Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Dospelosť a nedospelosť vo viere

1 Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého;
2 ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3 Tak aj my: keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. 4 Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5 aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. 6 A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! 7 Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. 8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Agar a Sára

21 Povedzte mi, ktorí chcete byť pod zákonom, či nepočujete zákon?
22 Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného od služobnej, druhého od slobodnej. 23 A ten, čo bol od služobnej, narodil sa podľa tela, ale ten od slobodnej mocou zasľúbenia. 24 A to je obrazná reč. Oné (matky) znamenajú totiž dve zmluvy; tá prvá, z vrchu Sinaj, rodí k otroctvu; a to je Agar. 25 A Agar znamená vrch Sinaj v Arábii. Zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je v otroctve so svojimi deťmi. 26 Ale vrchný Jeruzalem je oná slobodná, ktorá je našou matkou. 27 Napísané je totiž: Plesaj, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj, ktorá netrpíš pôrodné bolesti; lebo mnoho detí má opustená, viac ako tá, čo má muža. 28 A vy, bratia, ste - ako Izák - deťmi zasľúbenia. 29 Ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. 30 Čo však hovorí Písmo? Vyžeň služobnú a jej syna, lebo syn služobnej nebude dedičom so synom slobodnej. 31 Preto, bratia, nie sme deťmi služobnej, ale slobodnej.