Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

35. kapitola

Jákobov návrat do Bételu

1 Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom.
2 Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. 3 Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu; tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. 4 Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. 5 Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali. 6 Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanaáne - to je Bétel. - 7 Tam postavil oltár a pomenoval to miesto Él Bétel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 Vtedy zomrela Rebekina varovkyňa Debora a pochovali ju pod dubom poniže Bételu; i pomenoval ho Dubom plaču. 9 A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddán-Aramu, a požehnal ho. 10 I riekol mu Boh: Tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izrael bude meno tvoje. Vtedy ho nazval Izraelom. 11 Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci; rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. 12 A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe, a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe. 13 Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril. 14 Jákob postavil posvätný stĺp na miesto, kde hovoril s Ním, kamenný stĺp, obetoval na ňom uliatbu a polial ho olejom. 15 I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril, Bételom.

Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť

16 Potom odišiel z Bételu. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila; mala ťažký pôrod.
17 Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: Neboj sa, máš zase syna. 18 Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Óní, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom. 19 Tak Ráchel umrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. 20 Jákob postavil nad jej hrobom posvätný stĺp. To je posvätný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes. 21 Potom sa Izrael pobral ďalej a rozložil svoj stan za Migdal-Éderom. 22 Izrael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul.

Jákobovi synovia. Izákova smrť

Jákobových synov bolo dvanásť.
23 Leini synovia boli: prvorodený Jákobov Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissáchár a Zebulún. 24 Ráchelini synovia: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dán a Naftálí. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gád a Ašér. To sú synovia Jákobovi, ktorí sa mu narodili v Paddán-Arame. 27 Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kirjat-Arby, to jest do Chebrónu, kde býval Abrahám aj Izák. 28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov. 29 Potom skonal. Keď zomrel, starý a sýty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu; pochovali ho jeho synovia, Ézav a Jákob.