Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Dáriov rozkaz stavať

1 Kráľ Dárius vydal rozkaz, aby pátrali v pokladnici, kde ukladali spisy v Babylonii.
2 Vtedy sa našiel na hrade v Ekbatáne v Médsku zvitok a v ňom bolo napísané: Pamätný zápis: 3 V prvom roku vlády kráľa Kýra kráľ Kýros vydal tento rozkaz: Dom Boží v Jeruzaleme nech sa vystaví na mieste, kde obetujú obete; tam nech sa položia jeho základy; jeho výška nech je šesťdesiat lakťov, jeho šírka šesťdesiat lakťov. 4 Tri rady z kvádrov a jeden rad drevený; trovy sa majú hradiť z kráľovej pokladnice. 5 Podobne zlaté a strieborné náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkadnecar vzal z jeruzalemského chrámu a odviezol do Babylonu, nech sa vráti, aby sa dostalo do jeruzalemského chrámu na svoje miesto a bolo uložené v dome Božom. 6 Teraz teda ty, Tattenaj, miestodržiteľ v Záriečí, Šetar-Bóznaj so svojimi druhmi i správcovia v Záriečí, vy sa odtiaľ vzdiaľte. 7 Prenechajte prácu pri tom dome Božom miestodržiteľovi Judska a židovským starším; nech oni budujú ten dom Boží na jeho mieste. 8 Týmto dávam rozkaz, ako máte nakladať so židovskými staršími, aby dobudovali ten dom Boží; z kráľovských prostriedkov, z daní v Záriečí nech sa trovy presne vyplácajú oným mužom, a to bez odkladu. 9 Čo im je potrebné na spaľované obete nebeskému Bohu - junce, baránky, barany aj pšenica, soľ, víno a olej - podľa žiadosti jeruzalemských kňazov nech sa im vydáva každodenne, a to bez zanedbávania, 10 aby prinášali vonné obete nebeskému Bohu a modlili sa za život kráľa a jeho synov. 11 Vydávam rozkaz, že ktokoľvek prestúpi toto rozhodnutie, tomu bude za to vytrhnutá hrada z jeho domu, bude vztýčená a on na ňu obesený; z jeho domu sa urobí zborenisko. 12 Boh, ktorý tam dal prebývať svojmu menu, nech zvrhne každého, kráľa aj ľud, ktorí by vztiahli ruku, aby konali proti tomuto rozhodnutiu a zborili by dom Boží v Jeruzaleme. Ja, Dárius, som vydal tento rozkaz; nech sa starostlivo vyplní.

Dokončenie a posvätenie chrámu

13 Tattenaj, miestodržiteľ Záriečia, Šetar-Bóznaj a ich druhovia urobili všetko presne podľa rozkazu, ktorý poslal kráľ Dárius.
14 Tak židovskí starší úspešne budovali podľa proroctva proroka Aggeusa a Zachariáša, syna Iddovho; postavili a dobudovali chrám podľa vôle Boha izraelského a podľa rozkazu perzského kráľa Kýra, Dária a Artaxerxa. 15 Dom bol dokončený do tretieho dňa mesiaca adára, v šiestom roku kraľovania kráľa Dária. 16 Izraelci, kňazi a levíti i ostatní, čo sa vrátili zo zajatia, s radosťou vykonali posviacku toho domu Božieho. 17 Pri jeho posviacke obetovali sto býkov, dvesto baranov, štyristo baránkov a ako obeť za hriech dvanásť kozliat za celý Izrael podľa počtu izraelských kmeňov. 18 Potom postavili kňazov podľa ich tried a levítov podľa ich oddielov na službu v Jeruzaleme podľa predpisu knihy Mojžišovej.

Svätenie paschy a sviatok nekvasených chlebov

19 Tí, čo sa vrátili zo zajatia, oslávili paschu štrnásteho dňa prvého mesiaca.
20 Keďže sa kňazi a levíti očistili, všetci do jedného boli čistí a zabíjali paschálneho baránka za všetkých, čo boli v zajatí, za svojich bratov kňazov aj sami za seba. 21 Izraelci, ktorí sa vrátili zo zajatia, jedli, aj všetci, čo sa oddelili od nečistoty národov krajiny a pridali sa k nim, aby hľadali Hospodina, Boha Izraela. 22 S radosťou svätili sviatok nekvasených chlebov za sedem dní, lebo ich Hospodin potešil a naklonil im srdce asýrskeho kráľa, aby im posilnil ruky v práci pri chráme Boha izraelského.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk