Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Nepriatelia robia prekážky

1 Keď nepriatelia Júdu a Benjamína počuli, že tí, čo sa vrátili zo zajatia, budujú chrám Hospodinovi, Bohu Izraela,
2 dostavili sa k Zerubábelovi a k predákom rodín a povedali: Budeme s vami budovať, veď uctievame vášho Boha tak ako vy a obetujeme mu odo dní asýrskeho kráľa Ésar-Chaddóna, ktorý nás sem priviedol. 3 Ale Zerubábel a Jéšúa i ostatní predáci izraelských rodín im povedali: Vy a my nesmieme spolu budovať dom nášho Boha, lebo my sami ho musíme postaviť Hospodinovi, Bohu Izraela, ako nám prikázal perzský kráľ Kýros. 4 Ľud krajiny oslaboval ruky judského ľudu a odstrašoval ho od stavby. 5 Dokonca najímali radcov proti nim, aby marili ich plány po všetky dni perzského kráľa Kýra až po kraľovanie perzského kráľa Dária.

Písomná žaloba proti Júdom

6 Za kraľovania Ahasvéra, na počiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na judských a jeruzalemských obyvateľov.
7 V dňoch Artaxerxových napísal Bišlám, Mitredát, Tábél a ostatní ich druhovia perzskému kráľovi Artaxerxovi. Tento list bol napísaný aramejským písmom a preložený do aramejčiny. 8 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj napísali kráľovi Artaxerxovi takýto list proti Jeruzalemu: 9 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj a ostatní ich druhovia, sudcovia, podúradníci, dozorcovia a správcovia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšánu, to jest Elámci 10 a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Asnappar zajal a usadil v samárskych mestách a v ostatnom Záriečí; a teraz 11 toto je odpis listu, ktorý mu poslali: Kráľovi Artaxerxovi: tvoji služobníci, ľudia zo Záriečia, zasielajú pozdravy. Teraz 12 nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vyšli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, začínajú stavať to odbojné a zlé mesto, dokončujú hradby a opravujú základy. 13 Teraz nech je kráľovi známe, že ak to mesto bude znovu vybudované a jeho hradby dokončené, nebudú platiť dane, dávky a poplatky, takže kráľovská pokladňa utrpí ujmu. 14 Teraz teda, keď sme v dvornej službe a nepatrí sa nám hľadieť na pohanu kráľovu, poslali sme tento list a oznámili to kráľovi, 15 aby sa pátralo v pamätných knihách tvojich otcov. V pamätných knihách nájdeš a poznáš, že toto mesto je odbojné, škodlivé kráľom a krajinám a že v ňom od starodávna boli strojcovia povstaní, preto bolo to mesto aj zničené. 16 Oznamujeme kráľovi, že ak toto mesto bude znovu vybudované a jeho hradby dokončené, nebudeš už mať podiel v Záriečí.

Príkaz zastaviť stavbu

17 Kráľ poslal rozhodnutie: Veliteľovi Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ostatným ich druhom, ktorí bývajú v Samárii a v ostatnom Záriečí, pokoj a pozdrav.
18 List, ktorý ste nám poslali, bol zreteľne prečítaný predo mnou. 19 Preto som rozkázal, aby pátrali; a zistili, že toto mesto oddávna povstávalo proti kráľom a strojili sa v ňom vzbury a povstania. 20 Mocní králi vládli nad Jeruzalemom, ovládali celé Záriečie a odvádzali sa im dane, dávky a poplatky. 21 Vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom: To mesto sa nesmie stavať, kým nevydám rozkaz. 22 Dajte pozor, aby ste sa nedopustili omylu v tejto veci, aby nevznikla väčšia škoda na úkor kráľa. 23 Keď potom odpis listu kráľa Artaxerxa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rýchlo odišli do Jeruzalema k Židom a zastavili ich prácu násilím a mocou. 24 Tak sa zastavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perzského kráľa Dária.