Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Nepriatelia robia prekážky

1 Keď nepriatelia Júdu a Benjamína počuli, že tí, čo sa vrátili zo zajatia, budujú chrám Hospodinovi, Bohu Izraela,
2 dostavili sa k Zerubábelovi a k predákom rodín a povedali: Budeme s vami budovať, veď uctievame vášho Boha tak ako vy a obetujeme mu odo dní asýrskeho kráľa Ésar-Chaddóna, ktorý nás sem priviedol. 3 Ale Zerubábel a Jéšúa i ostatní predáci izraelských rodín im povedali: Vy a my nesmieme spolu budovať dom nášho Boha, lebo my sami ho musíme postaviť Hospodinovi, Bohu Izraela, ako nám prikázal perzský kráľ Kýros. 4 Ľud krajiny oslaboval ruky judského ľudu a odstrašoval ho od stavby. 5 Dokonca najímali radcov proti nim, aby marili ich plány po všetky dni perzského kráľa Kýra až po kraľovanie perzského kráľa Dária.

Písomná žaloba proti Júdom

6 Za kraľovania Ahasvéra, na počiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na judských a jeruzalemských obyvateľov.
7 V dňoch Artaxerxových napísal Bišlám, Mitredát, Tábél a ostatní ich druhovia perzskému kráľovi Artaxerxovi. Tento list bol napísaný aramejským písmom a preložený do aramejčiny. 8 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj napísali kráľovi Artaxerxovi takýto list proti Jeruzalemu: 9 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj a ostatní ich druhovia, sudcovia, podúradníci, dozorcovia a správcovia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšánu, to jest Elámci 10 a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Asnappar zajal a usadil v samárskych mestách a v ostatnom Záriečí; a teraz 11 toto je odpis listu, ktorý mu poslali: Kráľovi Artaxerxovi: tvoji služobníci, ľudia zo Záriečia, zasielajú pozdravy. Teraz 12 nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vyšli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, začínajú stavať to odbojné a zlé mesto, dokončujú hradby a opravujú základy. 13 Teraz nech je kráľovi známe, že ak to mesto bude znovu vybudované a jeho hradby dokončené, nebudú platiť dane, dávky a poplatky, takže kráľovská pokladňa utrpí ujmu. 14 Teraz teda, keď sme v dvornej službe a nepatrí sa nám hľadieť na pohanu kráľovu, poslali sme tento list a oznámili to kráľovi, 15 aby sa pátralo v pamätných knihách tvojich otcov. V pamätných knihách nájdeš a poznáš, že toto mesto je odbojné, škodlivé kráľom a krajinám a že v ňom od starodávna boli strojcovia povstaní, preto bolo to mesto aj zničené. 16 Oznamujeme kráľovi, že ak toto mesto bude znovu vybudované a jeho hradby dokončené, nebudeš už mať podiel v Záriečí.

Príkaz zastaviť stavbu

17 Kráľ poslal rozhodnutie: Veliteľovi Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ostatným ich druhom, ktorí bývajú v Samárii a v ostatnom Záriečí, pokoj a pozdrav.
18 List, ktorý ste nám poslali, bol zreteľne prečítaný predo mnou. 19 Preto som rozkázal, aby pátrali; a zistili, že toto mesto oddávna povstávalo proti kráľom a strojili sa v ňom vzbury a povstania. 20 Mocní králi vládli nad Jeruzalemom, ovládali celé Záriečie a odvádzali sa im dane, dávky a poplatky. 21 Vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom: To mesto sa nesmie stavať, kým nevydám rozkaz. 22 Dajte pozor, aby ste sa nedopustili omylu v tejto veci, aby nevznikla väčšia škoda na úkor kráľa. 23 Keď potom odpis listu kráľa Artaxerxa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rýchlo odišli do Jeruzalema k Židom a zastavili ich prácu násilím a mocou. 24 Tak sa zastavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perzského kráľa Dária.