Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

Proti Egyptu

1 Výrok proti Egyptu. Ajhľa, Hospodin sa nesie na rýchlom oblaku a ide do Egypta. Zachvejú sa pred ním egyptskí bôžikovia a srdcia Egypťanov ochabnú v ich hrudi.
2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 Vydesí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa pýtať bôžikov a čarodejníkov, duchov mŕtvych a veštcov. 4 A Egypťanov vydám do rúk tvrdých pánov a mocný kráľ bude vládnuť nad nimi - znie výrok Pána, Hospodina mocností. 5 Stratia sa vody z mora a Veľrieka celkom vyschne. 6 Zapáchať budú rieky, v Egypte poklesnú a vyschnú nílske ramená, vošky napadnú trsť a šašinu. 7 Čistiny pri Níle, pri ústí Nílu, a všetko, čo je obsiate pri Níle, uschne, bude zaviate, a už ho nebude. 8 Vzdychať, trúchliť budú rybári i všetci, ktorí hádžu udice do Nílu, a omdlievať budú tí, čo prestierajú siete na hladine vôd. 9 Na hanbu vyjdú tí, čo spracúvajú ľan, česačky i tkáči zblednú. 10 Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všetci nádenníci budú užialení. 11 Či sú len blázni kniežatá Cóanu; múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Akože môžete povedať faraónovi: Ja patrím k mudrcom a odvekým kráľom. 12 Kdeže sú tvoji mudrci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, čo rozhodol Hospodin mocností o Egypte! 13 Zbláznili sa kniežatá Cóanu, podvedené sú kniežatá Memfisu, vodcovia jeho kmeňov podviedli Egypt. 14 Hospodin nalial do ich vnútra ducha zmätku, aby do zmätku uviedli Egypt v každom jeho skutku, ako sa zmieta opitý vo svojom vývratku. 15 A Egyptu sa nezdarí nijaké dielo, ktoré vykoná či hlava či chvost, palmová ratolesť alebo trstina.

Obrátenie Egypta a Asýrie

16 V ten deň bude Egypt ako ženy: chvieť a strachovať sa bude pred rukou Hospodina mocností, ktorou máva nad ním.
17 A judská zem bude hrôzou pre Egypt; každý, komu ju pripomenú, bude sa ľakať pre zámer Hospodina mocností, ktorý rozhodol proti nemu. 18 V ten deň bude v Egypte päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskou rečou a prisahať vernosť Hospodinovi moc nos tí. Jedno z nich sa bude volať Mesto slnka. 19 V ten deň Hospodin mocností bude mať oltár v Egypte a na jeho hranici posvätný stĺp bude patriť Hospodinovi. 20 Ten bude znamením a svedkom pre Hospodina mocností v Egypte. Keď budú volať o pomoc pred svojimi utláčateľmi, pošle im záchrancu, aby bojoval a vyslobodil ich. 21 A Hospodin sa dá poznať Egyptu; Egypťania budú poznať Hospodina v ten deň, budú Ho uctievať a zábitnými a pokrmovými obeťami Mu budú dávať sľuby a plniť ich. 22 Hospodin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa obrátia k Hospodinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň povedie hradská z Egypta do Asýrie; Asýria príde do Egypta a Egypt do Asýrie; Egypt bude konať bohoslužbu s Asýriou. 24 V ten deň Izrael ako tretí s Egyptom a Asýriou bude uprostred zeme požehnaním, 25 ktorým ich urobil Hospodin mocností slovami: Požehnaný buď Egypt, môj ľud, i Asýria, dielo mojich rúk, a Izrael, moje dedičné vlastníctvo