Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Rodokmeň Ézavov

1 Toto je rodokmeň Ézavov, to jest Edómov.
2 Ézav si vzal ženy z Kanaániek: Adu, dcéru Chetejca Élóna, Oholíbámu, dcéru Anaovu, vnučku Chivijca Cibóna, 3 a Basematu, dcéru Izmaelovu, sestru Nebájótovu. 4 Ada porodila Ézavovi Elifáza, Basemat porodila Reúéla 5 a Oholíbáma porodila Jeúša, Jaláma a Kóracha. Toto sú synovia Ézavovi, ktorí sa mu narodili v Kanaáne. 6 Potom Ézav vzal svoje ženy, synov a dcéry i všetky osoby svojho domu, aj svoj majetok, všetok svoj dobytok a všetko svoje vlastníctvo, ktoré si nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do krajiny Séíru. 7 Ich imanie bolo totiž priveľké na to, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali ako cudzinci, im nestačila pre množstvo ich stád. 8 Tak býval Ézav na Séírskom pohorí. Ézav je Edóm. 9 Toto je rodokmeň Ézava, praotca Edómcov na Séírskom pohorí. 10 A toto sú mená Ézavových synov: Elifáz, syn Ézavovej ženy Ady, Reúél, syn Ézavovej ženy Basematy. 11 Synovia Elifáza boli: Témán, Ómár, Cefó, Gatám a Kenaz. 12 Timna však bola vedľajšou ženou Ézavovho syna Elifáza a Elifázovi porodila Amáléka. To sú vnuci Ézavovej ženy Ady. 13 Toto sú zase synovia Reúélovi: Nachat, Zerach, Šamná a Mizzá. To boli vnuci Ézavovej ženy Basematy. 14 A toto boli synovia Ézavovej ženy Oholibámy, dcéry Anaovej, vnučky Cibeónovej: Ézavovi porodila Jeúša, Jálama a Kóracha. 15 Toto sú vodcovia Ézavových synov: zo synov Elifáza Ézavovho prvorodeného: vodca Téman, vodca Ómar, vodca Cefó, vodca Kenaz, 16 vodca Kórach, vodca Gatám, vodca Amálék. To sú vodcovia Elifázovi v krajine Edómu; to sú vnuci Ady. 17 Toto sú synovia Ézavovho syna Reúéla: vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šammá, vodca Mizzá. To sú vodcovia Reúéla v Edómsku; to sú vnuci Ézavovej ženy Basematy. 18 Toto sú synovia Ézavovej ženy Oholibámy: vodca Jeúš, vodca Jálam, vodca Kórach. To sú vodcovia Oholibámy, dcéry Anaovej, ženy Ézavovej. 19 To sú Ézavovi potomci a ich vodcovia. To je Edóm. 20 Toto sú synovia Chórijca Séíra, praobyvateľa krajiny: Lótán, Šóbál, Cibeón, Aná, 21 Dišón, Écer a Díšán. To sú vodcovia Chórijcov, Séírovi synovia v krajine Edómu. 22 Lótánovi synovia boli: Chóri a Hémám; sestra Lótánova bola Timna. 23 Toto sú Šóbálovi synovia: Alván, Mánachat, Ébál, Šefó a Onán. 24 A toto sú Cibeónovi synovia: Ajjá a Aná. To je ten Aná, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojmu otcovi Cibeónovi. 25 A toto sú Anáove deti: Dišón a Oholibáma, dcéra Anaova. 26 Toto sú zasa Dišónovi synovia: Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. 27 Toto sú Écerovi synovia: Bilhán, Zaaván a Akán. 28 Toto sú Díšánovi synovia: Úc a Arán. 29 Toto sú vodcovia Chórijcov: vodca Lótán, vodca Šóbál, vodca Cibeón, vodca Aná, 30 vodca Dišón, vodca Écer a vodca Díšán. To sú vodcovia Chórijcov podľa svojich rodov v krajine Séír. 31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku skôr, ako vládol u Izraelcov kráľ. 32 Bela syn Beórov, kraľoval nad Edómom; jeho mesto sa volalo Dinhábá. 33 Keď zomrel Bela, kraľoval po ňom Zerachov syn Jóbáb z Bocry. 34 Keď zomrel Jóbáb, kraľoval po ňom Chušám z krajiny Témáncov. 35 Keď zomrel Chušám, kraľoval po ňom Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midjáncov na Moábskej pláni; jeho mesto sa volalo Avít. 36 Keď zomrel Hadad, kraľoval po ňom Samlá z Masréky. 37 Keď zomrel Samlá, kraľoval po ňom Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. 38 Keď zomrel Šáúl, kraľoval po ňom Achbórov syn Baal-Chánán. 39 Keď zomrel Achbórov syn Baal-Chánán, kraľoval po ňom Hadar; jeho mesto sa volalo Páú a jeho žena sa volala Mehétabél, dcéra Matréda, vnučka Mé-Záhába. 40 Toto sú mená Ézavových vodcov podľa rodov, miest a mien: vodca Timná, vodca Alvá, vodca Jetét, 41 vodca Oholibáma, vodca Élá, vodca Pínón, 42 vodca Kenaz, vodca Témán, vodca Mibcár, 43 vodca Magdiél, vodca Irám. To sú vodcovia Edómu podľa sídiel v krajine, ktorú obsadili. To je Ézav, Edómov praotec.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk