Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Zoznam navrátencov s Ezdrášom

1 Toto sú predáci rodín a rodové zoznamy tých, ktorí so mnou vyšli z Babylonie za kraľovania kráľa Artaxerxa:
2 zo synov Pinchásových Géršóm, zo synov Ítámárových Daniel, zo synov Dávidových Chattúš; 3 zo synov Šekanjových Chattúš, syn Šekanja; zo synov Paróšových Zecharja, s ním bolo zaznamenaných v zozname stopäťdesiat mužov; 4 zo synov Pachat-Móábových Eljehóénaj, syn Zerachjov, a s ním dvesto mužov; 5 zo synov Zattúových Šekanja, syn Jachazíélov, a s ním tristo mužov; 6 zo synov Adínových Ebed, syn Jónátánov, a s ním päťdesiat mužov; 7 zo synov Élámových Ješajá, syn Ataljov, a s ním sedemdesiat mužov; 8 zo synov Šefatjáhových Zebadja, syn Mícháélov, a s ním osemdesiat mužov; 9 zo synov Jóábových Obadja, syn Jechíélov, a s ním dvestoosemnásť mužov; 10 zo synov Báníových Šelómít, syn Jósifjáhov, a s ním stošesťdesiat mužov; 11 zo synov Bébajových Zecharja, syn Bébajov, a s ním dvadsaťosem mužov; 12 zo synov Bébajových Zecharnán, syn Hakkátánov, a s ním stodesať mužov; 13 zo synov Adóníkámových poslední, mená ktorých sú: Elífelet, Jeíél, Šemaja, a s nimi šesťdesiat mužov, 14 zo synov Bigvajových Úta a Zabbúd a s ním sedemdesiat mužov. 15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie k Ahave, a pobudli sme tam tri dni; povšimol som si, že je tam ľud a kňazi, ale zo synov Lévího som tam nikoho nenašiel. 16 Poslal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, Elnátána, Háríba, Elnátána, Nátana, Zecharju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a Elnátána; 17 rozkázal som im ísť k Iddovi, predstavenému v obci Kásifjá, a vložil som im do úst, čo majú povedať Iddovi, Achívovi a chrámovým nevoľníkom v obci Kásifjá, aby nám priviedli služobníkov pre dom nášho Boha. 18 Pretože dobrotivá ruka Božia bola nad nami, priviedli nám rozumného muža zo synov Machlího, syna Lévího, syna Izraelovho, totiž Šerebju a jeho synov a bratov, osemnásť osôb, 19 a Chašabju a s ním Ješaju z Meráríovcov, jeho bratov a synov, dvadsať osôb, 20 a z chrámových nevoľníkov, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levítom, dvestodvadsať chrámových nevoľníkov, a tí všetci boli označení podľa mena.

Príprava na cestu

21 Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok,
22 lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali pred nepriateľmi na ceste, veď sme povedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú. 23 Postili sme sa a prosili sme o to svojho Boha, a vyslyšal nás. 24 Oddelil som dvanástich z popredných kňazov, Šerebju, Chašabju a s nimi desiatich z bratov, 25 a odvážil som im do rúk striebro, zlato a nádoby, príspevok na dom nášho Boha, ktorým prispeli kráľ, jeho radcovia a kniežatá i všetci Izraelci, ktorí boli tam; 26 odvážil som im do rúk šesťstopäťdesiat talentov striebra a sto talentov strieborných nádob, sto talentov zlata, 27 dvadsať zlatých pohárov po tisíc drachmách a dve drahé bronzové nádoby, čo boli také vzácne ako zlato. 28 Potom som im povedal: Svätí Hospodinovi ste a sväté sú nádoby; striebro i zlato je dobrovoľný dar pre Hospodina, Boha vašich otcov. 29 Opatrujte ich a strážte, kým ich neodvážite popredným kňazom a levítom i predákom rodín izraelských v Jeruzaleme v komorách domu Hospodinovho. 30 Kňazi a levíti prijali odvážené striebro, zlato a nádoby, aby ich dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Odchod z Babylonie a návrat do Jeruzalema

31 Dvanásteho dňa prvého mesiaca sme sa vydali na cestu do Jeruzalema od rieky Ahavy; ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás cestou pred nepriateľmi a záškodníkmi.
32 Prišli sme do Jeruzalema a ostali sme tam tri dni. 33 Na štvrtý deň sme odvážili v dome Božom striebro, zlato a nádoby do rúk kňazovi Merémotovi, synovi Uríjovmu, v prítomnosti Eleazára, syna Pinchásovho, a levítov Jezábáda, syna Jéšúovho, a Nóadju, syna Binnújovho, 34 všetko podľa počtu a váhy; všetka váha bola vtedy zapísaná. 35 Keď sa vyhnanci vrátili zo zajatia, priniesli ako spaľované obete Bohu Izraela dvanásť juncov za celý Izrael, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatsedem baránkov, dvanásť kozliat za hriech, to všetko ako spaľovanú obeť Hospodinovi. 36 Potom odovzdali kráľove zákony kráľovým miestodržiteľom a správcom v Záriečí, ktorí podporovali ľud i Boží chrám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk