Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Nový podnet k stavbe

1 Vtedy prorokovali prorok Aggeus a Zachariáš, syn Iddov, proroci, Židom v Judsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraela, ktorý je nad nimi.
2 Potom povstali Zerubábel, syn Šealtíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, a začali stavať dom Boží v Jeruzaleme; s nimi proroci, ktorí im pomáhali. 3 V tom čase prišiel k nim Tattenaj, miestodržiteľ v Záriečí, Šetar-Bóznaj a ich druhovia, a povedali im: Kto vám dal rozkaz budovať tento dom, dokončiť tieto múry? 4 Vtedy sme im povedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu. 5 Ale nad židovskými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich nepristavili v práci, dokiaľ nepríde hlásenie Dáriovi a nedajú im odpoveď v tejto veci.

Hlásenie Tattenaja kráľovi Dáriovi

6 Odpis listu, ktorý poslal Tattenaj, miestodržiteľ v Záriečí, Šetar-Bóznaj so svojimi druhmi a správcovia v Záriečí kráľovi Dáriovi.
7 Poslali mu posolstvo a v ňom bolo napísané: Kráľovi Dáriovi hojný pokoj! 8 Nech je kráľovi známe, že sme prišli do judského kraja k domu veľkého Boha, a ten dom je stavaný z kvádrov a múry sa obkladajú drevom; práca sa koná starostlivo a darí sa pod ich rukami. 9 Potom sme sa spýtali starších a povedali sme im: Kto vám dal rozkaz budovať tento dom a stavať tieto múry? 10 Spýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti ich oznámili, preto sme zapísali mená mužov, ktorí im boli v čele. 11 Dali nám túto odpoveď: My sme služobníci Boha nebies a zeme a budujeme dom, ktorý bol postavený už pred mnohými rokmi a ktorý staval a dostaval veľký izraelský kráľ. 12 Lenže odvtedy naši otcovia popudzovali nebeského Boha, a Ten ich vydal do rúk chaldejskému babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi; on zboril tento dom a ľud zavliekol do Babylonie. 13 Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra vydal kráľ Kýros rozkaz vybudovať tento dom Boží. 14 Ba aj zlaté a strieborné náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkadnecar vzal z jeruzalemského chrámu a umiestnil v babylonskom chráme, kráľ Kýros vzal z babylonského chrámu a odovzdal ich istému Šéšbaccarovi, ktorého ustanovil za miestodržiteľa, 15 a povedal mu: Vezmi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme, lebo dom Boží sa znovu vybuduje na pôvodnom mieste. 16 Potom onen Šéšbaccar šiel, položil základy domu Božieho v Jeruzaleme; odvtedy sa buduje až doteraz, ale ešte nie je hotový. 17 Teraz, ak kráľ uzná za vhodné, nech sa pátra v kráľovskej pokladnici v Babylone, či sa tam nachodí rozkaz vydaný kráľom Kýrom budovať onen dom Boží v Jeruzaleme. Nech sa nám pošle kráľovo rozhodnutie o tom.