Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Pomsta nad Síchemom za Dínu

1 Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Lei, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi,
2 uzrel ju Síchem, syn Chivijca Chamóra, kniežaťa krajiny; chytil ju, ležal s ňou a zneuctil ju. 3 Ale potom k Jákobovej dcére Díne priľnul dušou, zaľúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral. 4 Potom Síchem povedal svojmu otcovi Chamórovi: Vezmi mi to dievča za ženu! 5 Jákob sa síce dopočul, že poškvrnil jeho dcéru Dínu, ale keďže jeho synovia boli práve na poli so stádom, Jákob mlčal, kým sa nevrátili. 6 Vtedy Síchemov otec Chamór zašiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. 7 Synovia Jákobovi došli z poľa, a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to; veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať. 8 Chamór hovoril s nimi takto: Môj syn Síchem priľnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu 9 a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje dcéry a berte si naše dcéry; 10 ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. 11 Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom: Nech nájdem milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. 12 Určte si akúkoľvek cenu za nevestu, i dar, a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. 13 Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamórovi ľstivo; hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. 14 Povedali im totiž: Nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. 15 Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. 16 Potom budeme svoje dcéry vydávať za vás a budeme si brať vaše dcéry; tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. 17 Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, dcéru si vezmeme a odídeme. 18 Tieto slová sa páčili Chamórovi aj Chamórovmu synovi Síchemovi. 19 A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu dcéru; on bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. 20 Vtedy odišiel Chamór a jeho syn Síchem ku bráne svojho mesta a takto hovoril mužom svojho mesta: 21 Tamtí mužovia chcú žiť s nami v pokoji, nech teda bývajú v krajine a voľne sa v nej pohybujú, zem, hľa, je pre nich dosť široká na všetky strany. Ich dcéry si budeme brať za ženy a svoje dcéry budeme vydávať za nich. 22 Títo mužovia však iba vtedy pristanú bývať s nami, aby z nás bol jeden ľud, ak dáme obrezať medzi sebou všetkých mužov, ako sú oni obrezaní. 23 Ich stáda, ich imanie aj ich dobytok budú naozaj naše. Len im pristaňme na to, a budú bývať s nami. 24 Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta, a dali sa obrezať všetci muži; totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. 25 Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Díny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov. 26 Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrím meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dínu a odišli. 27 Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. 28 Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli, pobrali, 29 všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. 30 Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanaáncom a Perizejcom; ja mám len málo ľudí; ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojím domom. 31 Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou?