Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Chválospev Hospodinovi

1 Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.
2 Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. 3 S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. 4 V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. 5 Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. 6 Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!