Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Nový podnet k stavbe

1 Vtedy prorokovali prorok Aggeus a Zachariáš, syn Iddov, proroci, Židom v Judsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraela, ktorý je nad nimi.
2 Potom povstali Zerubábel, syn Šealtíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, a začali stavať dom Boží v Jeruzaleme; s nimi proroci, ktorí im pomáhali. 3 V tom čase prišiel k nim Tattenaj, miestodržiteľ v Záriečí, Šetar-Bóznaj a ich druhovia, a povedali im: Kto vám dal rozkaz budovať tento dom, dokončiť tieto múry? 4 Vtedy sme im povedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu. 5 Ale nad židovskými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich nepristavili v práci, dokiaľ nepríde hlásenie Dáriovi a nedajú im odpoveď v tejto veci.

Hlásenie Tattenaja kráľovi Dáriovi

6 Odpis listu, ktorý poslal Tattenaj, miestodržiteľ v Záriečí, Šetar-Bóznaj so svojimi druhmi a správcovia v Záriečí kráľovi Dáriovi.
7 Poslali mu posolstvo a v ňom bolo napísané: Kráľovi Dáriovi hojný pokoj! 8 Nech je kráľovi známe, že sme prišli do judského kraja k domu veľkého Boha, a ten dom je stavaný z kvádrov a múry sa obkladajú drevom; práca sa koná starostlivo a darí sa pod ich rukami. 9 Potom sme sa spýtali starších a povedali sme im: Kto vám dal rozkaz budovať tento dom a stavať tieto múry? 10 Spýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti ich oznámili, preto sme zapísali mená mužov, ktorí im boli v čele. 11 Dali nám túto odpoveď: My sme služobníci Boha nebies a zeme a budujeme dom, ktorý bol postavený už pred mnohými rokmi a ktorý staval a dostaval veľký izraelský kráľ. 12 Lenže odvtedy naši otcovia popudzovali nebeského Boha, a Ten ich vydal do rúk chaldejskému babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi; on zboril tento dom a ľud zavliekol do Babylonie. 13 Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra vydal kráľ Kýros rozkaz vybudovať tento dom Boží. 14 Ba aj zlaté a strieborné náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkadnecar vzal z jeruzalemského chrámu a umiestnil v babylonskom chráme, kráľ Kýros vzal z babylonského chrámu a odovzdal ich istému Šéšbaccarovi, ktorého ustanovil za miestodržiteľa, 15 a povedal mu: Vezmi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme, lebo dom Boží sa znovu vybuduje na pôvodnom mieste. 16 Potom onen Šéšbaccar šiel, položil základy domu Božieho v Jeruzaleme; odvtedy sa buduje až doteraz, ale ešte nie je hotový. 17 Teraz, ak kráľ uzná za vhodné, nech sa pátra v kráľovskej pokladnici v Babylone, či sa tam nachodí rozkaz vydaný kráľom Kýrom budovať onen dom Boží v Jeruzaleme. Nech sa nám pošle kráľovo rozhodnutie o tom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk