Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Proti Egyptu

1 Výrok proti Egyptu. Ajhľa, Hospodin sa nesie na rýchlom oblaku a ide do Egypta. Zachvejú sa pred ním egyptskí bôžikovia a srdcia Egypťanov ochabnú v ich hrudi.
2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 Vydesí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa pýtať bôžikov a čarodejníkov, duchov mŕtvych a veštcov. 4 A Egypťanov vydám do rúk tvrdých pánov a mocný kráľ bude vládnuť nad nimi - znie výrok Pána, Hospodina mocností. 5 Stratia sa vody z mora a Veľrieka celkom vyschne. 6 Zapáchať budú rieky, v Egypte poklesnú a vyschnú nílske ramená, vošky napadnú trsť a šašinu. 7 Čistiny pri Níle, pri ústí Nílu, a všetko, čo je obsiate pri Níle, uschne, bude zaviate, a už ho nebude. 8 Vzdychať, trúchliť budú rybári i všetci, ktorí hádžu udice do Nílu, a omdlievať budú tí, čo prestierajú siete na hladine vôd. 9 Na hanbu vyjdú tí, čo spracúvajú ľan, česačky i tkáči zblednú. 10 Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všetci nádenníci budú užialení. 11 Či sú len blázni kniežatá Cóanu; múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Akože môžete povedať faraónovi: Ja patrím k mudrcom a odvekým kráľom. 12 Kdeže sú tvoji mudrci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, čo rozhodol Hospodin mocností o Egypte! 13 Zbláznili sa kniežatá Cóanu, podvedené sú kniežatá Memfisu, vodcovia jeho kmeňov podviedli Egypt. 14 Hospodin nalial do ich vnútra ducha zmätku, aby do zmätku uviedli Egypt v každom jeho skutku, ako sa zmieta opitý vo svojom vývratku. 15 A Egyptu sa nezdarí nijaké dielo, ktoré vykoná či hlava či chvost, palmová ratolesť alebo trstina.

Obrátenie Egypta a Asýrie

16 V ten deň bude Egypt ako ženy: chvieť a strachovať sa bude pred rukou Hospodina mocností, ktorou máva nad ním.
17 A judská zem bude hrôzou pre Egypt; každý, komu ju pripomenú, bude sa ľakať pre zámer Hospodina mocností, ktorý rozhodol proti nemu. 18 V ten deň bude v Egypte päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskou rečou a prisahať vernosť Hospodinovi moc nos tí. Jedno z nich sa bude volať Mesto slnka. 19 V ten deň Hospodin mocností bude mať oltár v Egypte a na jeho hranici posvätný stĺp bude patriť Hospodinovi. 20 Ten bude znamením a svedkom pre Hospodina mocností v Egypte. Keď budú volať o pomoc pred svojimi utláčateľmi, pošle im záchrancu, aby bojoval a vyslobodil ich. 21 A Hospodin sa dá poznať Egyptu; Egypťania budú poznať Hospodina v ten deň, budú Ho uctievať a zábitnými a pokrmovými obeťami Mu budú dávať sľuby a plniť ich. 22 Hospodin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa obrátia k Hospodinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň povedie hradská z Egypta do Asýrie; Asýria príde do Egypta a Egypt do Asýrie; Egypt bude konať bohoslužbu s Asýriou. 24 V ten deň Izrael ako tretí s Egyptom a Asýriou bude uprostred zeme požehnaním, 25 ktorým ich urobil Hospodin mocností slovami: Požehnaný buď Egypt, môj ľud, i Asýria, dielo mojich rúk, a Izrael, moje dedičné vlastníctvo