomoc pred svojimi utláčateľmi, pošle im záchrancu, aby bojoval a vyslobodil ich. 21 A Hospodin sa dá poznať Egyptu; Egypťania budú poznať Hospodina v ten deň, budú Ho uctievať a zábitnými a pokrmovými obeťami Mu budú dávať sľuby a plniť ich. 22 Hospodin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa obrátia k Hospodinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň povedie hradská z Egypta do Asýrie; Asýria príde do Egypta a Egypt do Asýrie; Egypt bude konať bohoslužbu s Asýriou. 24 V ten deň Izrael ako tretí s Egyptom a Asýriou bude uprostred zeme požehnaním, 25 ktorým ich urobil Hospodin mocností slovami: Požehnaný buď Egypt, môj ľud, i Asýria, dielo mojich rúk, a Izrael, moje dedičné vlastníctvo
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk