Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Proroctvo o zániku Babylonu

1 Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámócov syn Izaiáš:
2 Na holom vrchu zdvihnite koruhvu, hlasno im privolajte! Mávajte rukami, nech vojdú bránami kniežat. 3 Ja som rozkázal tým, čo sa mi zasvätili, na uplatnenie svojho hnevu zvolal som aj svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou zvrchovanosťou. 4 Čuj! Hučanie na vrchoch ako hučanie mnohého ľudu! Čuj! Burácanie kráľovstiev zhromaždených národov. Hospodin mocností prezerá do boja pripravený voj. 5 Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba: Hospodin a nástroje Jeho prchkosti, aby zničili zem. 6 Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov, príde ako pustošenie od Všemohúceho. 7 Preto ochabnú všetky ruky a každé ľudské srdce zmalátnie. 8 Zdesia sa, kŕče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. 9 Ajhľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. 10 Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom. 11 Potrestám svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche nadutých a znížim povýšenosť tyranov. 12 Človeka urobím zriedkavejším ako rýdze zlato a ľudí ako zlato ófírske. 13 Preto zatrasiem nebom, takže zem sa pohne zo svojho miesta pre prchkosť Hospodina mocností v deň Jeho pálčivého hnevu. 14 A bude ako vyplašená gazela a ako ovce, ktoré nikto nepozháňa. Každý sa obráti k svojmu ľudu a všetci ujdú do svojej krajiny. 15 Koho dopadnú, bude prebodnutý, a mečom padne každý dolapený. 16 Aj ich deti budú roztrieskané pred ich očami; ich domy budú vyplienené a ich ženy zneuctené. 17 Ajhľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si striebro nevážia a v zlate nemajú záľubu. 18 Kuše rozdrvia mládencov a nezmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. 19 Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. 20 Nebude nikdy obývaný ani osídlený po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku, 21 ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy; budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. 22 Hyeny budú zavýjať v ich zámkoch a šakaly v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.