Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Jákobov návrat do Bételu

1 Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom.
2 Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. 3 Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu; tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. 4 Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. 5 Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali. 6 Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanaáne - to je Bétel. - 7 Tam postavil oltár a pomenoval to miesto Él Bétel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 Vtedy zomrela Rebekina varovkyňa Debora a pochovali ju pod dubom poniže Bételu; i pomenoval ho Dubom plaču. 9 A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddán-Aramu, a požehnal ho. 10 I riekol mu Boh: Tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izrael bude meno tvoje. Vtedy ho nazval Izraelom. 11 Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci; rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. 12 A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe, a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe. 13 Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril. 14 Jákob postavil posvätný stĺp na miesto, kde hovoril s Ním, kamenný stĺp, obetoval na ňom uliatbu a polial ho olejom. 15 I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril, Bételom.

Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť

16 Potom odišiel z Bételu. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila; mala ťažký pôrod.
17 Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: Neboj sa, máš zase syna. 18 Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Óní, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom. 19 Tak Ráchel umrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. 20 Jákob postavil nad jej hrobom posvätný stĺp. To je posvätný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes. 21 Potom sa Izrael pobral ďalej a rozložil svoj stan za Migdal-Éderom. 22 Izrael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul.

Jákobovi synovia. Izákova smrť

Jákobových synov bolo dvanásť.
23 Leini synovia boli: prvorodený Jákobov Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissáchár a Zebulún. 24 Ráchelini synovia: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dán a Naftálí. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gád a Ašér. To sú synovia Jákobovi, ktorí sa mu narodili v Paddán-Arame. 27 Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kirjat-Arby, to jest do Chebrónu, kde býval Abrahám aj Izák. 28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov. 29 Potom skonal. Keď zomrel, starý a sýty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu; pochovali ho jeho synovia, Ézav a Jákob.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk