Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Pomsta nad Síchemom za Dínu

1 Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Lei, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi,
2 uzrel ju Síchem, syn Chivijca Chamóra, kniežaťa krajiny; chytil ju, ležal s ňou a zneuctil ju. 3 Ale potom k Jákobovej dcére Díne priľnul dušou, zaľúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral. 4 Potom Síchem povedal svojmu otcovi Chamórovi: Vezmi mi to dievča za ženu! 5 Jákob sa síce dopočul, že poškvrnil jeho dcéru Dínu, ale keďže jeho synovia boli práve na poli so stádom, Jákob mlčal, kým sa nevrátili. 6 Vtedy Síchemov otec Chamór zašiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. 7 Synovia Jákobovi došli z poľa, a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to; veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať. 8 Chamór hovoril s nimi takto: Môj syn Síchem priľnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu 9 a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje dcéry a berte si naše dcéry; 10 ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. 11 Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom: Nech nájdem milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. 12 Určte si akúkoľvek cenu za nevestu, i dar, a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. 13 Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamórovi ľstivo; hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. 14 Povedali im totiž: Nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. 15 Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. 16 Potom budeme svoje dcéry vydávať za vás a budeme si brať vaše dcéry; tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. 17 Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, dcéru si vezmeme a odídeme. 18 Tieto slová sa páčili Chamórovi aj Chamórovmu synovi Síchemovi. 19 A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu dcéru; on bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. 20 Vtedy odišiel Chamór a jeho syn Síchem ku bráne svojho mesta a takto hovoril mužom svojho mesta: 21 Tamtí mužovia chcú žiť s nami v pokoji, nech teda bývajú v krajine a voľne sa v nej pohybujú, zem, hľa, je pre nich dosť široká na všetky strany. Ich dcéry si budeme brať za ženy a svoje dcéry budeme vydávať za nich. 22 Títo mužovia však iba vtedy pristanú bývať s nami, aby z nás bol jeden ľud, ak dáme obrezať medzi sebou všetkých mužov, ako sú oni obrezaní. 23 Ich stáda, ich imanie aj ich dobytok budú naozaj naše. Len im pristaňme na to, a budú bývať s nami. 24 Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta, a dali sa obrezať všetci muži; totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. 25 Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Díny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov. 26 Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrím meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dínu a odišli. 27 Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. 28 Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli, pobrali, 29 všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. 30 Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanaáncom a Perizejcom; ja mám len málo ľudí; ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojím domom. 31 Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk