Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Vyslanie Ezdráša do Jeruzalema

1 Po tých udalostiach, za kraľovania perzského kráľa Artaxerxa, Ezdráš, syn Seraju, syna Azarju, syna Chilkiju,
2 syna Šallúma, syna Cádóka, syna Achitúba, 3 syna Amarjú, syna Azarju, syna Merájóta, 4 syna Zerachju, syna Uzzího, syna Bukkího, 5 syna Abíšúu, syna Pinchása, syna Eleázára, syna najvyššieho kňaza Árona, 6 tento Ezdráš vyšiel z Babylonu: bol pisárom, zbehlým v zákone Mojžišovom, ktorý vydal Hospodin, Boh Izraela. Pretože ruka jeho Boha, Hospodina bola nad ním, kráľ mu dal všetko, o čo ho žiadal. 7 V siedmom roku kráľa Artaxerxa vyšli aj niektorí Izraelci, kňazi aj levíti, vrátnici a chrámoví nevoľníci do Jeruzalema. 8 Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v siedmom roku kráľovej vlády; 9 lebo prvého dňa prvého mesiaca nariadil vyjsť z Babylonu a prvého dňa piateho mesiaca prišiel do Jeruzalema, pretože dobrotivá ruka Božia bola nad ním. 10 Ezdráš si totiž umienil skúmať zákon Hospodinov, zachovávať ho a učiť Izrael ustanoveniam a právam.

Výnos kráľa Artaxerxa

11 Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi-zákonníkovi Ezdrášovi, znalcovi prikázaní Hospodinových, jeho ustanovení pre Izrael:
12 Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebeského, pokoj! A teraz: 13 Vydávam rozkaz: ktokoľvek by z izraelského ľudu, kňazov a levítov v mojom kráľovstve bol ochotný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou! 14 Pretože ťa vysiela kráľ a jeho siedmi radcovia preskúmať Judsko a Jeruzalem podľa zákona tvojho Boha, ktorý máš v rukách, 15 a dopraviť striebro a zlato, čo kráľ a jeho radcovia venovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 i všetko striebro a zlato, ktoré v celej babylonskej oblasti dostaneš z dobrovoľných darov ľudu a kňazov, venovaných domu ich Boha v Jeruzaleme. 17 Preto za tieto peniaze starostlivo nakúp býky, barany, baránky a príslušné pokrmové obete a úliatby a obetuj ich na oltári domu vášho Boha v Jeruzaleme. 18 A čo ty a tvoji bratia uznáte za vhodné urobiť so zvyškom striebra a zlata, urobte podľa vôle svojho Boha. 19 Nádoby, čo ti boli dané pre službu Božiu v dome tvojho Boha, odovzdaj zase pred Bohom v Jeruzaleme. 20 Ostatné potreby domu svojho Boha, ktoré uznáš za potrebné zaopatriť, zaobstaraj na trovy kráľovskej pokladnice. 21 Ja, kráľ Artaxerxes, vydávam týmto rozkaz všetkým pokladníkom v Záriečí, aby všetko bolo starostlivo vykonané, o čo vás požiada kňaz Ezdráš, učený v zákone Boha nebeského, 22 až do sto talentov striebra, do sto kórov pšenice, do sto batov vína a do sto batov oleja, soli v neobmedzenom množstve. 23 Všetko, čo je podľa vôle nebeského Boha, nech sa správne vykoná pre dom Boha nebeského, aby Jeho hnev nevzplanul proti kráľovi a jeho synom. 24 Pripomíname vám ešte, že na nikoho z kňazov, levítov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov a vôbec služobníkov domu Božieho nie je prípustné vyrubovať dane, dávky a poplatky. 25 Ty, Ezdráš, podľa múdrosti svojho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov správcov a sudcov, aby prisluhovali právo všetkému ľudu v Záriečí, a to všetko znalcov zákonov tvojho Boha; kto by nepoznal, toho naučte. 26 Nad každým, kto by neplnil zákon tvojho Boha a zákon kráľov, má sa vyniesť prísny súd buď na smrť, buď do vyhnanstva, buď na peňažitú pokutu, alebo do väzenia. 27 Požehnaný Hospodin, Boh našich otcov, ktorý vnukol kráľovi toto všetko do srdca, aby zvelebil Hospodinov dom v Jeruzaleme, 28 a rozprestrel nado mnou priazeň kráľa a jeho radcov i všetkých mocných kniežat kráľových; ja som nadobudol silu, pretože ruka Božia bola nado mnou, a zhromaždil som náčelníkov izraelských, aby vyšli so mnou.